Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
§ 1. Поняття банківської таємниці : Банківське право : Бібліотека для студентів

§ 1. Поняття банківської таємниці


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 

магниевый скраб beletage

Поняття «банківська таємниця» є одним із централь-них понять банківського права, оскільки пронизує усі напрямки банківської діяльності.

кому розумУі„„і банківська TLL* - це CJB’LK банку зб'ері-гати в таємниці операції клієнтів від сторонніх осіб, насамперед конкурентів того чи шшого кшєнта банку, операщї, рахунки та вклади (депозити) своїх клієнтів і кореспондентів. У широкому розумшїп це Р1знівид службової хаем'ниц, хобхо конф1ДеРнцші шформащя щодо кшєнта, яка стала відома службовцю банку97.

Положення, присвячені основним засадам банківської таєм-ниці, містяться як у загальному, так і у спеціальному банківсько-му законодавстві.

Зпдно зі статтею 1076 Цивільного кодексу України банк гара-нтує таємницю банківського рахунка, операцій за рахунком і ві-

Відомості про операції та рахунки можуть бути надані тільки самим кшєнтам або їїнш представникам. Іншим особам, у тому числі органам державної влади, їхнім посадовим і службовим особам, такі відомості можуть бути надані виключно у випадках

96        Карманов Є. Банківська таємниця як об‘єкт цивільно-правового регулювання //

Право України. — 2001. — № 12. — С. 113.

97        ОрлюкО.П. Банківське право: Навч. посібник. — К.: Юрінком Інтер, 2004. —

С. 222.

144

та в по.ядку, встановлених законом про банки і банківську дія-ЛЬНУ разі розголошення банком відомостей, що становлять бан-

^s^ssxgzszszВ1Д банку В1ДШК0-

Основні правові засади банківської таємнищ закршлені у главі 10 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Відповідно до статті 60 цього Закону є інформація щодо дія-льності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування кшєнта та взаємовідносин з ним, чи тре-тш особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

„2)їїзйг^зг-на ~ ™за дору™

3)         фшансово-економічний стан кшєнтів;

4)         системи охорони банку та клієнтів;

6)         відомості сто,овно комерційної ді,льносгі кліентів чи ко-

дагЕїдаи;*винаход,в,зразив про-

7)         інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що шдлягає опубшкуванню;

8)         коди, що використовуються банками для захисту інфор-

іріЖ ницю

Положення цієї статті не поширюються на .загальнену по ба-

Національним банком України та додатково самим банком на йо-

3 яГшраведливо відмічає у своєму досшдженні правових пи-тань банківської таємниці Д. О. Гетманцев, частина 2 статті 60 Закону надає невичерпний перелік відомостей, які відносяться до банківської таємниці, у зв’язку з чим пропонує відносити до неї

145

будь-яку інформацію п98 клієнта, яка стала відомою банку під час співпраці з клієнтом .

Зпдно зі статтею 61 Закону «Про банки і банківську діяль-ність» банки зобов’язані забезпечити збереження банківської та-ємниці шляхом:

1)         обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю;

2)         організащї спещального дїловодства з документами, що мі-стять банківську таємницю;

3)         застосування технічних засобів для запобігання несанкціо-нованому доступу до електронних та шших носіїв шформащї;

4)         застосування застережень щодо збереження банкшської та-ємнищ та відповідальності за її розголошення у договорах і уго-дах між банком і клієнтом.

формацію, яка стала відома їм при виконанні CBL службових

на користь третіх осіб.