Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
§ 5. Надання дозволів та ліцензій на здійснення банківських операцій : Банківське право : Бібліотека для студентів

§ 5. Надання дозволів та ліцензій на здійснення банківських операцій


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 

магниевый скраб beletage

Правові засади ліцензування банків та небанківських

но-правових актах Національного банку України. Відповідно до зазнГченого Закону 6а„к мае право здіінкГвати банківську дія-льність тільки після отримання банківської ліцензії. Без отриман-ня банківської ліцензії не дозволяється здійснювати одночасно діяльність по залученню вкладів та інших коштів, що підлягають

„^зпХ™„н„уа„^;а,];„чи — —

Банківська ліцензія надається Національним банком України на підставі клопотання банку за наявності документів, що підтве-рджують:

•          наявність сплаченого та зареєстрованого підписного капіта-

лу банку у розмірі, що встановлюється цим Законом;

. забезпеченість банку належним банківським обладнанням, комп'ютерною технікою, програмним забезпеченням, приміщен-нями відповідно до вимо^ Національного банку;

•          наявність як мінімум трьох осіб, призначених членами прав-

лшня (ради директорів) банку, які мають відповідну освіту та до-

свід, необхідний для управлшня банком.

Національний банк України може відмовити у наданні ліцен-зії, якщо зазначені умови не виконані банком протягом одного

120

надання банківської лщензії чи про відмову у п наданні прийма-ється Національним банком України протягом одного місяця з дня отримання повного пакета визначених документів. Банківсь-ка лщензія не може передаватися третім особам.

Порядок ліцензування банків конкретизований у Положенні про порядок видачі банкам банківських лщензій, письмових до-зволів та ліцензій на виконання окремих операцій, затверджено-му постановою Правлшня Нащона^іьного банку України від 17 липня 2001 р. № 275. У цьому Положенні визначено, що філії ба-нків здійснюють банківські та інші операщї зпдно з положенням про філію, на підставі банківських ліцензій та письмових дозво-лів, отриманих банками, і лише за умови наявності та у межах письмового дозволу, наданого банком.

Письмовий дозвіл на здійснення окремих операцій видається банку за таких умов:

1. Наявність банківської ліцензії.

ром.

3.         Банк не є об’єктом застосування заходів впливу:

•          протягом усього періоду діяльності — для банків, які отри-мали банківську ліцензію менше ніж за шість місяців до часу звернення до Нащонального банку з клопотанням про видачу пи-сьмового дозволу;

•          протягом шести місяців, що передують зверненню банку до Національного банку з клопотанням про видачу письмового до-зволу — для банків, які здійснюють банківську діяльність на під-ставі банківської ліцензії більше ніж за шість місяців.

 

4.         Банк подав план (бізнес-план) щодо певних операцій, на право здійснення яких банк бажає отримати письмовий дозвіл, і цей план схвалено Національним банком. Процедура схвалення плану (бізнес-плану) вважається виконаною у разі відсутності за-уважень з боку Національного банку при прийнятті відповідного рішення про видачу банку письмового дозволу на здійснення

5.         Банк має достатні фінансові можливості для здійснення та-кої діяльності.

Наявність шдроздішв, які виконуватимуть відповідні опе-рацп зпдно з поданим банком планом (бізнеоппаном), служби внутрішнього аудиту, а також шдрозділу з питань аналізу та управлшня ризиками, що має відповідати за встановлення ЛІМІТІВ щодо окремих операцій, лімітів ризиків контрпартнерів, структу121

банку.

7.         Наявність керівників шдроздішв банку, кандидатури яких відповідають вимогам, встановленим у цьому Положенні. 3 ме-тою виз„а,е„„я професійної придатніт, та ддлової репутації ке-рівників інших підрозділів та заступників головного бухгалтера в разіпотребизними також може бути проведена сшвбесіда.

8.         Наявність комітетів, а саме: кредитного, тарифного, з питань управлшня активами і пасивами та відповідних положень про них, що відповідають вимогам чинного законодавства України.

9.         Наявність відповідних внутрішніх положень банку, що ре-

Положенням також визначено спеціальні вимоги, яким має від-повідати банк для отримання дозволу на здійснення певних бан-

ті спеціаліованих розрах^кових (кшрингових банків). За „аявно-сті банківської ліцензії та за умови отримання письмового дозвол-

нацюнальній та шоземній валютах з метою забезпечення їх роз-рахунків за угодами, укладеними третши особами на біржовому та позабіржовому ринках, а також інших розрахунків за взаємни-

M„3„6„B’*3a„MMy„PWcTopi„;

• купівля, продаж і зберігання платіжних документів, цінних

папері а ха'кож операцп з'ними, Що пов’язаш з ^иконанням до-

ручень кшєнтів та банків-кореспондентів, шдтриманням шквід-

ності і виконанням зобов’язань учасників біржових та позабіржо-

ВИХ.Увидача поручительств, гарантій та шших зобов’язань за тре-тіх осіб, що передбачають виконання в грошовій формі за умови, що надання таких зобов’язань пов’язано з процедурою гаранту-вання виконання укладених на біржовому і позабіржовому ринку угод та за дорученням клієнтів;

122

. залучення коштів, цшних паперів та шших активів кшєнтів та банків-кореспондентів для виконання укладених на біржовому та позабіржовому ринках угод або за дорученням кшєнтів;

•          вкладання коштів у статутні фонди інших юридичних осіб об-

межується вкладанням коштів у статутні фонди бірж, позабіржо-

. клірингові операщї - за угодами на всіх сегментах фшан-

Спеціалізованим розрахунковим (кліринговим) банкам не до-зволяється:

•          залучати кошти від населення на депозити;

•          залучати міжбанківські кредити для проведення власних ак-тивних операцій;

Порядок лщензування небанківських фшансових установ ви-значено у Положенні про порядок видачі ліцензії на здійснення окремих банківських операщй небанківським фшансовим уста-новам, затвердженому постановою Правління Національного ба-нку України від 16 серпня 2001 р. № 344.

Відповідно до цього Положення Національний банк видає не-банківським фінансовим установам ліцензії на здійснення таких банківських операцій:

•          відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів, у тому чи-сш переказ грошових коштів з цих рахунків за допомогою платі-жних інструментів та зарахування коштів на них через банківські

•          розміщення залучених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик.

Національний банк видає небанківській фінансовій установі ліцензію на здійснення окремих банківських операцій у разі до-тримання нею таких обов’язкових умов:

•          включення небанківської фінансової установи до Державно-

Г0РЛ^ГГІУ=,ВІ; фі„а„со.„ю усхановок, л,«е„зії

123

•          наявність регулятивного капіталу в сумі, еквівалентній не менше ніж 1 млн євро;

•          строк діяльності небанківської фінансової установи не мен-

„£™ s^ssssssss?ком,сії на

. „аявнітГ системи бухг'алтерсько/о „бл^ку '„ звітності, Щ„

відповідає вимогам законодавства України, встановленого для небанківських фшансових установ;

•          відсутність заборгованості за зобов'язаннями перед бюдже-

тамивсіхрівнів;

. бездоганна ділова репутащя та відповідна кваліфікащя кері-вників небанківської фшансової установи (повна вища юридична чи економічна освіта та стаж роботи у фінансово-банківській сфері не менше трьох років);

. наявність кваліфікованих кадрів для проведення відповідних банківських операцій, які мають відповідати кваліфікаційним

"а :■= ^ллГ&ідавль в™ ц^, Пол™;

•          наявність технічних та інших умов, потрібних для здійснен-

ня окремих банківських операцій та забезпечення їх належного і

своєчасного обшку відповідно до законодавства України (у тому

числі відповідне програмне забезпечення, комп'ютерна техніка,

комунікаційні засоби тощо);

. дотримання критеріїв і нормативів, установлених для небан-ківських фінансових установ (у тому числі ліквідності, капіталу, „латоспроіжност,, ^yrJLi, іосіі а™,в та ризиков^і операцій), протягом останніх шести місяців, що передують звер-

•          відсутність застосування Державною комісією заходів впли-

ву до неб^вської Ф4нсово?уРсханови за порушенкя нею чин-

ного законодавства України протягом останніх шести місящв, що

передують п зверненню до Нацюнального банку.

Філія небанківської фінансової установи має право здійснюва-ти окремі банківські операщї зпдно з положенням про фішю та за

124