Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
§ 4. Організаційно-функціональна структура Національного банку України : Банківське право : Бібліотека для студентів

§ 4. Організаційно-функціональна структура Національного банку України


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 

магниевый скраб beletage

Структура Національного банку будується за принци-

хідні для забезпечення діяльності Національного банку.

Національний банк в межах, визначених закон,давством, са-

банку, його підприємств, затверджує їх статути та положення.

Для шкасації та охорони цшшстей і об’єктів Нащональний банк має відомчу охорону, озброєну бойовою вогнепальною зброєю.

Важл„вУ„м„Рст^ктурР„™ елементами структури н'ашональ-ного банку України є його філії. Філії (територіальні управління) Нащонального банку не мають статусу юридичної особи і не мо-жуть видавати нормативні акти, діють від імені Нащонального банку в межах отриманих від нього повноважень. Завдання і фу-нкщї філій Нащонального банку визначаються Положенням, що затверджується Правлшням Нащонального банку. Таке положен-ня затверджене постановою Правління Національного банку України від 22.12.2000 р. №495 та має назву «Положення про Ф.Л.Ї (територ.альн, управління) Нашональног'о банку України». Згідно з цим Положенням до філій НБУ належать такі територіа-льніуправлшня:

• Головне територіальне управління Національного банку України в Автономній Республіці Крим;

80 Кротюк В. Л. Вказана праця. — С. 46—47.

•          Головне управління Національного банку України по

ЗР=^2™ Н_Н„ГО банку УКраЇНИ .

Таким чином, в основі створення філій НБУ лежить принцип

управлшь є складовою консошдованого балансу Нащонального

^Основними завданнями територіальних управлшь є: . Проведення грошово-кредитної поштики, що спрямована на

шдтримування внутрішньої і зовншшьої стабільності грошової

одиниці України, зміцнення банківської системи та ефективне

управління грошово-кредитним ринком.

. Забезпечення надійної схоронності цшностей та дотримання

належних умов їх зберігання.

•          Здійснення контролю за розвитком валютного ринку й робо-

тою банків на ринку цінних паперів.

. Аналіз грошово-кредитних відносин на відповідній терито-ріїтаїхпрогнозування.

•          Здійснення валютного контролю за дотриманням уповнова-женими банками вимог чинного валютного законодавства.

•          Організація розрахунків у порядку, установленому Націона-льним банком.

•          Забезпечення контролю за дотриманням банками чинного законодавства України, економічних нормативів і нормативно-правових актів Національного банку.

. Проведення емісійно-касової роботи, спрямованої на безпере-бійне і своєчасне забезпечення банків готівкою та здійснення касо-вого обслуговування органів Державного казначейства України.

•          Забезпечення належного рівня надійності внутрішнього бан-ківського контролю, що відповідає характеру і масштабам бухга-лтерських операцій.

•          Підготовка та подання Національному банку фінансової і статистичної звітності за результатами своєї діяльності.

•          Здійснення контролю за поданням банками фінансової та статистичної звітності Національному банку й аналіз економіч-них показників за результатами їх діяльності.

. Розгляд запитів банків, суб’єктів шдприємницької діяльнос-ті, фізичних осіб і правоохоронних органів з питань грошово-

•          78Здійснення всіх видів перевірок банків і банківських установ (крш перевірок і ревізій фшансово-господарської діяльності).

•          Упровадження засобів автоматизації та сучасних комп’ю-терних технолопй за усіма напрямами банківської діяльності.

•          Забезпечення, у межах функціональних обов’язків, виконан-ня вимог закон,давства, спрямованого на б)ротьбу зі злочинніс-

3 метою реалізації вказаних завдань у Положенні закріплені функції та права територіальних управлінь в залежності від сфе-рибанківськоїдіяльності.

Для порівняння розглянемо, які функції покладаються на філії Ue„W„x ба„ківРу шших державї. В ІталИ в кожній „ровГнцй завданнями філій Банку Італії є: 1) рефінансування місцевих бан-ків та всіх LK,B, ЯКГМВЮТЬ оп^аїійні /труктури ш м,сцж; 2) нагляд за місцевими банками (тобто, банками, що мають голо-вні контори в провшщї); 3) вивчення та анашз економічних та фінансових тенденцій на місцевому рівні, надання спеціальних звітів в Департамент досліджень в Римі або надання консульта-щйних послуг місцевому відділу нагляду; 4) діяльність в якості місцевого відділення Казначейства, прийняття грошових надхо-джень та здійснення виплат від імені держави. Ці операції прово-дяться через рахунок Казначейства, що знаходиться в Централь-„ій К„„тоРрі вРРиУ„і; 5) е„1Ия банкнот та їх в„луче„„я; 6) „^ове-дення операцій з надання місцевих клірингових послуг; 7) функ-щонування в як?сті представництва італійського Офісу іноземних валют.

До компетенщї Центрального Банку земш в Німеччині відно-сяться: 1)угоди із землею та із землями, а також з пубшчними адміністраціями землі або земель; 2) угоди з кредитними інститу-тами його регіону, якщо вони не підпадають під компетенцію Ра-дидиректорів.

ощнка банківських ризиків; консультування шдприємств з питань

Таким чином, незважаючи на певні відмінності, які існують у повноваженнях фішй центральних банків різних держав, сшль-ним для них є реалізація завдань відповідного центрального бан-кунарегюнальномурівні.

РЕЗЮМЕ

 

1.Національний банк України є центральним банком України, осно-вною функвдєю якого є забезпечення стабшьност! нацюнальної ^ошо-вої одиниці України — гривні.

2.Національний банк України характеризується подвійною право-вою природою: з однієї сторони, він є центральним банком, тобто, бан-КІВСЬКОЮ установою, яка має право здійснювати певні банківські опе-рації у порядку, визначеному банківським законодавством, а з іншої — їсоблУивимР орг^ном держав/ого управшння. Ншцональний банк е орга-ном зі спеціальним статусом і не відноситься до жодної з гілок влади.

3. Функції Національного банку можна поділити на такі дві групи:

•          Основна функція НБУ (забезпечення стабільності національної грошовоїодиниціУкраїни);

•          Інші (допоміжні) функції НБУ, спрямовані на забезпечення реалі-зації основної функції НБУ.

™5.XTSr„= ™6Ховна Рада Україн" "ризна,ають"°сш

6.         Голова Національного банку призначається на посаду Верховною Радою України за поданням Пр’зидента України більшістю від консти-туційного складу терміном на пять років.

7.         Правління Національного банку очолює Голова Національного банку. Кількісний та персональний склад Правління Національного ба-нку затверджується Радою Національного банку.

81 Поляков В. П., МосковкинаЛ. А. Вказана праця. — С. 20.

80