Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
§ 2. Порядок розкриття банківської таємниці : Банківське право : Бібліотека для студентів

§ 2. Порядок розкриття банківської таємниці


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 

магниевый скраб beletage

Порядок розкриття банківської таємнищ закршлений у статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність». Відповідно до щєї статті шформащя щодо юридичних та фізич-них осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається бан-ками:

1) на письмовий запит або з письмового дозволу власника та-коїшформащї;

98 ГетманцевД. О. Банківська таємниця: особливості ії нормативно-правового регу-лювання в Україні та в законодавстві зарубіжних кра'ін // Автореф … дис. канд. юрид. наук. — К., 2003. — С. 9.

146

2)         на письмову вимогу суду або за ,ішенням суду;

Іубікш шдприіицької U» за конкретнїй промшок часу;

4) органам Державної податкової служби України на їх пись-мову вимогу з питань оподаткування або валютного контролю стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи — су; ’єкта шдприємницької діяльності за конк-

РЄ™Зіа1і?ноКуЧповноваженому органу виконавчої влади з пи-тань фшансового моніторингу на його письмову вимогу щодо здійснення фшансових операщй, які підлягають фшансовому мо-шторингу зпдно з законодавством про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом;

6) „рганам державно-г виконавчої с'лужби на їх письмову вимо'-гу з питань виконання рішень судів стосовно стану ’ахунків кон-кретної юридичної особи або фїїиної особи - субєкта шдпри-ємницької діяльності.

Вимога відповідного державного органу на отримання шфор-мації, яка містить банківську таємницю, повинна:

1) б;ти викладена на бланку державного органу встановленої

° 2)бути надана за шдписом керівника державного органу (чи його заступника), скршленого гербовою печаткою;

3)         містити передбачені Законом підстави для отримання цієї

4)         містити посилання на норми закону, відповідно до яких

державний „рга„ мае „раво „а „^имання тікої шформації.

Право органів державної податкової служби на отримання ін-$„PMPauf, прР„ рахушГи кшснтів баиав „бмежене Законі України «Про 11ержавну податкову службу в Україні». Відповідно до сха^і ^цьог^Закону ор/ани держ'авної п'одахкової служби мо-жуть звертатися із запитами до установ банків для отримання ш-формації про наявність рахунків відповідних платників банків. Інформація щодо руху коштів за цими рахунками може надавати-

„овить Іанкіьку таС„„„Рцю,за рішенкям судУнаці,наль’ий

147

банк України у листі від 19.04.2005 р. № 48-012/275-3973 розяс-

Банківське право

нив, що рішення суду, які набрали законної сили, відповідно до норм статті 124 Конститущї України та статті 11 Закону України «Про судоустрій України» є обов’язковими для виконання на всій території України. Умисне невиконання рішення (постанови, ухвали) суду тягне за собою кримінальну відповідальність, вста-їіовлену сУттею 382 Кримшіного ксТдексу Украши. Законо-давством не передбачено здійснення виконавчого провадження

вільново процесуального кодексу УкраЦ передбавено, пД-

„Лшента (кшентів), н'аціональний банк рекомендуе' L» заходів щодо негайного виконання такого рішення суду. Якщо у

суду має бути розкрита інформація, що містить банківську таємницю.

в заповідальному розпорядженні банк, , державним нотаріальним

у=м^^^^^^

лихвласниківрахунків(вкладів).

Банку забороняється надавати інформацію про клієнтів іншо-го банку, навіть якщо їх імена зазначені у документах, угодах та операціях клієнта.

Банк має право надавати загальну інформацію, що становить банківську таємницю, іншим банкам в обсягах, необхідних при

банк, України а»,о уповноважених ними осіб, які в межах повнова-

148

Нац.оналЇЇ'.й 6а„к Україн’ мас праїво »,д_ до „Гкаро-дного договору, згода на обов язковість якого надана Верховною

Радою України, або за принципом взаємності надати шформащю пр1) анк органу банківського нагляду шшої країни, якщо:

за„3)^™^вГо^=уІНФОРШЩЯ "Є бУДЄ ПЄРЄДа"а Положенні ціеї стаіті не поширюються на випадки повідом-лення банками відповідно до законодавства про операції, що ма-ють сумнівний харжгер, та „а шш, передбачек, зако'ном випадки повідомлень про банківські операції спеціально уповноваженому органу виконавчої влади з питань фінансового моніторингу.

України.

У разі заподіяння банку чи його клієнту збитків шляхом вито-

ними органами.