Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
§ 8. Порядок реорганізації та ліквідаціїкомврційних банкіе Реорганізація комерційних банкіе форми, наслідком яких є передача, прийняття його майна, кош-тівТ прав та обов'язків правонаступникам. : Банківське право : Бібліотека для студентів

§ 8. Порядок реорганізації та ліквідаціїкомврційних банкіе Реорганізація комерційних банкіе форми, наслідком яких є передача, прийняття його майна, кош-тівТ прав та обов'язків правонаступникам.


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 

магниевый скраб beletage

129

Злиття означає припинення діяльності двох або кількох банків

зультаті злиття.

Приєднання означає припинення діяльності одного банку як юридичної особи та передачу належних йому майна, коштів, прав та обов'язків до іншого банку.

Поділ означає припинення діяльності одного банку як юриди-чної особи та передачу належних йому майна, коштів, прав та обов'язків у відповідних частинах до банків, які створюються

ВН^^^=аЙ^= ^Г^дичної особи Та передачу певної частини належного йому майна, коштів, прав та

проводиться за шщіативою самого банку (за рішенням загальних зборів акціонерів). Примусова реорганізація застосовується до проблемних банків за ініщативою НБУ або Верховною Радою України (щодо державних банків) у порядку, визначеному Зако-ном України «Про банки і банківську діяльність» та нормативно-правовими актами НБУ.

Порядок здійснення добровільної реорганізацп

Реорганізащя за рішенням власників банку здійснюється зпд-

умови^р^^^^ ЗЙ

грунтування та розрахунків, які б засвідчували настання позити-вних наслідків для вкладників та інших кредиторів банку.

Нащональний банк України не дає дозволу на реорганізащю банку у разі, якщо є достатні шдстави вважати, що реорганізащя загрожує штересам вкладників та шших кредиторів і банк, ство-рений у резульхаТ1 реоргашзацп, не буде в1Дпов1Дахи вимогам щодо економічних нормативів иого діяльності, порядку реєстра-ції банків і ліцензування їх діяльності.

130

Національний банк України надає дозвіл чи відмовляє у реор-ганізації банку протягом одного місяця з моменту отримання зая-ви банку на реорганізацію.

Примусова реорганізація проблемних банків

Примусова реорганізація здійснюється у разі істотної загрози платоспроможності банку.

Рішення про реорганізацію банку, крім перетворення, має міс-тити інформацію про:

1)         угоду про реорганізащю у разі злиття або приєднання;

2)         призначення персонального складу комісії для проведення

'^)призначення персонального складу ревізійної комісії для проведення швентаризащї та ревізії матеріальних цшностей, що

^^^^^J^^0Pa, Що мае серТиф1КаТ Н,

нку України відповідних документів, необхідних для державної реєстращї нового банку або для реєстращї змш і доповнень до установчих документів існуючого банку.

Банк вважається реорганізованим з моменту внесення Націо-нальним банком України змш до Державног, реєстру банків.

ддяльшсхь», приймаРЮхься Нащональни^ ба'нком України, угод^ про реорганізацію не підписується, загальні умови реорганізації визначаються постановою правлшня Нащонального банку Укра-їни і є обов'язковими для виконання усіма сторонами.

Угода про злиття або приєднання укладається банками, що реор-ганізуються шляхом злиття або приєднання, у письмовій формі.

Угода про злиття або приєднання містить положення, що ре-гулюють питання, визначені у статті 28 Закону «Про банки і бан131

Угода про злиття або приєднання набирає законної сили з мо-менту затвердження її більшістю у дві третини голосів акціонерів (учасників) на загальних зборах кожного з банків.

Ліквідація комерційних банків

Мабуть, немає іншої юридичної особи, ніж банк, ліквідація якої викли’ала б такий масовий резонанс у сусшльствв Це, безу-мовно, повязано із особливим правовим статусом банку, специ-фікою здійснюваної ним діяльності. Враховуючи, що банк є ве-ликим фінансовим посередником, припинення його діяльності не може не позначитися на значній кількості фізичних та юридич-них осіб — клієнтів цього банку та пов’язаних з ними осіб. Як справедливо зазначають у своїй пубшкащї К. Раєвський та М.Зубок, одним із найголовніших завдань як у діяльності банків, так і в процесі їх ліквідації є захист клієнтів і вкладників банку95. У зв’язку з цим надзвичайно важливим є чітке врегулювання у законодавстві ліквідаційної процедури банку. Проаналізуємо по-ложення банківськіо законодавства України, якими регламен-туються зазначені відносини.

Отже, відповідно до статті 1 Закон— країни «Про банки і ба-нківську діяльність» ліквідація банку процедура припинення функщонування банку як юридичної особи відповідно до поло-жень цього Закону.

Банк може бути ліквідований:

1)зшщіатививласниківбанку;

2) з ініціативи Національного банку України (у тому числі за

"ТвдцшТан^.з шщіативи власників здійснюється в порядку, передбаченому законодавством України про гошодарські товарист-ва, з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом, та зсі

ших юридичних осіб, для ліквідації банку однієї лише згоди його власниківєнедостатньо.Таке положення ^акріпленеуЗаконісамез метою захисту інтересів клієнтів банку та забезпечення стабільності

^=^~=^=L, ^ V,a,„ здійснюється відповідно до Закону та нормативно-правових актів Національного банку України.

95 Раєвсьшй К., Зубок М. Ліквідація банків. Організація процедури // Вісник НБУ. Квітень2003. —С. 11—14. — С. 11.

132

Національний банк України зобов'язаний протягом двох днів після прийняття рішення про шквідащю банку повідомити про це

банку Національний банк України також повідомляє про це Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

Однією з найпоширеніших підстав прішинеюи банку як юри-дичної особи е його неплатоспроможнісїь.

JgZZg^XSirtZZZ1 вшнання 6анку непла"

льного банку України заяву про ліквідацію банку при настанні ознак „еплатУ„с„рРомож„„стГ баР„ку з додаванням 'до/ументально підтверджених доказів наявності невиконаних грошових зо-бов'язань банку перед ними. Якщо протягом ОДНОГО МІСЯЦЯ 3 дня направлення заяви зазначені особи не отримали відповідь Націо-

їїгїїг=^Я5г^     до суду 13

Закон^давсхво України' про ВЦЦХЇЄННЯ платоспроможност, боржника або визнання його банкрутом при розгляді судом спра-ви про визнання банку неплатоспроможним застосовується в час-тині, що не суперечить нормам Закону.

квідації банку або рішення Національного банку України про ві-дкликання банківської лщензії та призначення шквідатора. Національний банк України зобов'язаний надати один із зазначе-них документів протягом місяця з дня отримання запиту суду.

Законодавством передбачена вирішальна роль Національного банку у зазначеному "процеск „егаливний BLHOBOK НБУ ЩОДО доцільності відкликання банківської ліцензії та ліквідації банку є підставою для залишення заяви без розгляду.

Якщо банк-боржник не спроможний виконати свої зо-бов'язання відповідно до рішення суду про примусове стягнення протягом шести місяців і за цей час не досягнуто домовленостей

133

щодо реструктуризащї визначеного боргу, Нащональний банк України зобов'язаний відкликати ліцензію та ініціювати проце-дурушквідащїбанку.

Справа про визнання банку неплатоспроможним за заявою кредиторів може бути порушена лише після відкликання банків-ської лщензії. При цьому шсля відкликання банківської лщензії санація банку не допускається.

Орган, який шщіював рішення про шквідащю, призначає шк-відатора. Ліквідатор приступає до виконання обов'язків негайно шсля відкликання ліцешії.

суд^вГн =^ся^ГSo™ ЛГд^Гб^ Єдиним питанням, що приймається до розгляду судом у справі про шквідащю банку, є висновок Нацюнального банку України щодо доцільності ліквідації банку та відповідність застосування процедури ліквідації з боку Національного банку України вимо-

У своєму рішенні суд повинен підтвердити кандидатуру лікві-

Єдиною підставою відхилення кандидатури ліквідатора, призна-ченого Національним банком України, може бути наявність кон-флікту інтересів, який став відомий суду.

J^z^^z^^z^-srне пізш-

Нащональний банк України має право продовжувати проце-дуру ліквідації банків на термін до одного року, а системоутво-рюючих банків — на термін до двох років.

ЛМдатором здійсн^ться „пубіування відомостей „р„ від-криття ліквідаційної процедури у газеті «Урядовий кур'єр» чи «РГолос України» за рах'унок бан/у у строки, "передбаче^ за'кона-ми України, з дня прийняття Національним банком України рі-шення про відкликання ліцензії або власником банку рішення про шквідащю банку.

Відомості про відкриття шквідащйної процедури повинні місти-ти найменування та інші реквізити банку, що шквідується, дату прийняття Національним банком України рішення про відкликання лщензії або дату прийняття рішення власника банку про шквідащю банку і призначення ліквідатора, відомості про ліквідатора.

ІТротяРго„ одного М.СЯЦЯ !W „публіку'вання оголіення „ро відкриття ліквідаційної процедури кредитори мають право заяви134

ти шквідатору про свої вимоги до банку. He дозволяється опубш-кування або розголошення іншим чином відомостей про неплато-спроможність банку до дня прийняття рішення про його шквіда-щю. Особи, винні у розголошенні даної шформащї, несуть відповідальність згідно з законами України.

Законом встановлені спеціальні вимоги до особи, яка може бути призначена ліквідатором банку. Так, ліквідатором може бу-ти призначено:

1) фізичну особу, яка відповідає вимогам, що висуваються За-кон2)м до тимчасового адмшістратора;

до 2<Z=S^

України на право здійснення тимчасової адміністрації та лікві-дації банку.

Забороняється призначати шквідатором банку фізичну або юридичну особу, яка виконувала функції тимчасового адмініст-

РТі^УнїоваУвідповідальність, життя та здоров’я шквідатора мають бути застраховані зпдно з законодавством України норма-тивно-правовими актами Національного банку України та дого-вором про шквідащю банку відповідно до закону.

3 дня прийняття рішення про відкликання ліцензії та призна-

1) припиняються повноваження загальних зборів, спостереж-„ої ради і правління (ради дирекюрів) банку та тимчасового ад-

3) іірок виконання всіх грошових зобов’язань банку та зо-бов’язання щодо сплати податків і зборів (обов’язкових плате-жів) вважається таким, що настав;

6) укладення угод, пов’язаних з відчуженням майна банку чи передачею його майна третш особам, допускається в порядку, передбаченому Законом;

135

7)         скасовуються арешт, накладений на майно (в тому чисш на власні кошти банку на його рахунках) банку, чи інші обмеження щодо розпорядження його майном. Накладення нових арештів або інших обмежень щодо розпорядження майном банкрута не допускається;

8)         вимоги за зобов’язаннями банку, що виникли шд час про-ведення ліквідації, можуть пред’являтися тільки в межах ліквіда-ційної процедури.

Ліквідатор з дня свого призначення здійснює такі повнова-ження:

1)         приймає до свого відання майно банку, вживає заходів що-до забезпечення його збереження;

2)         виконує функції з управлшня та розпорядження майном банку;

3)         здійсню; інвентаризацію та оцінку майна банку згідно з за-

4)         виконує повноваження органів управління банку;

п. пРаців„„Ркам, иі звГльняют'ься внаслідок шквідашї банку, який відшкодовується в пе;шу чергу за рахунок коштів, одержаних від

ПР8)ТдГв™крби™ шквідащйної процедури повідомляє пращв-ників банку про звільнення та здійснює його відповідно до зако-нодавства України про працю;

9)         заявляє в установленому законодавством порядку запере-

чення по заявлених до банку вимогах кредиторів;

10)       заявляє відмову від виконання договорів та в установле-

„ому'законодавством^рядкурозриваеїх;

11) вживає заходів, спрямованих на виявлення та повернення

М12)пГеДУаеТ»Г„оГГмУуГрТд;* з6ерІГа„„я докуме^и банк’ , які відіовідно до нормативно-правових актів підлягають обовязковому зберіганню;

„13)а1=с=;у Ги'ру";^^ а= уМ=р™ ший строк;

136

14)       реалізує майно банку для задоволення вимог, включених до реєстру вимог кредиторів;

15)       повідомляє про своє призначення державний орган з питань банкрутства в десятиденний строк з дня прийняття рішення та

^—°z:^ і^2^%^Жшю для

16) здійснює інші повноваження, передбачені Законом.

матеріаль'них та інших цшностей банку лік^датору. У раз, ух»-лення від виконання зазначених обов’язків винні особи несуть відповідальність відповідно до вимог чинного законодавства України.

При виконанні своїх обов’язків шквідатор за своїм статусом прирівнюється до представника Нащонального банку України. Будь-яка особа, що навмисно перешкоджає доступу шквідатора до банку, його активів, книг, записів, документів, несе адмшіст-ративну або кримінальну відпові’альність згідно з законодавст-вом. Правоохоронні органи зобовязані надавати допомогу шкві-датору в його роботі на підставі письмового звернення.

Л^атор'пршшняє „риймання вимог кред^ор.в шсля закін-чення одного місяця з дня опублікування оголошення про поча-токшквідащйноїпроцедури.

Ліквідатор протягом трьох місяців з дня опублікування ого-л_ „роР„оРЧаТОК л^дадШної „роЦедУрИ здіис^к,, лакі за-

1)Z^™"™^[=„мУ кредилору та від„„-сить вимоги до певної черги погашення;

2)         відхиляє вимоги у разі їх непідтвердження;

3)         відповідно до вимог нормативно-правових актів Фонду га-рантування вкладів фізичних осіб надає Фонду протягом двадця-ти робочих днів із дня настання недоступності вкладів повний перелік вкладників, які мають право на відшкодування коштів за вкладами, із визначенням їх розрахункової суми, що шдлягає ві-

4)         складає перешк акцептованих ним вимог для затвердження Н5)==бК^Г-ЦетуЮНІИвИМ„Г;

дату подання цього перешку Нащональному банку України.

Кредитори мають право надіслати ліквідатору свої заперечен-ня щодо визнаних ним вимог протягом одного МІСЯЦЯ 3 дня отри-мання повідомлення.

137

Ліквідатор має право з дозволу Нащонального банку України погашати вимоги до банку до моменту завершення складання пе-решку вимог та його затвердження Нацюнальним банком Украї-ни лише за угодами, що забезпечують здійснення ліквідаційної процедури.

Ліквідатор зобов'язаний у двомісячний строк з дня призна-чення надіслати повідомлення всім клієнтам, які користуються послугами відповідального зберігання, про необхідність вилучи-ти свої цінності протягом трьох місяців з дня оголошення про

Національного банку України для повернення законним влас-никам.

Р1, ї^іг^ SS^B^SS^KS

ством України. Для майна, яке продається на аукщоні, оцшочна вартість є початковою.

Для здійснення оцшки майна шквідатор має право залучати на підставі договору спеціалістів з оплатою їх послуг за рахунок лі-квідаційної маси, якщо інше не встановлено Національним бан-ком України.

Після проведення інвентаризації та оцінки майна банку лікві-датор розпочинає продаж майна на відкритих торгах, якщо Нащ-ональним банком України не встановлено інший порядок його

Порядок продажу майна банку, склад, умови та строки прид-бання майна погоджуються з Нацюнальним банком України та повідомляються через засоби масової інформації.

У разі надходження двох і більше пропозицій щодо придбання майна банку ліквідатор проводить конкурс (аукціон). Порядок проведення конкурсу (аукщону) визначаєїься згідно із законо-

Майно банку, щодо обігу якого встановлено обмеження, про-дається на закритих торгах. У закритих торгах беруть участь осо-би, які відповідно до законодавства можуть мати зазначене майно у власності чи на підставі іншого речового права відповідно до цивільного законодавства України.

Порядок уступки вимог банку регулюється цивільним законо138

Ліквідатор має право виставити на відкриті торги цшні папери та вимоги банку, якщо шший спосіб продажу (уступки) вимог банку не в,тановлено Національним банком України.

вкладівУфи„,„„хосШ;

в) виплата вихідної допомоги звільненим працівникам ;анку,

•          на оплату державного мита;

. на пубшкащю оголошенкя про шквідащю банку;

•          на публікацію в органах шформацп про порядок продажу

•          витрати ліквідатора, пов’язані з утриманням і збереженням

aKI."tSSe„MaymIy;

•          на оплату праці працівників, залучених для здійснення лік-

відації;

д) зобов’язання, що виникли внаслідок заподіяння шкоди жит-тютаздоров’югромадян.

Перелічені витрати відшкодовуються після реалізації ліквіда-тором частини ліквідаційної маси, якщо інше не передбачено За-

2)         у другу чергу задовольняються вимоги вкладників — фізи-чних осіб в частині перевищення суми, передбаченої системою гарантування вкладів фізичних осіб, вимоги, ЩО ВИНИКЛИ ІЗ 30-бов’язань банку перед працівниками;

3)         у третю чергу задовольняються інші вимоги.

Вимоги кожної наступної черги задовольняються в міру над-

ro^^eSloT™^^™""3 6а"КУ ПІСЛЯ П0В-

ги задовольняються пропорційно сумі вимог, що належить кож-

Н07^=°™ИІЧо%ГвІД задоволення _ в Уста„„в-леному порядку вимоги ліквідатор не враховує суму грошових вимог цього кредитора.

139

Вимоги, заявлені після закшчення строку, встановленого для їх подання, не розглядаються і вважаються погашеними.

Вимоги, не задоволені за недостатністю майна, вважаються

У разі, якщо на момент закінчення строку ліквідації залишилися непроданими активи банку і негайний продаж матиме наслідком іс-тотну втрату їх вартості, ліквідатор передає такі активи в управлін-

зобов'язана вжити заходів щодо продовження погашення заборго-ваності кредиторів банку за рахунок отриманих активів.

Майно, що залишилося шсля задоволення вимог кредиторів, передається власникам, а майно державних банків - відповідно-му органу приватизащї для наступного продажу. Кошти, одержа-ні від продажу цього майна, спрямовуються до Державного бю-джету України.

Майно кооперативних банків, що залишилося після задово-лення потреб кредиторів, шдлягає використанню відповідно до законодавства України про кооперацію.

flta« бан^у вваіається за'вершеною, а 6а„к шквідованим з моменту внесення запису про це до Державного реєстру банків

ПІСЛо7рГГо^Г=ГвсТва присвячені лі™™. Ш-

припиняє діяльності банків — його учасників.

РЕЗЮМЕ

 

1. Термін «регулювання» по відношенню до банківської діяльності

LLae ВСЮРСИСХЄМУР заІоддв, які вжи^ються уповноваженими орг'ана-ми держави для забезпечення сталого та надшного функцюнування ба-нківського сектору. У вузькому розумінні банківське регулювання — це діяльність уповноважених оргашв, яка полягає у виданн! правових актів у сфері банківської діяльності.

140

2.         Правов, акти в сфері банківської діяльності прийнято поділяти на

ХГ=ÄÙÄ™=Г™ «рмумного») рет™

3.         В Україні банківське регулювання та банківський нагляд є функ-ціями центрального банку України — Національного банку України.

4.         Основні Базельські Принципи включають двадцять п’ять основ-них Принципів, які необхідні для того, щоб система банківського на-глядубулаефективною.

5.         До системи банківського нагляду в Україні включаються:

• відповідні департаменти банківського нагляду НБУ;

: 3sz7Z7;:^z™:™Z~ **»»* 6а„к,в НБу.

6.         Основні засади ство«ення та ліцензування комерційних банків за-

нального банкуУкраїни.

7.         Комерційний банк має право здійснювати банківську діяльність тільки після отримання банківської ліцензії. Без отримання банківської ліцензії не дозволяється здійснювати одночасно діяльність по залучен-ню вкладів та інших коштів, що підлягають поверненню, і наданню кредитів, а також вести рахунки.

8.         Заходи впливу, що застосовуються Національним банком до бан-ків у разі порушення законодавства, мають бути адекватними конкрет-ним порушенням, які ними були допущені.

9.         Реорганізація банку — це злиття, приєднання, виділення, поділ банку, пе'рехворення Jo орган.зацшно "правової форми, нас'шдком яких є передача, прийняття його майна, коштів, прав та обов’язків пра-вонаступіїикам.

10. Реорганізація за рішенням власників банку здійснюється згідно із законодавством України про господарські товариства за умови попере-днього дозволу Національного банку України.

141

12.       Банк вважається реорганізованим з моменту внесення Націона-льним банком України змін до Державного реєстру банків.

13.       Банк може бути ліквідований:

 

•          з ініціативи власників банку;

•          з ініціативи Національного банку України (у тому числі за заявою кредиторів).

14.       Ліквідатором банку може бути призначено:

m^s^sssre вимогам,що висуваються 3аконом

•          юридичну особу, яка здійснює професійну діяльність щодо тимча-

сової адміністрації та ліквідації банків, щодо надання аудиторських,

юридичних або консалтингових послуг і має не менше трьох працівни-

ків з сертифікатом Національного банку України на право здійснення

тимчасової адміністрації та ліквідації банку.

15.       Ліквідація банку вважається завершеною, а банк ліквідованим з

моменту внесення запису про це до Державного реєстру банків після

ухвалення звіту ліквідатора.