Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
§ 6. Проведення інспектування комврційних банків е Україні : Банківське право : Бібліотека для студентів

§ 6. Проведення інспектування комврційних банків е Україні


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 

магниевый скраб beletage

Правові засади проведення інспекційних перевірок ко-мерщйних банків в Україні закршлені у Законі України «Про ба-нки і банківську діяльність». Відповідно до статті 71 цього Зако-ну кожний банк є об’єктом перевірки на місці інспекторами Нащонального банку України чи аудиторами, призначеними На-ціональним банком України.

Перевірки здійснюються з метою визначення рівня безпеки і ста-більності операцій банку, достовірності звітності банку і дотримання банком закон^сгваТраї™ п£о банки і банків Д дість, a також нормативно-правових актів Національного банку України.

ПеревЧрка банків здшснюється «щЩ* дДлаїу, затвер-дженого Національним банком України. Планова перевірка здій-снюється не частіше одного разу на рік. Про проведення планової перевірки Національний банк України зобов’язаний повідомити банк не пізніше, ніж за 10 днів до його початку.

Банки зобов’язані забезпечити інспекторам Національного ба-нку України та іншим уповноваженим ним особам вільний дос-туп до всіх документів та шформащї з дотриманням правил щєї статті, а при перевірці на місці — можливість вільного доступу в

Керівництво банку призначає компетентного представника для надання необхідних документів та пояснень і забезпечу-

них шдстав. Таке рішення має бути шдписане Головою Нащона-льного банку України або уповноваженою ним особою.

Для здійсненІш своїх повноважень щодо нагляду Нащональ-ний банк України має право безоплатно одержувати від банків інформацію п.о їх діяльність та пояснення з окремих питань дія-

ЬННеТдоі^сКкається надання матеріалів перевірки третім особам у разі, якщо в матеріалах перевірки відсутні дані про факти пору-шень законодавства.

У ході перевірки банку Нащональний банк України має право перевіряти будь-яку звітність афілійованої особи банку щодо вза125

ємовідносин з банком з метою визначення впливу відносин з афі-шйованою особою на стан банку. Для щлей перевірки афішйова-ні особи надають Національному банку України сприяння відпо-відно до положень цієї статті у тому ж порядку, що застосо-вується до банків.

У статті 72 Закону України «Про банки і банківську діяль-ність» визначено коло осіб, на яких поширюється наглядова дія-льність Національного банку України. Згідно з цією статтею На-ціональний банк України має право здійснювати перевірку осіб, які охоплюються наглядовою діяльністю Нащонального банку України, з метою дотримання законодавства щодо банківської ді-яльності. При здійсненні перевірки Нащональний банк України має право вимагати від цих осіб подання будь-якої шформащї, необхідної для здійснення перевірки. Інспектовані особи 30-бов'язані подавати Національному банку України затребувану інформацію у визначений ним строк.

^^„ТвШнТя^Г °б'СКІ0М ^-^ НаЦІ0НаЛЬН0Г°

ЩОДО істотноїучасті,або негативно впливає на фінансо-ву безпеку і стабільність банку;

цією особою банківської діяльності без банківськоїліцензії.

банківського законодавства

126

Відповідно до статті 73 Закону України «Про банки і банківську діяльність» у разі порушення банками або іншими особами, які можухь бухи об'екхом перевфки Нацшнального ба-нку Украши відповідно до цього Закону, банківського законодав-ства, нормативно-правових актів Нащонального банку України або здійснення ризикових операщй, які загрожують штересам вкладників чи інших кредиторів банку Національний банк України

адекватно вчиненому порушенню має право застосувати заходи впливу, до яких відносяться:

1)         письмове застереження щодо припинення порушення та вжиття необхідних заходів для виправлення ситуащї, зменшення невиправданих витрат банку, обмеження невиправдано високих процентних виплат за залученими коштами, зменшення чи від-чуження неефективних інвестицій;

2)         скликання загальних зборів учасників, спостережної ради банку, правління (ради директорів) банку для прийняття програ-„„ фГ„а„Рс„вого озіоровлен^ бакУабо JL, рео'рганізації ба'нку';

"ТвГдГиТГо^^ГодГстану банку Іощо;

а)         зупинення виплати дивідендів чи розподілу капіталу в будь-

якій іншій формі;

б)         встановлення для банку підвищених економічних нормативів;

в)         підвищення резервів на покриття можливих збитків за кре-

дитамиташшимиактивами;

г)         обмеження, зупинення чи припинення здійснення окремих

видів здійснюваних банком операщй з високим рівнем ризику;

д)         заборони надавати бланкові кредити;

е)         накладення штрафів на:

•          керівників банків у розмірі до ста неоподатковуваних міні-мумів доходів громадян;

•          банки відповідно до положень, затверджених Правлінням Нащонального банку України, але у розмірі не більше одного ві-

ДС-^^Z^^=^^^W власнику 1С-тохн)ї учасТ1 в банкуУ в'икорисховТвахи право Locy придба'них акцій (паїв) у разі грубого чи систематичного порушення ним вимог цього Закону або нормативно-правових актів Нащонально-го банку України;

ж)        тимчасового, до усунення порушення, відсторонення поса-

дової особи банку від посади у разі грубого чи систематичного

порушення цією особою вимог цього Закону або нормативно-

правових актів Національного банку України;

У разі порушення Закону чи нормативно-правових актів Наці-о„альР„ого ба„Уку України, і„ спри'чинило з„аРЧ„у втрату акгив.в або доходів, і настанні ознак неплатоспроможності банку Націо127

нальний банк України має право відкликати ліцензію та ініціюва-ти процедуру ліквідащї банку зпдно з положеннями цього Закону.

Якщо в діях керівника банку або фізичної особи чи представ-ника юридичної особи - власника істотної участі, якій пред’яв-лено обвинувачення у вчиненні злочину, не встановлено складу злочину, але має місце порушення вимог Закону або нормативно-правових актів Національного банку України або якщо таку осо-бу визнано винною у вчиненні корисливого злочину із призна-ченням покарання без позбавлення волі, Національний банк України має право видати банку розпорядження про звшьнення такої особи з посади або заборону користуватися правом голосу придбаних акцій (паїв).

Особу, яку на підставі розпорядження Національного банку України було відсторонено від посади або якій тимча(ово ),або-

Рішення Нащонального банку України щодо призначення тимчасової адміністрації є виконавчим документом.

Порядок застосування заходів впливу та санкщй за порушення банківського законодавства закріплений у статті 74 Закону Украї-ни «Про банки і банківську діяльність». Згідно з цією статт—

нального банку України, встановлюються законами України та но-рмативно-правовими актами Національного банку України.

Такий пР„ряд„к встановлений Положенням про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення бан-ківського законодавства, затвердженим постановою Правління Нащонального банку України від 28 серпня 2001 р. № 369.

Згідно з цим Положенням заходи впливу застосовуються На-ціональним банком на підставі:

•          результатів інспекційних (планових та позапланових) пере-вірок діяльності банків чи їх філій;

•          результатів аналізу дотримання банками вимог банківського законодавства з використанням статистичної звітності, щомісяч-них і щоденних балансів тощо;

128

ства на їх здійснення;

. пропозищй Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у разі порушення банком норм Закону України «Про Фонд гарантуван-

♦          результатів перевірок дотримання банками валютного зако-

„одавРствУа, здійснен'их Ру„ов„о^аже„„м„ працівниками Нашона-

льного банку, що містять виявлені порушення банківського зако-

„одавства, „^рмативно-правових аиГнаці„„аль„„г„ банку або

здійснення ризикових операцій, які загрожують інтересам вклад-

дповідними органами цих держав. Повідомлення, надіслане від-повідними органами інших держав, може використовуватися ли-ше з такою метою:

♦          для перевіряння ліцензії установи на право ведення діяльності;

♦          для перевіряння права на здійснення банківської діяльності.

Слід зазначити, що заходи впливу, жі застосовуються Національ-

- банком до банків, „ають бути'адеквашими Гнкрешим пору-шенням, які ними були допущені. Вибір адеквагаих заходів впливу, які застосовуються до бажів відповідно до банківського законодавст-ва та вказаного вище Положення, має здійснюватися з урахуванням: