Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
§ 2. Організаційно-функціональна структура банку та особливості банківського мвнвджмвнту : Банківське право : Бібліотека для студентів

§ 2. Організаційно-функціональна структура банку та особливості банківського мвнвджмвнту


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 

магниевый скраб beletage

Ефективність діяльності банку, як і будь-якої іншої

повіднихшдрозділів.

У загальній організащйній структурі банку видшяють два ти-пи віддішв: відділи, що виконують лшійні функщї, та відділи, що виконують штабні функщї. Лшійні відділи безпосередньо зайняті виконанням операщйної роботи, наприклад, прийняттям вкладів, наданням кредитів, купівлею цінних паперів тощо. Термін «лі-нійний» відображає характер зв’язків цих ввддішв з вищими еше-лонами банку. Лінійні функції делегуються з вищих поверхів іє-рархИ „а „/жчі, Щ„ с^орюс без’е'рервне «коло кома^» або «лінію команд» за вертикаллю, повязуючи один рівень з іншим. В свою чергу, штабні відділи займаються обслуговуванням ш-нійних віддішв, надають їм допомогу для шдвищення ефективно-сті їх діяльності. Прикладом можуть сл82.вати відділи плануван-

правової форми, спеціалізації тощо. Поряд з цим необхідно вра-ховувати що банківське законодавство України містить певні вимоги що.о організаційно-функціональної структури комерцій-

Вимоги до банківського менеджменту

Органами управління комерційного банку є загальні збори

1)визначення основних напрямів діяльності банку та затвер-дження звітів про їх виконання;

2)         внесення змштадоповнень до статуту банку;

3)         зміни розміру статутного капіталу банку;

4)         призначен^ та звільнення гошв та членів спостережної ра-ди банку, ревізійної комісії;

5)затвердження річних результатів діяльності банку, включа-ючи його дочірні шдприємства, затвердження звітів та висновків ревізійної комісії та зовнішнього аудитора;

С. 80—81. 84

82 Усоскин В.М. Современньій коммерческий банк: управление и операции.

Зазначені повноваження віднесено до виключної компетенції загальних зборів учасників. Статутом банку загальні збори мо-жуть бути наділені також іншими повноваженнями. Повнова-ження, які не відносяться до виключної компетенції загальних зборів, можуть бути делеговані спостережній раді банку.

Спостережна рада банку обирається загальними зборами учасників з числа учасників банку або їх представників. Члени ^посхережної ради інку не можух'ь входит/до складу правлшкя (ради директорів) банку, ревізійної комісії банку.

Спостережна рада банку здійснює такі функщї:

1)         п)изначає і звільняє голову та членів правління (ради дире-

2)         контрол;ює діяльність правління (ради директорів) банку;

3)         визначає зовнішнього аудитора;

4)=Z^Z%=^U Іа "ю за фі-

7)         затверджує умови оплати праці та матеріального стимулю-ваннячленівправлшнябанку;

8)         готує пропозиції щодо питань, які виносяться на загальні

9)         здійснює інші повноваження, делеговані загальними збора-

Повноваження і порядок роботи спостережної ради банку ви-значаються статутом банку чи положенням про раду банку, що затверджується загальними зборами учасників банку.

банку. Правління (рада директорів) здійснює управління поточ-„ок/дляльністю баїку, фор'мування) фонд1в, неУо6Рх1дних для СІ, тутної діяльності банку, та несе відповідальність за ефективність його роботи зпдно з принципами та порядком, встановленими статутом банку, рішеннями загальних зборів учасників і спосте-режної ради банку. У межах своєї компетенщї правлшня (рада директорів) діє від шені банку, шдзвітне загальним зборам учас-ників та спостережній раді банку. Правління (рада директорів) банку діе „а пі/ставі .кГложеннЛо 'атверджуїться заг'альніи зборами учасників чи спостережною радою банку. Голова правРевізійна комісія здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю банку.

Ревізійна комісія:

1) контролює дотримання банком законодавства України і но-рмативно-правових актів Національного банку України;

2)розглядає звіти внутрішніх і зовнішніх аудиторів та готує відповідні пропозиції загальним зборам учасників;

3)в„„с„тРь „а загальні збори уча?„„4 або спостережній раді банку пропозиції щодо будь-жих питань, віднесених до компе-

s^^ses™'бем ■ста-

Ревізійна комісія обирається загальними зборами учасників банку з числа учасників або їх представників. Ревізійна комісія підзвітна загальним зборам учасників банку. Членами ревізійної

сукупності більше ніж 10 відсотками голосів. Ревізійна комісія має право залучати до ревізій та перевірок зовнішніх та внутріш-Н1х екРсперТ1в і аудихор^. Рев.зшна'ком^я допов.дае про р'езуль-тати ревізій та перевірок загальним зборам учасників чи спосте-режній раді банку. Ревізійна комісія готує висновки до звітів і балансів банку. Без висновку ревізійної комісії загальні збори учасників не мають права затверджувати фшансовий звіт банку. Члени ревізійної комісії можуть брати участь з правом дорадчого голос) у засіданнях спостережної ради та правління (ради дирек-тор.в^анку. Засідання ревйшної комісї пр'оводятьс^а „еоб'хід-ністю, але не рідше одного разу на рік. Позачергові засідання ре-вшйної коміс'й можуть склР„іт„сЯРсп„стережР„ою радою ба„Рку чи за ініціативою акціонерів, які володіють більше ніж 10 відсот-ками голосів. Рішення приймається більшістю голосів членів ре-візійної комісії. Повноваження ревізійної комісії банку визнача-ються статутом банку, а порядок п роботи — положенням про ревізійну комісію, що затверджується загальними зборами учас-

Тко^уТр^иШро банки і банківську діяльність» встано-влені вимоги до керівників банку. Керівниками банку є голова, його заступники та члени ради банку, голова, його заступники та члени правління (ради директорів), головний бухгалтер, його

86заступник, керівники відокремлених структурних підрозділів

Керівниками банку мають бути дієздатні фізичні особи, які ві-дповідають таким вимогам:

1)         наявність вищої економічної, юридичної освіти чи освіти у галузі управління залежно від займаної посади (ця вимога не за-стосовується до членів спостережної ради банку);

2)         /таж роботи у банківсь^ систі за відідним фахом „е менше трьох років ( )я вимога не застосовується до членів спо-

нальним банком України. Голова правлшня (ради директорів) банку та головний бухгалтер повинні мати попередній досвід ке-рівноїроботиубанках.

При виконанні своїх обов’язків відповідно до вимог цього За-кону керівники банку зобов’язані діяти на користь банку та кліє-нтів і зобов’язані ставити штереси ’анку вище власних.

Зокрема, керівники банку зобовязані:

1)         сїави^ся з відповідальністю до виконання своїх службових

2)         приймати рішення в межах наданих повноважень;

3)         не використовувати службове становище у власних ште»сах.

^я3™^^

кооперативних банків. Відповідно до статті 7 Закону органами управлшня державного банку є наглядова рада та правлшня бан-ку. Органом контролю державного банку є ревізійна комісія, пер-сональний та кшькісний склад якої визначаються наглядовою ра-дою державного банку.

Наглядова рада є вищим органом управлшня державного бан-ку, що здійснює контроль за діяльністю правління банку з метою зб'ереження залучени^ у вклади грошов/х к„шт,в, забе'зпечення їх повернення вкладникам та захисту інтересів держави ж акціо-

ви до складу наглядової ради державного банку можуть входити „ародн, депутати Україн^, предс'тавники органГв виінавчої вда-ди та інші особи, що відповідають вимогам, зазначеним у цій

статті. Строк повноважень членів наглядової ради державного банку - п'ять років. Президент України та Верховна Рада Укра-їни призначають по сім членів наглядової ради державного бан-ку. Членом наглядової ради державного банку може бути грома-дянин України, який має вищу економічну або юридичну освіту,

керівних посадах цент^альної виконавчої влади України або в ба-нківській установі чи досвід наукової, практичної роботи у галузі економжи, фшанслв, прав, Чле^ наглядіої ради державн'о Ла-нку виконуюхь свої функцп без охриманкя будь-якої махеР1альної винагороди. Наглядову раду державного банку очолює голова, який обирається наглядовою радою зі складу ії членів. Внутршші питання організащї діяльності наглядової ради державного банку та питання діловодства визначаються положенням про наглядову раду, що приймається на її засіданні. Наглядова рада не має права втручатися в оперативну діяльність державного банку.

Повноваження виконавчого органу державного банку визна-

України. Кандидатури голови та членів виконавчого органу узго-джуються з Йацюнальним банком України відповідно до вимог

^Ортанами управлшня кооперативних банків є загальні збори

г'Єййй :^s==s^Ta прабан-

щодо окремих операщй, лімітів ризиків контрпартнерів, країн контрпартнерів, структури балансу відповідно до рішень прав-

прибутковості діяльності банку.

Для забезпечення додаткових заходів з метою управління ри-зиками банки створюють постійно діючі комітети, зокрема:

1)         кредитний комітет, який щомісячно оцінює якість активів банку та готує пропозиції щодо формування резервів на покриття можливихзбитківвідїхзнецшення; ■

2)         комітет з питань управління активами та пасивами, який щомісячно розглядає собівартість пасивів та прибутковість активів і приймає рішення щодо політики відсоткової маржі, роз-глядає питання відповідності строковості активів та пасивів і на-дає відповідним підрозділам банку рекомендації щодо усунення розбіжностей у часі, що виникають;

883)     тарифний комітет, який щомісячно анашзує сшввідношен-

ня собівартості послуг та ринкової конкурентоспроможності дію-

чих тарифів, відповідає за політику банку з питань операційних

Банки самостійно вирішують і створюють органи управління

4)         аналізує шформащю та відомості про діяльність банку, професійну діяльність її працівників, випадки перевищення пов-новажень посадовими особами банку;

5)         надає спостережній раді висновки та пропозиції за резуль-татами перевірок;

6)         інші функції, пов'язані з наглядом та контролем за діяльніс-

Служба внутрішнього аудиту підпорядковується спостережній

s=== д,с на——затвер-

Ця служба мае право „а ознайомлення з усією документаціею

нення від окремих посадових осіб банку щодо виявлених недолі-ківуроботі.

a^r3S„Krz^ryV^rmHboro аудиту пого-

Служба внутрішнього аудиту „есе відповідальність за обсяги

мації щодо діяльності банку та збереження банківської таємниці відповідно до вимог законодавства.

Крім того, банківське законодавство містить додаткові вимоги щодо організаційно-функціональної структури банку в залежності від здійснюваних ним банківських операщй. Наприклад, якщо комерційний банк бажає отримати спеціальний дозвіл Націона-льного банку України на здійснення тих чи інших додаткових ба-нківських операцій, він повинен мати відповідні структурні під-розділи, які будуть їх здійснювати.

спр„Рят„ме „окращанню рівКівськи'х „ослуг. Зокрема, це можуть бути відділи зі зв'язків з різними сегментами громадсь-

Згідно з чинним банківським законодавством банки можуть створювати такі відокремлені структурні підрозділи, як філії та

Філія банку -- це відокремлений структурний підрозділ бан-ку, Щ„ „е мае сУтатусу юридичної особЖнюе 6а„РИвську ді-яльність від імені банку. Операції філії банку відображаються на окремому балансі. Фш'я мож' само'стшно бр'ати уча'сть у системі міжбанківських електронних розрахунків та мати окремий корес-пондентський рахунок або працювати за консошдованим корес-пондентським рахунком банку. Фішї банку діють від імені банку на підставі положення про філію. Вони мають право здійснювати банківські та інші операщї, передбачені положенням про фішю на шдставі дозволу, наданого банком, у межах отриманих банком банківської ліцензії та письмового дозволу, за винятком опера-цій, для проведення та обліку яких у філії немає належних умов <у тому ч„Рсш відповідне „ро'грамн/зГбезпеченш, і „р„„ІЩеУ„„я, спеціальне банківське обладнання, комп'ютерна техніка, комуні-каційні засоби, спещалісти відповідної кваїіфікащї тощо) або щодо яких філії не мають права здійснювати згідно з вимогами чинного законодавства України. Філії банків не мають права від-кривати рахунки банкам та в банках, у тому чисш укладати коре-спондентські відносини. Керівник філії діє на підставі довіренос-ті, виданої банком.

На відміну від фішй представництва банків не мають права здійснювати банківську діяльність. Представництва діють на під-

90ставі окремого положення від імені та за рахунок банку. Банк ві-дкриває представництвам поточні рахунки відповідно до законо-

вання банківських послуг на відповідних територіях.

Крім того, з метою полшшення обслуговування кшєнтів та виконання функцій, визначених банком, банк може відкривати такі структурні одинищ, як відділення та обмінні пункти.

В залежності від розміру регулятивного капіталу банку відді-лення м,жуть відкриватися як на території тієї ж територіальної

^Z^^^=^^0 його Ф1Л1Я),так 1 на тери-

Відділення може бути шдпорядковане банку або його фішї. На відмшу від фішї відділення не мають окремого балансу. В залеж-ності від підпорядкованості відділення операції, які ним здійс-нюються, відображаються або на балансі банку або на балансі філії.

Відділення банків виконують функції та операції, передбачені положенням про відділення та на підставі дозволу, наданого компетентним органом банку на право проведення окремих one-ращй, у межах отриманих банком банківської лщензії та письмо-вого дозволу (у тому числі в межах отриманого ,ілією, якій під-

права здійснювати їх згідно з вимогами законодавства України.

21

РЕЗЮМЕ

1. Банки в Україні створюються у формі акціонерного товариства, ховарисхва з обме'женою вГдпов.даль^ або коопе'рахивного'банку. Законо,авство про господарські товариства поширюється на банки у частин^щонесуперечитьЗакону.

статусу юридичних осіб.

3.         У загальній організаційній структурі банку виділяють два типи відділів: відділи, що виконують лінійні функції, та відділи, що викону-ють штабні функції.

4.         Органами управління комерційного банку є загальні збори учас-ників, спостережна рада, правління (рада директорів) банку. Органом контролю банку є ревізшна комісія та внутршінш аудит банку.

5.         Органами управління державного банку є наглядова рада та прав-шння ба'нку. ОрГом контрол^ державного'банку е ревійна комк, персональний та кількісний склад якої визначаються наглядовою радою державногобанку.

6.         Органами уп,авління кооперативного банку є загальні збо.и уча-

7.         Для забезпечення додаткових заходів з метою управління ризи-ками банки створюють постійно діючі комітети, зокрема кредитний, тарифний, комітет з управління активами та пасивами.

8.         Банки також створюють службу внутрішнього аудиту, яка є орга-ном оперативного контролю спостережної ради банку.

9.         Банківське законодавство містить додаткові вимоги щодо органі-заційно-функціональної структури банку в залежності від здійснюваних ним банківських операцш. Наприклад, якщо комерцшний банк бажає отримати спеціальний дозвіл Національного банку України на здійс-нення тих чи інших додаткових банківських операцій, він повинен мати відповідні структурні підрозділи, які будуть їх здійснювати.

10. На відміну від філій представництва банків не мають права здійс-нювати банківську діяльність.