Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
§ 3. Правові засади банківського нагляду : Банківське право : Бібліотека для студентів

§ 3. Правові засади банківського нагляду


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 

магниевый скраб beletage

Поняття, мета та основні принципи банківського нагляду

Як відшчаеіься у юридичнш л1Тературі банківський нагляд є системою, якою користується держава, щоб 86.антувати стабільшсть фшансової сист'еми, ^ безпек^ та здоров Yf

Відповідно до Закону України «Про Національний банк України» головною метою банківського регулювання і нагляду є безпека та фінансова стабільність банківської системи, захист інтересів вкладників і кредиторів.

Необхідно зазначити, що функція банківського нагляду поклада-ється переважно на центральний банк відповідної країни. Поряд з цим у деяких країнах цю функщю виконують шші органи. Зокрема, у США, Німеччині, Франції, Японії та деяких інших країнах цент-ішшт ба„к здшсню^банківський „агляд разом з іншіи держав-ними органами. В окремих країнах міністерство фінансів намагаєть-ся контролювати всі важливі аспекти фінансової системи. Іншим варіантом є незалежне агентство, що здійснює банківськи87 агляд та'відпов.дальне „еред „резидентом країни або парламентом-

Як справедливо відмічає О. П. Орлюк, організація банківського

зокрема лерез прямі бюджеші асигнування. Тоді конзрольна ф,нк-

якщо інспекція буде'Сфе Je„a в автдзномне Дрішя, Щ„ діе в межах, чітко визначених законодавством. Якщо проаналізувати за-гальну практику діяльності органів банківського нагляду та його мі-сце в системі органів управління, то можна дійти такого висновку88.

тия. 87ировоибан*, 1992^ 68с^ / ^ ^ ^ ^ ^^ — ^ ^ и биржи

ЮНИТИ, 1997. — С. 82—87.

88 Орлюк О. П. Банківська система України. Правові засади організацій. К.: Юрінком Інтер, 2003. — 210 с. — С. 153—154.

Банківське право       "

Як ми вже з'ясували, в Україні банківське регулювання та ба-нківський нагляд є функціями центрального банку України -НащональногобанкуУкраїни».

У Законі України «Про Нащональний банк України» не ви-значені принципи банківського нагляду. Проте, звертаємо увагу, Щ„ „с„овР„і принципи башавського „УагляРду сфс/мульові "ш міжнародному рівні та повинні обов'язково дотримуватися в Україні. Мова йде про Основні принципи банкшського нагляду

а1аз\СлГсьГкиКй0 коміЙт був створений Керуючими центральних банків країн Групи Десяти в кшщ 1974 року, які збираються 4 ра-зи на рік. Для вирішення конкретних завдань він також має бли-зько 25 технічних робочих груп та спеціальних комісій, які також

РХГ„°кГІ°;ЯІ;=|0Іь з Бельпї, Канади, Фра„ЩЇ, Н,меЧ-чини, Італії, Японії, Люксембургу, Голландії, Іспанії, Швеції, ШвейцарИ, Великобританії та Сп^чених Штатів Америки. Краіни представляють їхні центральні банки а також органи державної вла-д„, відповідаль» за „руїенщйний „агляд в «ф& башлвської діяль-ності, у випадку, якщо ці функції не здійснює центральний банк.

Комітет не є наднацюнальним наглядовим органом і його ви-сновки не мають юридичної сили. Проте він формулює наглядові стандарти та інструкції, а також дає рекомендації щодо застосу-вання найкращого досвіду, очікуючи, що відповідні органи влади держав-членів будуть вживати відповідних заходів для впрова-дження його рекомендацій у свої національні системи. У зв'язку з цим Комітет визначає лише загальні стандарти, без деталізації порядку гармонізащї процедур нагляду державами-членами.

Комітет звітує перед Керуючими Групи Десяти та погоджує з „„„„ свої „с„овУ„і пр'оекти^рім тогс^аховуючи, що д„ склУаду Комітету входять представники не тільки центральних банків, а й інших „Урга„ів, p,meP„ra, ЯИ „им приймаються'враховують пози-ції багатьох національних органів влади, що не входять до систе-ми центральних банків. Ці рішення стосуються широкого кола фінансових питань. Однією з найважливіших цілей Комітету є заповнення прогалин у міжнародній системі нагляду шляхом до-тримання двох основних принципів: 1) жодне банківське утво-рення не повинне уникнути нагляду; 2) нагляд має бути адекват-ним. Для досягнення цієї мети Комітет, починаючи з 1975 р., прийняв цілу низку документів.

У 1988 р. Комітет виршшв презентувати базову систему захо-дів, яка іменується Базельська Головна Угода (Basel Capital

Accord). Ця система передбачала запровадження до кшця 1992 р. заходів, спрямованих на мшшізащю кредитних ризиків, які вклю-чали забезпечення мінімального капіталу в розмірі від 8 %. Почи-

встановлених в Угоді; «7т I внутршшіГ, процесом стю'рен™ оргавізацій та адеквашості капіталу; ефевгивне використавня оприлюднення з метою посилення дисциплши на ринку як допов-нення заходів нагляду. В результаті широкої сшвпращ з банками та промисловими групами 26 червня 2004 р. була прийнята доопра-цьована система заходів. Цей текст став основою для розроблення національних правил та для завершення банками підготовчих захо-дів щодо імплементащї нової системи заходів.

Через декілька років Комітет почав більш інтенсивно поширювати стандарти нагляду по всьому світі. У тісній сшвпращ з багатьма на-глядовими органами держав, які не є членами Групи Десяти, Комітет у 1997 р. РоРзр„6„в «OLBH, Принцшш Ефек^ош Баж.вського Нагляду» (Core Principles for Effective Banking Supervision), які явля-ють собою загальний план ефективної системи нагляду. Для запрова-дження їх та оцінки Комітет у жовтні 1999 р. прийняв «Методологію основних прищипів» (Core Principles Methodology).

3 метою залучення до роботи у Базеш більш широкого кола країн Комітет постійно організовує контакти та співпрацю між членами та іншими наглядовими органами влади. Він поширює серед наглядових органів по всьому світі друковані та недруко-ваР„і „атеріали. У ба'гатьох випадках'наглядо'віоргани державУякі не є членами Групи Десяти, публічно демонструють свою прихи-льність до „р„Ре^в Ком.тет/контакти сіЛльш Щ1ль„Р„м„, чому дуже сприяє Міжнародна Конференція Органів Банківсько-го НУвглУяду, якРа „роводить'ся кожні два'роки.

водження роботи Комітету та його численних підкомітетів Секрета-ріат також надає рекомендації наглядовим органам у всіх країнах89.

' http://www.bis.org/publ.htm

Основні Базельські Принципи включають двадцять п’ять ос-новних Принципів, які необхідні для того, щоб система нагляду

•          Ліцензування та структури — Принципи 2—5. . Пруде„Уцій„„го рег^ння та в'имог - Принципи 6-15.

•          Методів діючого банківського нагляду — Принципи 16—20. . Вимог до шформащї - Принцип 21.

•          Формальних повноважень наглядових органів — Принцип 22. . Міжнародної банківської діяльності — Принципи 23—25. Крім самих Принцишв документ включає пояснення різнома-

нітних методів, які наглядові органи можуть використовувати з метою їх імплементації.

Нащональні органи повинні застосовувати Принципи у проце-сі нагляду за всіма банківськими організаціями в межах їхньої юрисдикції90. Принципи є мінімальними вимогами та у багатьох випадках держави повинні вживати додаткових заходів залежно від конкретних умов та ризиків, які існують у фінансових систе-мах ВІДПОВІДНИХ держав.

Базельські Основні Принципи мають бути основою для нагля-дових та шших пубшчних органів влади в усіх країнах та на між-народному рівні. Вони призначені для національних наглядових органів, більшість з яких активно шукають шляхи змщнення їх-нього існуючого наглядового режиму. Шляхом використання цього документа вони повинні переглянути існуючі у них заходи нагляду та шщіювати програму, призначену для впровадження принцишв, настільки швидко, наскільки це можливо в умовах ві-дповідної правової системи. Принципи розроблені таким чином, щоб наглядові органи, регіональні групи контролерів та ринок у цілому могли Лерев.ряти. БазельТький Ком.те/вШгра'е роль, разом з іншими зацікавленими організаціями, у моніторингу про-Secy, який здшснюеться „кремиі країнамиІдо ш/лем^цй Принципів. Бажано, щоб Міжнародний Валютний Фонд, Всесвіт-Н1РЙ банк ха інші зацжавлеш орїашзацп викорисховували Прин-ципи в окремих країнах, яким надається шдтримка, для змщнен-ня їхніх наглядових заходів у відповідності з роботою, спрямовано. на забезпечення макроекономічної та фінансової

90 У державах, в яких небанківські фінансові установи надають фінансові послуги, аналогічні до банківських, більшість з Принципів, встановлених у цьому документів, є прийнятними для застосування до таких небанківських фінансових установ.

Система ma складові елементи банківського нагляду

Система банківського нагляду

Як ми вже з’ясували, банківський нагляд в Україні здійсню-ється Нащональним банком України. Система банківського на-гляду визначена у Положенні про структуру системи банківсько-го ігляду Нац10Унального банку Ук^Ла його повноваження щодо адекватного реагування на порушення в діяльності комер-ційних банків, затвердженому постановою Правління Національ-ного банку України від 17 листопада 1997 р. № 380.

Згідно з цим Положенням система банківського нагляду скоо-рдинована за вертикаллю і функщонує як єдиний механізм у складі центрального апарату та регіональних управлінь Націона-

До системи банківського нагляду в Україні включаються: . Відділ банківського нагляду територіального управлшня.

•          Комісія з питань нагляду та рег.лювання діяльності банків

приТерихор1альномууправл1нУн1нЕуГУ

. Начальник територіального управлшня НБУ.

•          Відповідні департаменти банківського нагляду НБУ.

. Заступник голови Правлшня НБУ.

•          Комісія з питань нагляду та регулювання діяльності банків

НБУ.

Комісія з питань нагляду та регулювання діяльності банків діє на підставі Положення про Комісію Національного банку Украї-ни з питань нагляду та регулювання діяльності банків, затвер-дженого постановою Правлшня Нащонального банку України від 9 листопада 1998 р. № 470.