Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
§ 3. Керівні органи НБУ : Банківське право : Бібліотека для студентів

§ 3. Керівні органи НБУ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 

магниевый скраб beletage

Відповідно до статті 8 Закону України «Про Нащона-льний банк України» керівними органами Нащонального банку є Рада Національного банку України та Правління Національного банку України.

Склад, порядок формування та повноваження Ради Національного банку України

Слід зазначити, що органи, аналогічні за своїми повноважен-нями Раді Національного банку, існують у багатьох інших дер-жавах. Зокрема, у Німеччині існує відповідна їй за функціями Ра-

70да центральних банків, в Японії — Комітет визначення монетар-ної п76ітики, в Австрії — Рада директорів, у США — Рада керу-ючих- Є подібні органи в ценхральних банках шших країн. Від-різняються вони між собою складом та порядком формування, обсягом функцій та повноважень, проте характерними для усіх є „р„„ц„п„ФУфу„кці„„ува„„Я, зпдно I якими" зазн'аче» утво^енкя визначають лише основні, глобальні питання діяльності ц77тра-льних банків, не втручаючись у їхню оперативну діяльність .

До складу Ради Національного банку входять члени Ради На-щонального банку, призначені Президентом України та Верхов-ною Радою України. Голова Нащонального банку, який призна-чається на посаду Верховною Радою України за поданням Президента України, входить до складу Ради Національного бан-ку за посадою.

Членом Ради Національного банку може бути громадянин України, який має вищу економічну чи фінансову освіту або нау-«U сзупінь у галуз, L„„„M1K„ ,1 фінісв і при цьом'у мав Z-свід постійної роботи в органах законодавчої влади, або на керів-них посадах центральної виконавчої влади, або банківській установі, чи наукової роботи за фінансовою чи економічною те-матикою.

Президент України та Верховна Рада України призначають по сім членів Ради Нащонального банку.

Рада Нащонального банку має, зокрема, такі повноваження:

. Відповідно до загальнодержавної програми економічного розвитку та основних параметрів економічного та сощального розвитку України розробляє Основні засади грошово-кредитної політики та вносить їх Верховній Раді України для інформуван-ня, здійснює контроль за їх виконанням.

. Здійснює аналіз впливу грошово-кредитної політики Украї-ни на стан соціально-економічного розвитку України та розроб-ляє пропозиції щодо внесення відповідних змін до неї.

• Затверджує Регламент Ради Національного банку України.

. Затверджує кошторис доходів та витрат Нащонального бан-ку України і подає Верховній Раді України й Кабшету Мшістрів України до 1 вересня поточного року прогнозовані відомості про сальдо кошторису для включення до проекту Державного бю-джету України на наступний рік.

76 ПоляковВ. П., МосковкинаЛ. А. Структура и функции центральньіх банков. Зару-

беж77ій опьіт. — М.: Инфра, 1996. — С. 15—36.

77 КротюкВ. Л. Національний банк — центр банківської системи України. Органі-заційно-правовий аналіз. — К.: Видавничий Дім «Ін Юре». — С. 49.

•          Приймає рішення про збільшення розміру статутного капі-

талу Національного банку.

. Визначає аудиторську компанію для проведення аудиторсь-

^^^^Sz=:^aco6ax масової шформащї

р£^^

Ж™верджує рішення Правлшня Нащонального банку про участь у міжнародних фшансових організащях.

. Вносить рекомендащї Правлшню Нащонального банку в ме-жах розроблених Основних засад грошово-кредитної політики сто-совно: методів та форм прогнозування макропоказників економіч-ного й соціального розвитку України, а також грошово-кредитної

ності; вдосконалення платіжної системи; інших питань, віднесених законом до компетенції Ради Національного банку.

. Вносить рекомендащї Кабшету Мшістрів України стосовно впливу політики державних запозичень та податкової політики на стан грошово-кредитної сфери України.

•          3 метою забезпечення виконання Основних засад грошово-

кредитної політики має право застосувати відкладальне вето що-

до рішень Правлшня Нащонального банку з питань: диверсифі-

кації активів Національного банку та їх ліквідності; лімітів поза-

балансових зобов'язань; формування резервів, покриття фшан-

сових ризиків; порядку відрахувань доходів до Державного

бюдже^у Укра-;„„; Р„і„шУаль„„Рг„Ур„зміру золотовалют/их резер-

вів; з інших питань, віднесених до її компетенції.

Рада Національного банку не може надавати рекомендації що-до доцільності призначення на посади чи звільнення з посад Го-лови Національного банку, членів Правління Національного бан-

Z^=^оцшку Д1ЯЛЬН0СТ1"посадових

кредитної політики та з шших питань, рішення з яких є обов'язковими для Правління Національного банку.

72У разі неодноразового невиконання або неналежного вико-нання Правлінням На’іонального банку рішень Ради Національ-ного банку, які є обовязковими згідно з Законом, Рада Націона-льного банку має право звернутися до Голови Нащонального банку або до Верховної Ради України та Президента України з викладеннямсвоїхпозищй.

Порядку реалізації Радою Національного банку України права відкладального вето присвячена окрема стаття Закону України «Про Національний банк України — стаття 13. Згідно з цією статтею рішення Ради Національного банку України щодо Осно-вних засад грошово-кредитної політики та з питань, визначених пунктами 4—8, 11 статті 9 цього Закону, є обов’язковими для ви-конання Правлшням Нащонального банку. Рекомендащї Ради Нащонального банку розглядаються Правлшням Нащонального банку протягом п’яти робочих днів. За результатами такого розг-ляду Правління Національного банку зобов’язане надіслати Раді Нац,„„аль„„г„ банку вмотивовану в'ідповід, У разі, коли Рада Національного банку застосовує відкладальне вето щодо рішень Правлшня, таке рішення набирає чинності лише при його шдтве-рдженні двома третинами від загальної кількості членів Правлін-ня Національного банку не пізніше п’ятиденного строку від дня застосування вето. Якщо рішення своєчасно не підтверджується двома третинами від загальної кшькості членів Правлшня Нащо-нального банку, воно вважається таким, що не набрало чинності. У разі, коли рішення Правшння Нащонального банку набрало чинності до моменту застосування відкладального вето щодо нього, його дія зупиняється на перюд розгляду Правлшням Нащ-онального банку відкладального вето. Рішення Ради Національ-ного банку підлягають оприлюдненню, крім випадків, коли такі рішенкя сїановлять держа^, ба„ИвськуРа6„ службову таемни-цю відповідно до закону. Членам Ради Національного банку за-бороняеться р„зг„л„шувУат„ державну, ба„ИвськУ або служіву таємницю, яка стала їм відома у зв’язку із здійсненням ними їх повноважень відповідно до Регламенту.

Склад, порядок формування та повноваження Правління Національного банку України

Правління Національного банку очолює Голова Національно-го банку. Кшькісний та персональний склад Правлшня Нащона-льного банку затверджується Радою Національного банку. Заступники Голови Національного банку входять до складу Правління за посадою.

Правління Національного банку:

•          щодо економічних засобів та монетарних методів, необхід-них для реалізащї Основних засад грошово-кредитної політики відповідно до прийнятих рішень Ради Національного банку з цих питань та необхідності забезпечення стабільності і кушвельної спроможності національної валюти;

•          п;о емісію валюти України та вилучення з обігу банкнот і

МОНЛро змшу процентних ставок Нащонального банку;

•          про диверсифікацію активів Національного банку та їх лік-

•          щодо лімітів позабалансових зобов’язань Національного банку;

•          щодо розподілу прибутку та порядку відрахувань доходів до

•          щодо мінімально;го розміру золотовалютних резервів Націо-нального банку;

•          про встановлення лімітів операцій на відкритому ринку, які здійснює Національний банк;

. про перешк цшних паперів та шших цшностей, придатних для забезпечення кредитів Національного банку;

•          про умови допуску іноземного капіталу до банківської сис-

Тпро^ановлення економічних нормативів ’ля банків;

•          про розмір та порядок формування обовязкових резервів

для банків;

ль„огоР6а„ку;Р

Національного банку;

. щодо встановлення плати за надані відповідно до закону по-слуги (здійснені операціі);

20) подає на затвердження Рад Нац онального банку р чний звіт н'аціонального ба'нку, „роект кошторису д„х„д,в та в^ат „а наступний рік й інші документи і рішення відповідно до статті 9

74Закону України «Про банки і банківську діяльність»; на вимогу Ради Нащонального банку надає для шформування бухгалтерсь-кі, статистичні та інші відомості щодо діяльності Національного банку та банківської системи України, необхідні для виконання її

„овЛацюІького банку, ста^Лог7„ідприемств, „ор'ядок призначення керівників підрозділів, підприємств та установ;

22)       затверджує штатниЙ розпис Нащонального банку та фор-ми оплати праці;

23)       установлює порядок надання банківських лщензій банкам, інших ліцензій юридичним особам на здійснення окремих бан-ківських операцій, а також інших ліцензій та дозволів у випадках,

24)       видає нормативно-правові акти Національного банку;

25)       затвердж'уе Регламен'т Правлшкя Нашонального бан'ку;

26)       виконує інші функції, що випливають із основної мети ді-яльності Національного банку

Таким чином, Правління, на відміну від Ради Національного банку, яка визначає основні засади грошово-кредитної ПОЛІТИКИ України, безпосередньо забезпечує реалізацію зазначеного на-прямку фшансової політики держави

Голова Нащонального банку призначається на посаду Верхо-вною Радою України за поданням Президента України більшістю від констит.щйного складу Верховної Ради України строком на

кандидатури ’егулюються Законом України «Про тимчасове ви-конання обовязків посадових осіб, яких призначає на посаду за згодою Верховної Ради Украіни През„де„тРУкРаш„ або Верхо^а Рада України за поданням Президента України». Одна кандида-тура може вноситись не більше двох разів.

Голова Національного банку звільняється з посади Верховно:

•          набрання законної сили обвинувальним вироком суду у ско-єнні кримінального злочину;

•          у зв’язку з заявою про відставку за політичними або особис-тими причинами, поданою у письмовому вигляді та прийнятою

. смерті або на шдставі рішення суду про оголошення особи померлою або визнання безвісно відсутньою;

•          припинення громадянства або виїзду за межі України на по-

•          за поданням Презид;ента України в межах його конституцій-них повноважень.

Голова Національного банку України має такі повноваження:

2.         Діє від імені Національного банку і представляє його інте-

3.         Головує на засіданнях Правлшня Нащонального банку.

4.         Шдписує протоколи, постанови Правлшня Нащонального банку, накази та розп.рядження, а також угоди, що укладаються

5.         Розподіляє обов’язки між заступниками Голови Національ-ного банку.

6.         Видає розпорядчі акти, обов’язкові до виконання усіма службовцями Національного банку, його підприємствами, уста-

7.         Приймає рішення з інших питань, що стосуються діяльності Нащонального банку, крім віднесених до виключної компетенщї Ради Національного банку та Правління Національного банку ві-дповідно до цього Закону

8.         Одноосібно несе відповідальність перед Верховною Радою України та Президентом України за діяльність Національного

Сл.д звернути увагу на те, що в юридичній науці існує поле-міка щодо відповідальності Голови Нацюнального банку Украї-ни. Зокрема, на думку одних фахівців, Голова Національного ба-

„КУ П„РВ„„;„ „LJ В„КЛЮФ,„„ ^ЛІТИЧНТ B^OB^bHiCTb,

оскільки порядок прийняття керівними органами НБУ рішень свідчить про те, що Нащональний банк є колепальним органом78. Інші фахівщ вважаюхь, Що Голова Нащонального банку, поряд з політичною, повинен нести також і юридичну відповідальність за насшдки проведення грошово-кредитної політики в державі79. На нашу думку, більш переконливою є перша позищя. Так, з нашої точки зору, В. Л. Кротюк робить цілком обгрунтований висновок

78        Кротюк В. Л. Вказана праця. — С. 46—47.

79        Порошенко П., СелівановА. Національний банк і стратегія грошово-кредитної по-

літики // Голос України. — 1999. — 6 квітня.

76про те, що «одноосібна відповідальність можлива лише у разі, коли керівник (в даному випадку Голова Нащонального банку України) мав би виключне право прийняття рішень від імені органу, тобто юридично був би «органом», а Рада Національного банку та його Правління мали б виконувати лише дорадчі функції»80.