Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
§ 2. Методи банківського регулювання : Банківське право : Бібліотека для студентів

§ 2. Методи банківського регулювання


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 

магниевый скраб beletage

Відповідно до статті 61 Закону України «Про Нащона-льний банк України» Національний банк здійснює державне ре-гулювання діяльності банків у формах, визначених Законом

84 Банківське право України: Навч. посібник. / Кол. авт.: Жуков А. М., Іоффе А. Ю., Кротюк В. Л., Пасічник В. В., Селиванов А. О. та ін. / За заг. ред. А. О. Селіванова. — К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2000. — 384 с.

України «Про банки і банківську даяльшсхь», як безпосередньо,

!^==^

регулювання відносять видання правових актів, метою яких є мі-німізація можливих ризиків банків і забезпечення стійкості та зд85.в’я як окремої банківської установи, так і системи у ціло-

і^Гд^^

наприклад, норми обов’язкових резервів). Так, відповідно до статті 58 Закону України «Про Нащональний банк України» з метою захисту штересів вкладників та кредиторів і забезпечення фінансової надійності банків Національний банк відповідно до визначеного ним порядку встановлює для них обов’язкові еконо-мічні нормативи. Ці нормативи мають забезпечувати здійснення контролю за ризиками, пов’язаними з капіталом, ліквідністю, на-да„і кред^в, швестиціями капіталу, а також за в.дсотковим та валютним ризиком. Про подальші зміни нормативів та мето-дики їх розрахунку Нацюнальний банк офщійно повідомляє не пізніше ніж за місяць до введення їх у дію. Згідно із статтею 59 Закону України «Про Національний банк України» Національний банк визначає розміри, порядок формування та використання ре-зервів банків для покриття можливих втрат за кредитами, резер-вів для покриття валютних, відсоткових та інших ризиків банків. Резерви для покриття можливих фшансових ризиків, а також фо-

^TSSSiSSiS^  до-

На^с==^

ки і банківську діяльність» постановою Правшння Нащонального банку України від 28 серпня 2001 р. 368 затверджена Інструкція про І4рядРок регулюванн'я Д1яльноСРТ1 банк1В в'українь іД Ін-струкщєю встановлено порядок визначення регулятивного каш-талу банку та такі економічні нормативи, що є обов’язковими до виконання всіма банками:

ГГімГни'ї^регуляхивногокатталу;

85 ЕрпьшеваН.Ю. Международное банковское право: Учеб. пособие. — М.: Фо-рум—Инфра-М, 1998. — С. 48.

•          96адекватність регулятивного капіталу;

•          адекватність основного капіталу; нормативи ліквідно;ті:

;„КрГаХГр^™ГрНйСіУ:

. максимального розміру кредитного ризику на одного конт-рагента;

: ГкГм^нТоТозмТ;у^еди™, гарактій та поручительств,

ТТаЗГ„Г5у?уп„„Го розм.ру креди™, гарактш та „„-

•          інвестування в цінні папери окремо за кожною установою;

Базою для роз.ахунку економічних нормативів є регулятив-ний капшш баІіку Якщо операщї здійснюються банком за раху-нок капіталу згідно з вимогами вказаної Інструкції, то такі опера-Ш не включ'аються д„ розрахунку економічнГх „ормативвв.

Обов'язкові резерви створюються комерційними банками від-повідно до Положення про порядок визначення та формування обов'язкових резервів для банків України, затвердженого постано-вою Правлшня Нащонального банку України від 21 квітня 2004 р. 172. Згідно з цим Положенням Національний банк України вико-ристовує нормативи обов'язкового резервування як один із моне-

гу та управління грошово-кредитним ринком без нарахування

Порядок визначення та формування обов'язкових резервів установлюється єдиним для всіх банків України.

Обов'язковому резервуванню шдлягають усі залучені банком кошти, за винятком кредитів, одержаних від інших банків та іно-земних інвестицій, залучених від міжнародних фінансових орга-нізацій, а також коштів, залучених на умовах субординованого боргу.

Банки формують обов'язкові резерви, виходячи із встановле-них нормативів обов'язкового резервування до зобов'язань щодо залучених банком коштів, у щлому за зведеним балансом банку

-"S^^^SS^S^^L^ единим для всіх банків. За спещалізованими банками можуть установлюва-тися окремі нормативи обов'язкового резервування.

Нащональний банк може встановлювати для різних видів зо-бов'язань диференційовані нормативи обов'язкового резервуван-ня залежно від:

. схроку залучення коитв (корохкосхроков! зобов'язанкя ба-

окремі рішення щодо:

"ГГГЇ^ як„й „ас Щ„де„„о и „оЧаТОК

ного банку може всхановлювахи на відповідні звіхні перюди ре-зервування розмір ха вид акхивів, що можухь зараховувахися для покриххя обов'язкових резервів.

Про будь-які зміни в порядку визначення та формування банка-ми обов'язкових резервів Національний банк повідомляє банкам.

98