Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
§ 1. Особливості правового статусу комер-ційних банків в Україні : Банківське право : Бібліотека для студентів

§ 1. Особливості правового статусу комер-ційних банків в Україні


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 

магниевый скраб beletage

Як відомо, комерційні банки складають другий рівень банківської системи України.

може буш позиваяем та відповідаяем в суді. Аналізуючи струк-туру банк вських правов дносин, було з'ясовано, що банк, поряд ізТагальною цив,ль„ою „равозда/ністю, характеризусться щ'е і спеціальною правоздатністю. Спеціальна правоздатність комер-щйного банку виникає шсля його внесення до Державного реєст-ру комерційних банків та після отримання відповідної ліцензії (дозволу) Національного банку України на здійснення певних

Згідно з Цивільним кодексом України юридичні особи, в за-дежності від порядку їх ств„ре„нд,,РподШяюРться „а юридичних осіб приватного права та на юридичних осіб публічного права. Юридвч„а „соба пРр„ват„„го npL створюеться L шдстав, уста-новчих документів згідно з вимогами Цивільного кодексу Украї-

Автоном'ної Республіки КР„Рм абс. ор'гану „ісцевого'само'вряду-вання. Звертаємо увагу, що комерційні банки в залежності від статусу їх засновників можуть бути як юридичними особами

82приватного права, так і юридичними особами публічного права. До юридичних осіб приватного права відносяться банки, створені юридичними особами приватного права або фізичними особами. Юридичними особами публічного права є державні банки, що ство-рюються за рішенням Кабінету Міністрів України, та комунальні LK„, ЯК, сХрюються органїїи „ісцеіго сам'оврядування^

Відповідно до статті 6 Закону України «Про банки і банківсь-ку д,яль„ість>, банки створюютьія у формі а/цюнерного товарис-тва, товариства з обмеженою відповідальністю або коопера-тивного "банку. Законодавство про господарські товарист'ва поширюється на банки у частині, що не суперечить цьому За-

Танки мають право самостійно володіти, користуватися та ро-зпоряджатися майном, що перебуває у їхній власності. Держава не відповідає за зобов'язаннями банків, а банки не відповідають за зобов'язаннями держави, якщо інше не передбачено законом або договором. Нащональний банк України не відповідає за зо-бов'язаннями банків, а банки не відповідають за зобов'язаннями Нащонального банку України, якщо шше не передбачено зако-ном або договором. Органам державної влади і органам місцево-го самоврядуваїня заб'ороняетія бУдь-як„м чи/ом впливати „а керівництво чи працівників банків у ході виконання ними служ-бових обов'язків або втручатись у діяльність банку за винятком випадків, передбачених законом. Шкода, заподіяна банку внасш-док такого втручання, підлягає відшкодуванню у порядку, визна-ченому законом.