Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
До завдань Комісії, зокрема, відноситься: : Банківське право : Бібліотека для студентів

До завдань Комісії, зокрема, відноситься:


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 

магниевый скраб beletage

1.         Забезпечення стабільності та надійності банківської систе-ми, а також захисту кредиторів і вкладників банків.

2.         Визначення пріоритетних питань діяльності банківського

СЄ3.пІ^=='Х^           „агляду з

дієвих інструментів для здійснення інтегрованого нагляду за бан-ками.

103

5.         Вдосконалення процесів, що запроваджуються з метою забез-печення монолітності, послідовності та консолідованості нагляду.

6.         Сприяння наданню необхідних повноважень відповідним рівням системи банківського нагляду для забезпечення її чіткої роботи, в тому числі щодо удосконалення потоків інформації, ко-

ського нагляду, ініціювання нових і удосконалення чинних зако-

8.         Розроблення методолопй, які забезпечуватимуть Голову

Нащонального банку України, членів Правлшня та керівництво

банківського нагляду усіх рівнів необхідною інформацією про

блення системних питань та запланованого реагування.

9.         Розроблення заходів щодо запобігання злочинності та пра-

вопорушенням у банківській системі.

10.       Накопичення міжнародного досвіду та організація сшвробітни-цтва з питань банківського нагляду з міжнародними організаціями і налагодження кокгактів з нащональними наглядовими інстанціями.

11.       Проведення шдготовки квашфікованих висновків про про.кти

312.пр^-Х=^^

стану банківської системи в цілому, визначення тенденцій її роз-

Ефективний банківський нагляд повинен складатися з дистан-ційного та інспекційного нагляду (16 принцип Основних прин-ципів банківського нагляду Базельського комітету).

Банківський нагляд включає в себе вступний контроль, диста-нщйний або документарний контроль та шспектування на місцях.

Вступний контроль є найбільш важливою частиною банківсь-кого нагляду, оскільки він обмеж’є можливість здійснення бан-ківських операцій лише тими субєктами, які мають ліцензію на право зайняття банківською діяльністю91. Як справедливо відмі-чає Кротюк В. Л., новостворені банки найбільш вразливі щодо

91 Роберт С. Портер. Введение в регулирование, надзор и анализ банковской деятельно-. — Вашинггон: Инстатут зкономического развития. Мировой банк, 1992. — С. 19.

104

ГмТдужГаәÄÄЙ 92.ТУПІ Д° РИНКУ баНИВСЬШХ П°С-Вступний контроль включає два ;тапи:

: ^^ггт^^у.

Наступними стадіями наглядової діяльності є дистанційний контроль (в Україні він ще називається безвиїзним) та інспекту-вання. Залежно від системи нагляду в різних країнах віддаються переваги одному або іншому із зазначених способів. Проте у бі-льіст, країн зУаст„совуСтьсУЯ зм.шана форма, при якій' по/дну-

і^в^ТГГвГДГав^аь

Основні засади створення та ліцензування комерційних банків закріплені у Законі України «Про банки і банківську дія-льність», як пот м конкретизуються у в дпов дних нормативно-

давства до створення банків, їх філій, представництв та відділень.

Вимоги до учасникіе банку

Учасниками банку можуть бути юридичні і фізичні особи, ре-зиденти та нерезиденти, а також держава в особі Кабшету Мшіс-трів України або уповноважених ним органів.

92 КротюкВ. Л. Національний банк — центр банківської системи України. Органі-заційно-правовий аналіз. — К.: Видавничий Дім «Ін Юре». — C.132.

105

Власники істотної участі у банку повинні мати бездоганну ді-лову репутащю та задовшьний фшансовий стан. Вимоги щодо ділової репутащї та задовільності фшансового стану засновників

в=г=іл H^sj^r-^s

ціонального банку України.

Учасниками банку не можуть бути юридичні особи, в яких банк має істотну участь, об'єднання громадян, решпйні та благо-дійні організації.

Вимоги до назеи банку

Згідно із Законом України «Про банки і банківську діяльність» слово «банк» та похідні від нього дозволяється використовувати у назві лише тим юридичним особам, які зареєстровані Нацюна-льним банком України як банк і мають банківську ліцензію. Ви-няток становлять міжнародні організащї, що діють на території України відповідно до міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, та зако-нодавства України.

He дозволяється використовувати для найменування банку на-зву, яка повторює вже існуючу назву іншого банку або вводить в о„Уа„у щодо £т шяльнок ж, здійснюе 6а„к. ^живання у ш-йменуванні банку слів «Україна», «державний», «центральний», «національний» та похідних від них можливе лише за згодою НащональногобанкуУкраїни.

Нащональний банк України має право відмовити у викорис-танні банком запропонованого найменування за наведених у за-коні підстав.

Шдрозділ банку використовує найменування лише того банку, підрозділом якого він є. До назви структурного підрозділу банку може додаватися найменування місцезнаходження цього шдроз-Ділу.

Вимоги до статуту банку

Статут банку складається з урахуванням положень законів, якими в^ановлеш вимоги до ^ху певної оргашзацшно: правової форми, а також з урахуванням спещальних вимог, ви-значених Законом України «Про банки і банківську діяльність».

106

Так, відповідно до статті 16 цього Закону статут банку об1в’язково має містити інформацію про:

3) організаційно-п,авову форму;

5) розмір та порядок формування стат,тного капіталу банку,

7) порядок реорганізації та ліквідації банку відповідно до ви-мог 8)акону;

фонд/вбанку;

10) порядок розподілу прибутків та покриття збитків;

Порядок державної реєстрації банків

Державна реєстрація банків здійснюється Національним бан-

Уповноважені засновниками банку особи подають Національ-ном1) банку для державної реестрацп хаК1 докуменхи:

і^ЖЇЇК^;-ш^ банку);

4)рішення про;створення банку (протокол установчих зборів або Постанову Кабшету Мшістрів про створення державного ба-нку);

5) бізнес-план, що визначає види діяльності, які банк планує здійснювати на найближчий рік, та стратегію діяльності банку на найближчі три роки згідно із встановленими Національним бан107

7)         бухгалтерську і фінансову звітність за останні чотири звіт-

8)         відомості про кількісний склад спостережної ради, правлін-

9)         копію платіжного документа про внесення плати за реєст-ращю банку, що встановлюється Нацюнальним банком України;

10) нотаріально завірені кошї установчих документів учасників, які є юридичними особами та матимуть істотну участь у банку;

11)кошї звіту про проведення відкритої шдписки на акщї -для банку, який створюється у формі відкритого акціонерного

12)відом'ості про професійну придатність та ділову репутацію головиїа членів правлшня (ради директорів) і головного бухгал-тера банку.

Нащональний банк України у тижневий термш з дати подання документів для державної реєстрації відкриває тимчасовий раху-нок для накопичення шдписних внесків засновників та ішпих учасників банку.

не пізніше тримісячного строку з моменту подання повного паке-

Нащональний банк України може вимагати від заявника ви-правлення недошків у поданих документах.

Реєстрація банків здійснюється шляхом внесення відповідного запису до Державного реєстру банків, шсля чого банк набуває статусу юридичної особи. Національний банк видає банку свідо-цтво про його державну реєстращю за встановленою формою.

Законом встановлені особливості державної реєстрації банків з іноземним капіталом. Зокрема, передбачено додатковий перелік документів, які подаються для реєстращї банку.

бранням чинності 1 липня 2004 р. Законом України «Про держа-від 15 травня 2003 p. № 755-IV. Зазначений Закон прийнято з ме108

цього Закону його дія 'поширюеться ш державну реестрашю всіх юридичних осіб незалежно від організаційно-правової форми, ф„Ррм„ власності та „шпорядкува/ня, а також фГзичних о'сб -підприємців. У другій частині цієї статті передбачено, що Зако-

можна зробити висновок, що встановлений цим Законом порядок держав/ої реестрашї юридичних осб „е „оширюєгься ш ба'ки.

Проте у зазначеній статті міститься ще і третя частина, про-аналйувавши яку „ожна зробити зовсш „poxL™ виснов'ок. У вказаній частині зазначено, що об'єднання громадян (у тому

у порядку, встановленому цим Законом. Отже, зпдно з цим Зако-ном банки повинні обов'язково пройти державну реєстращю, яка здійснюється професійним державним реєстратором у державній адмшістращї за шсцезнаходженням відповідного банку. При цьому, виходячи зі змісту частини 2 статті 3 цього Закону для ба-нків залишається чинною встановлена Законом України «Про ба-нки і банківську діяльність» процедура державної реєстрації та лщензування банків. Таким чином, на сьогодні банки повинні бу-

підприємців» та Закону України «Про банки і банківську діяль-„ість,, в частині держіноїреестрац'і ба„к,в вшшкае пиіння, у якій послідовності має здійснюватися ця процедура. Виходячи з

109

того, що Законом України «Про банки і банківську діяльність» передбачено спещальні вимоги для реєстращї банку (вимоги до назви банку, керівника, фшансовий стан учасншгів тощо), логіч-ним є проведення спочатку державної реєстращї у Нащонально-му банку України, а потім — у державного реєстратора. Проте це

Звертаємо увагу, що роз’яснення щодо процедури реєстрації

ку України та Державного комітету України з питань регулятор-ної політики та шдприємництва від 30 12.2004 р. №9200 «Про включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та

SJS^Z^^^rSffiTдо їх статутів Іа

У листі роз'яснено порядок внесення відомостей до Єдиного SSS, д=У6а„2Ге=Хре^аЦІГ„„в*^„Х„х°6*

юридичні особи до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців подають державному реєстратору ре еїтрацшну картку в'становленого зразкаР кошю свГдоцтва „^ державну реєстрацію банку, виданого Національним банком, та „p^CZb о^гшал цьоїЧ, св,доцтва. На шдстав, відомостей,

к.рЙ.ичн'», „с»б„ зас„Р„в„„к (з'асновники) а6„У уповноваже/а „„-

ми особа подає державному реєстратору документи відповідно до вимог Закону про 'державну' р'еестр'ашГ

Титульна сторінка обох примірників статуту банку з відміт-кою „рУ„ ресстра'цію статуту йаільним бан'ком та'датою ре-єстрації має бути засвідчена підписом заступника Голови Націо-нального банку України і відбитком печатки Національного

110

до вимог Єдиного державного реєстру шдприємств та організащй

гти=6„асн„г=го sriBn°PrrxH„y S

днів після державної реєстрації банку як юридичної особи банк для внесення запису до Державного реєстру банків подає до На-щональногобанкутакідокументи:

• нотаріально засвідчену копію свідоцтва про державну реєст-рашююридичноїособиєди'ногозразка;

реєстратора про проведення державної реєстрації юридичної

С°Датою внесення запису до Державного реєстру банків є дата отримання Національним банком зазначених документів, про що уповноваженій особі банку повідомляється листом Нацюнально-го банку за підписом директора Генерального департаменту бан-ківськог'о „агляду та в„дРаСтьсРЯ свідо'цтво про реЛащю б'анку. Повідомлення про реєстрацію банку також надсилається терито-ріальному управлшню Національного банку за місцезнаходжен-ням банку разом з нотаріально засвідченою копією статуту банку з відповідною ВІДМІТКО^О державного реєстратора про проведення

Титульна сторінка обох примірників статуту у новій редакції з відміткою про їх реєстращю Національним банком та датою ре-єстрації має бути засвідчена підписом заступника Голови Націо-

сом начальника та відбитком гербової печатки територіального управлшня Нащонального банку). Примірники статуту у новій редакщї мають бути прошиті та засвідчені на звороті відбитком печатки Управління діловодства Національного банку (загально-го відділу територіального управлшня Нащонального банку).

За відсутності шдстав для відмови у проведенні державної ре-єстращї змш до статуту банку як юридичної особи або залишення документів, що подані для державної реєстрації, без розгляду, деріавний'реестратор проводи'ть держа'вну 'ресстрацію'змш дУ„ статуту юридичної особи на підставі відомостей реєстраційної

111

картки та в порядку, визначеному Законом про державну реєст-

Для внесення Національним банком відповідного запису до Державного реєстру банків банк шсля державної реєстращї змш до статуту протягом п’яти робочих днів подає до Національного банку дь/ноїар.ально засвйчені кошї статуту банку у „овій ре-дакції з відповідною відміткою державного реєстратора. У разі

чної особи, Національному банку додатково подається „отаріа-льно засвідчена копія нового свідоцтва про державну реестрацію бавку як юридичної особи. Даток, внесенвя відповцршго запису

єстрацію 5™ до статуту банку також „адсилаеться терито'р.аїь-ному управлінню Національного банку за місцезнаходженням

£3? Ж з^ГоГд%Т= pS^pT/po6^^

представництва) для внесення відомостей про нього до Єдиного державного реестру банк, крш документп, передбачених Зако-

=z-==x;; =- sssss

реєст.у банків запису про реєстрацію філії або представництва

У вказаному листі Національного банку України і Державного комітету Укравчи з „итань регуляторної „Lain та під'приемни-цтва зазначено, що ці роз’яснення застосовуються до внесення відповідних змін до Положення про порядок створення і держав-ної ,еєстрації банків, відкриття їх філій, представництв, відді-лень'зах^рдженого посхан'овою Праішкя йацшнального банку України від 31.08.2001 р. № 375 та зареєстрованого в Мшістерст-ві юстищї України 24.10.2001 р. за № 906/6097, в частині реєст-рації банків, їх відокремлених підрозділів та внесення змін до статутів банків. Проте такі змши до цих шр не внесені.

Однак найбільш прийнятним вирішенням проблеми, яка скла-лася у зв’язку з державною реєстрацією банків, є усунення колізії у законодавстві шляхом внесення відповідних змш до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних

112

осіб-шдприємщв». Ha нашу думку, варто передбачити, що банки шдлягають державній реєстращї Нащональним банком України у порядку, визначеному спещальним банківським законодавством, та покласти на Національний банк обов’язок вносити відповідні записи до Єдиного державного реєстру юридичних осіб і фізич-них осіб-підприємців. Аналогічної позиції дотримуються і пра-цівники Національного банку94.

Надання дозволуна придбання або збільшення істотноїучастіубанку

Відповідно до статті 34 Закону України «Про банки і банків-ську діяльність» юридична чи фізична особа, яка має намір прид-бати істотну участь у банку або збільшити п таким чином, що та-ка особа буде прямо або опосередковано (зокрема, отримання в управлшня пакета акщй; набуття особою права голосу на загаль-них зборах акщонерів банку за дорученням акщонера (учасника) банку, який є власником істотної участі в банку тощо) володіти або кУо„тр„люват„ 10, 25, 50 та 75УвідсОТИв ста'тутного капіталу банку чи права голосу придбаних акцій (паїв, часток) в органах управлшня банк. , зобов’язана отримати письмовий дозвіл Нащ-

Якщо власник істотної участі, що складає 10, 25 або 50 відсот-ків статутного капіталу банку, має намір додатково придбати ак-щї (паї, частки таким чином, що таке придбання призведе до збі-льшення його істотної участі, але при цьому не буде складати відповідно більше ніж 25 або 50, або 75 відсотків статутного ка-шталу банку, то письмовий дозвіл на таке придбання не потрібен.

Якщо будь-яка особа має письмовий дозвіл Національного банку на володшня істотною участю у розмірі 75 відсотків статутного ка-піталу банку, то для подальшого збільшення прямо або опосередко-ван^ого ./тотної участі у банку письмовий до'звіл „е потрібек.

Якщо особа володіє істотною участю у банку чи збільшує її без одержання письмового дозвол'у Нацю'наль/ого банку, L„ такий дозвіл є обов’язковим, останній має право заборонити та-кій ocofi прямо ,„ опосередковано, повшс(ю'чи част/ово корис-

^яГ = ?%ZLZ^^™*) Іа 6рати участь

94 Савченко I. Реєстрація банків: проблеми нового законодавства // Вісник НБУ. Січень2005. — С. 14—15.

113

Про намір банку придбати загальну кшькість власних акщй або паїв у розмірі 10 і більше відсотків загальної емісії банк пи-сьмово повідомляє Національний банк за 15 календарних днів до укладення угод. Нащональний банк має право заборонити банку купівлю власних акцій або паїв у разі, якщо це може призвести до попршення фшансового стану банку.

Для отримання письмового дозволу на придбання чи збіль-ше„„я ісАної участі в банку юридиіна осо'ба через уповнова-жену особу, а фізична особа особисто або через уповноважену оД ма/прав^звернухися до Нацкжального'баіу (дорученн^ оформляється відповідним чином). Положенням визначено, ЯКІ документи надаються різними суб’єктами для придбання істотної

Зокрема, юридична особа - резидент України для отримання дозволу на придбання або збільшення істотної участі в банку по-дає такі документи:

•          заяву на придбання або збільшення істотної участі в банку,

оформлену на бланку юридичної особи;

. анкету за шдписом керівника, засвідчену відбитком печатки юридичної особи;

•          копію свідоцтва про державну реєстрацію, засвідчену нота-

ріально;

го ринку на здійснення діяльності зберігача або торг;вця цшни-ми паперами (якщо вони здшснююхь хаку Д1яльнісхь)

•          рішення уповноваженого органу юридичноі особи про при-

дбання або збільшення істотної участі в банку за підписом упов-

новажених осіб;

кошти до статутного кашталу банку, що засвідчується шдписами керівника та головного бухгалтера (за наявності посади), а також в^бихкомпечахкиюриди'чноїос'обі

. висновок аудиторської фірми (аудитора), що складений за вимогами, передбаченими Положенням, щодо фшансового стану та про можливість здійснення внеску до статутного капіталу бан-ку за рахунок власних коштів (власного кашталу);

. повідомлення юридичної особи про відсутність заборгова-ності за зобов’язаннями перед бюджетами всіх рівнів;

. довідки банків, що обслуговують рахунки, з яких здійснюва-тиметься оплата акцій (паїв, часток), про наявність коштів на цих

114

рахунках, періодичність проведення операцій за ними (ця вимога не поширюється на банки);

•          довідки банків, що надали кредити, про стан виконання зо-бов'язань щодо їх повернення (ця вимога не поширюється на ба-нки);

•          висновок Антимонопольного комітету України у випадках, передбачених чинним законодавством України;

^^оЛГ^^Г с™ої ради'™я

•          анкету, заповнену фізичними особами, які мають істотну участь в юридичній особі — заявнику;

•          копії установчих документів власників істотної участі в

збільшення .с'тотної участі в банку або відмо'ву в „аданні такого дозволу надає Комісія Національного банку або Комісія Націона-льного банку з питань нагляду та регулювання діяльності банків при територіальному відділенні у місячний строк із дня отриман-

Про надання письмового дозволу на придбання або збільшен-ня істотної участі в банку територіальне управлшня Нащональ-ного банку надсилає юридичній або фізичній особі лист за підпи-сом начальника територіального управшння Нащонального банку. Копія листа надсилається відповідному банку та Націона-льному банку. Про надання письмового дозволу на придбання або збільшення істотно?участі в банку Національний банк надси-лає юридичній або фізичній особі лист за підписом Голови Наці-онального банку. Копія листа надсилається відповідному банку та територіальному управлінню Національного банку за місцез-находженІіям банку.

Письмовий дозвіл на придбання або збільшення істотної учас-ті в діючому банку є дійсним протягом трьох місящв з дня його

^Т»Тв"деГ„їїрса™Л ХТ„уГРГтаГяТозв!,лГн^Г

льний банк не надає дозволу на придбання істотної участі в банку або її збільшення, якщо:

115

сті, які є фізичними особами;

. придбання або збільшення істотної участі загрожуватиме ш-тересам вкладників та інших кредиторів банк. або розвитку кон-курентного середовища в банківській системі

Відкриття філій, представництв та відділень комерційних банків

Філії банків відкриваються за згодою Національного банку України, яка надається на підставі таких документів:

4) ;нформації про керівника та головного бухгалтера філії.

щег—^^

банком України. Звертаємо увагу, що зазначену перевірку Нащо-нальний банк України здшснюе на м1СЩ, тобто, засхосовуе хакий меход банківського нагляду, як шспекхування.

Реєсхрація філій банку здійснюєхься Національним банком

Державного реєсхру банків.

Банки зобов'язані надавати шформащю Нащональному банку України про відкриття представництва, яка вноситься до Дер-жавногореєструбанків.

Для внесення до Державного реєстру банків інформації про в4итгя представництва ба„к шГдае дсТтериторіалЦго упраі ління Національного банку за місцезнаходженням банку такі до-кум)нти:

J^Z^^SI^^^S^зазна-

гану^ХЖХ^

представництва, що прийняте не раніше ніж за три місяці до часу

116

3) положення про представництво, затверджене компетентним органом банку та підписане головою правління (ради директорів)

Територіальне управління Національного банку відмовляє в

===:=£ —' —

Реєстрація представництва банку здійснюється протягом деся-ти робочих днів із дня отримання територіальним управлшням Національного .анку за місцезнаходженням банку всіх необхід-

Представництво вважається зареєстрованим після внесення від-

ківсікого LZy «Ue листом т'ериторіальн/управлшкя Національного банку за місцезнаходженням представництва, тери-

ження про представницгво з реєстраційним номером, яке засвідчене шдписом' дир'ектора Департам^реестрації та лГцензуваннд, башдв.

Законодавством встановлені умови, за яких банки можуть від-кривати відділення (зокрема, щодо формування резервів, дотри-мання економічних нормативів та ш.)

Для погодження відкриття віддшення банк подає до територі-ального управління Національного банку за місцезнаходженням від1ілення такі документи:

могам та вимогам нормативно-правових актів Нащонального банку, з урахуванням перешку операщй, які проводитимуться віддшенням; 2)рішення компетентного органу банку про відкриття відді-лення (протокол або витяг з протоколу, засвідчений відбитком печатки банку), що дійсне протягом шести місяців з часу його

3) затверджене компетентним органом банку положення про віддшення з зазначенням шдпорядкованості віддшення (бан-ку/філії) у трьох примірниках;

117

4) дозвіл компетентного органу банку на право проведення відділенням окремих операцій.

Відповідні територіальні управлшня Нащонального банку України (за місцезнаходженням банку, фішї (у разі відкриття від-ділення на балансі філії) та за місцезнаходженням відділення) пе-ревіряють дотримання встановлених законодавством вимог для

У разі дотримання зазначених вимог та отримання позитивно-го висновку територіального управління Національного банку за місцезнаходженням віддшенш! банку (або Генерального депар-таменту банківського нагляду - щодо банків, кореспондентсь-кий рахунок яких відкрито в Операщйному управлшня Нацюна-льного банку) Комісія Нащонального банку при територіальному управлшні за місцезнаходженням відділення приймає рішення про погодження відкриття відділення та повідомляє про прийняте рішення банк і територіальне управління Національного банку за ^сцез„аходже„„яР„ ві'дділенні б'анку (або Генеральний депар'та-мент банківського нагляду — щодо банків, кореспондентський рахунок яких відкрито в Операцшному управлінн'і Національного банку). У повідомленні про прийняте рішення щодо погодження відкриття відділення зазначаються повна та скорочена назва від-ділення, його внутрішньобанківський реєстраційний код, місцез-

"ТяТесТаиПр^вн.,»™. ба„Ку-ИерезИде„та Уп„в„„-

писом уповноваженої особи та відбитком печатки банку;

. витяг з банківського (торговельного) реєстру або шший офі-ційний документ, що підтверджує реєстрацію банку;

. положУе„„я „ро прсдиів^» в ^отирьох „рУ„„ір„„ках;

• доручення іноземного банку керівникові представництва на право здГйс„е„„я представнидвіх фРу„кцій.

партаментом (у разі потреби — іншими департаментами) і пода-ються на розгляд Комісії Нащонального банку.

Після прийняття відповідного рішення представництву вида-ється свідоцтво про державну реєстрацію.

Сшд пам'ятати, що представництво шоземного банку не може здійснювати банківські операції.

Створення дочірніх банків,

філій і првдставництв українського банку

на території інших держае

Українські банки мають право створювати дочірні банки, філії ч„ пр£,став„„цтва „а територИ шших'держав „а „'дстав, дозіу Національного банку України. Для відкриття дочірніх банків, фі-лій або представн/цтв 'українських баР„к,в „а т^иторй іниі держав пред'являються такі самі вимоги, які встановлені для від-

=™ ^se^r™*філії чи пред-

Для створення дочірнього банку, філії чи представництва українського банку за кордоном цей банк подає до Національно-го банку України бізнес-план та економічне обгрунтування доці-льності створення дочірнього банку, фішї чи представництва ба-нку за кордоном.

ТЄр^Г^^

нодавстващєїдержави.

Банк у місячний термін має повідомити Національний банк

ментів про їх реєстрацію.

Порядок створення банківських об'єднань

Банківське об’єднання створюється за попередньою згодою

банків.

Порядок отримання дозволу на створення банківського об'єд-нання та порядок його державної реєстращї встановлюються На-ціональним банком України.

Банк може бути учасником лише одного банківського об'єд-нання. Учасники банківського об'єднання можуть вийти з його складу із збереженням взаємних зобов'язань та дотриманням умов укладених договорів з іншими суб'єктами господарювання.

Банківське об'єднання зобов'язане публікувати в офіційних друкованих виданнях - - газеті «Урядовий кур’єр» або «Голос

України» шформащю про створення банківського об'єднання за визначеною Нащональним банком України формою, про змши у ньому та про припинення його діяльності, а також консошдовану звітність за обсягами та за формою, встановленими Національ-ним банком України.

Учасники банківського об'єднання несуть відповідальність за зобов'язаннями інших його учасників відповідно до укладеного між ними договору.