Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
§ 1. Праеоеий статус НБУяк центрального банкудержаеи. Подеійна правова природа : Банківське право : Бібліотека для студентів

§ 1. Праеоеий статус НБУяк центрального банкудержаеи. Подеійна правова природа


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 

магниевый скраб beletage

Ть„х країГ= S= ~ £зЙ2її&У "yZ-ре„„Я,Р„бсягом повноважень. Проте, „езважаю'чи „a певн,

об’єктивні відмінності, центральним банкам притаманні спіль-ш риси. Центральний банк характеризується /одвшною право-вою природою: з одного боку, він є органом державної влади, уповн^женим здшснювати ^авЛправлпі в сфер, бан^ ківської діяльності, а з шшого, - банківською установою, яка здійснює банківські операції, виступає кредитором останньої інстанції для інших банків.

Правовий статус центральних банків характеризується такими

• рівнем нормативно-правового закріплення; . ступенем самостійності (незалежності) в системі органів державної влади;

крЄ;и=иТтГо=ідносин з —и банками та ф—

cxa^S™

майна держави. Хоч формально це майно перебуває у державній

власності, центральний банк наділений правом розпоряджатися

здійснює грошово-кредитне регулювання на основі закріплених за ним законом повноважень та забезпечує надійність і стабільне функціонування кредитно-банківської системи. Однак у реальних умовах незалежність багатьох центральних банків виявляється обмеженою, зокрема у результаті конфліктів, що виникають че-

мічної політики і необхідністю підтримки стабільності націона-льноїгрошовоїодинищ74.

Правовий статус Нащонального банку України визначений, в

s^2^z^^Y^та 3аконом України «Про

Згідно зі статтею 99 Конституції України Національний банк

1^^=^біл= iSS,S^SJSSZ

України-гривні.

Відповідно до статті 2 Закону України «Про Національний банк Украіни» Нащональний банк України є центральним бан-ком України, особливим цент,альним о,ганом державного

г„г™„„=~,^;к„г=ча^Тяі,^

єю України, цим Законом та іншими законами України. У цьо-му визначенні закршл:на подвійна правова природа Нащональ-

вати певні банківські операції у порядку, визначеному банків-ським законодавством, a з іншої сторони - особливим орга-ном державного управління.

Звертаємо увагу на те, що Нащональний банк України є орга-ном зі спеціальним статусом. Це означає, що він не відноситься до жодної гілки влади. Така особливість правового статусу НБУ зумовлена, в першу чергу, його основною функцією — забезпе-ченням стабільності гривні. Для виконання щєї функщї Нащона-льний банк повинен бути наділений певною самостійністю та не-залежністю від інших органів державної влади.

73        МіщенкоВ.І, КротюкВ.Л. Центральні банки: організаційно-правові засади. —

К.: Знання, КВО. — 2004. — С. 17.

74        Міщенко В.І., Кротюк В.Л. Центральні банки: організаційно-правові засади. — К.:

Т-во «Знання», КВО. — 2004. — C.21.

68