Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
§ 4. Поняття та види банківських об'єднань : Банківське право : Бібліотека для студентів

§ 4. Поняття та види банківських об'єднань


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 

магниевый скраб beletage

Типи, порядок створення та правовий статус банківсь-ких об’єднань визначені у Законі України «Про банки і банківсь-ку діяльність».

Відповідно до статті 9 цього Закону банки мають право ство-рювати банківські об’єднання таких типів:

^^ГаГрг^їїя^е юрИ„ИЧ„а ос„6а (6а„к), засно-вниками та акщонерами якої можуть бути виключно банки. Банківська корпоращя створюється з метою концентращї кашталів банків - учасників корпоращї, шдвищення їх загальної шквід-ності та платоспроможності, а також забезпечення координащї та нагляду за їх діяльністю. Статутний капітал банківської корпора-ції повинен відповідати загальним вимогам Національного банку України щодо статутного кашталу новостворюваного комерщй-ного банку. У Законі України «Про банки і банківську діяль-ність» визначено мшімальний перешк функщй, які передаються банками-учасниками корпорації. Зокрема, централізації на рівні корпорацїїпідлягають:

•          виконання розрахунків як серед членів корпорації, так і за її

МТ=о^ГГвХГК„7сГ=сьК„х раху„Ив (У „а-ціональній та іноземних валютах);

•          моніторинг кредитних ризиків;

. розробка та прийняття загальних для членів банківської ко-рпорації правил і процедур виконання операцій та внутрішньої

•          формування зовнішньої звітності;

Зазначений перелік централізованих функцій може бути роз-ширений за згодоРю банк1В 1 члешв корГрацп. Передача^ пов'но-важень щодо централізованого виконання вказаних функщй від банків-членів до банківської корпоращї повинна бути зафіксова-на не тільки у статуті банківської корпорації, а й у статутах бан-ків—членів такої корпорації.

стРатутомУ6анківськ„ї к„рпУораЩї. БанкХ, Щ„ увшшли у 6aUcbKy корпорацію, можуть входити до інших банківських об'єднань (за в„„„ткРом „рофеских асоціацій, створених „е „а комерцш^их засадах) виключно за згодою корпорації. Банки—члени банківсь-кої корпоращї повинні в усіх своїх документах, угодах тощо вка-зувати свою належність до корпоращї.

Банківська холдингова група — це банківське об’єднання, до складу якого входять виключно банки.

Банківська холдингова група складається з материнського ба-нку та дочірніх банків. Материнському банку банківської холди-нгової групи має належати не менше 50% акціонерного (пайово-го) кашталу або голосів кожного з шших учасників групи, які є його дочірніми банками.

62Дочірній банк не має права володіти акціями материнського ба-нку. У разі, якщо дочірній банк набув право власності на акції мате-ринського банку, вш зобов'язаний відчужити їх у місячний термш.

Банківські холдингові групи дозволяється створювати лише за умови, що угода про їх створення передбачає покладання на го-ловний ба/к групЛодатков^х організаційних функцій стосовно банків—членів групи, а також створення системи управління спі-льною діяльніс™:

Материнський банк банківської холдингової групи відповідає за зобов'язаннями своїх членів у межах свого внеску в капіталі кожного з них, якщо інше не передбачено законом або угодою

Фінансова холдингова група — це банківське об'єднання, яке складається переважно або виключно з установ, що надають фі-нансові послуги, причому серед них має бути щонайменше один банк, і материнська компанія має бути фінансовою установою.

Материнській компанії має належати більше понад 50 відсот-ків акціонерного (пайового) капіталу кожного з учасників фінан-сової холдинговоі групи. Материнська компанія фшансової хол-дингової групи зобов'язана подавати наглядовим органам консошдовано-фшансовий та статистичний звіти групи відповід-но до вимог цього закону. Материнська компанія при здійсненні своєї діяльності з управлшня та координащї діяльності п членів на виконання законодавства та нормативно-правових актів Наці-онального банку має право встановлювати правила, що є обов'язковими для членів фінансової холдингової групи. Мате-ринська компанія відповідає за зобов'язаннями своїх членів у межах свого внеску в капітал кожного з них, якщо інше не перед-бачено законом або угодою між ними.

л^ногозаконїдавстваУкраГни.

3 метою захисту та представлення інтересів своїх членів, розвит-ку міжрепональн^ та „"іжнародних зв-язк'ів, забез„ече„М ^no-

рювати неприбуткові спілки чи асоціації. Банківські спілки та асоціації не мають права займатися банківською чи підприємниць-кою діяльністю і не можуть бути створені з метою отримання при-бутку. Асоціація (спілка) банків є договірним об'єднанням банків і не має права втручатися у діяльність банків — членів асоціації (спі-лки).

 

РЕЗЮМЕ

1.         Банківська система будь-якої держави — це сукупність банківсь-ких установ, які створені та діють на території відповідної держави згі-дно з п законодавством у сфер! залучення грошових коштів їаселення та юридичних осіб, надання кредитів та ведення рахунків клієнтів.

2.         Розрізняють однорівневі та дворшнев! банивсью системи.

3.         Однорівнева банківська система передбачає переважно горизон-тальні зв’язки між банками, універсалізацію їх операцш і функвдй. У межах такої системи всі кредитні установи, в тому числі центральний

тема притаманна країнам з адміністративно-командною економікою.

4.         Дворівнева банківська система будується на взаємовідношеннях між банками у двох площинах — по вертикалі та по горизонталі. По ве-ртикалі — відносини підлеглості між центральним банком як керівним, керуючим та низовими ланками — комерційними банками; по горизон-талі — відносини рівного партнерства між будь-якими низовими лан-ками.

5.         Фінансово-кредитна система та банківська система співвідно-сяться як загальне та часткове, тобто остання є частиною першої.

6.         В Україні банківська діяльність розпочалася в середині XVIII ст., ії розвиток відбувався водночас із становленням банківської системи Росп.

7.         Банківська система України у період існування Радянського Сою-зу була однорівневою.

8.         Тепер банківська система України складається з двох рівнів: На-ціонального банку України та комерційних банків.

Можна виділити такі різновиди комерційних банків в Україні: 1)3а спеціаліза;ією:

: sssssii

2)3а формою власності:

;Ї=

• змііані.

3)3а організаційно-правовою формою:

•          64банки, створені у формі товариства з обмеженою відповідаль-

•          банки, створені у формі акціонерного товариства:

•          кооператив^кГ

4)В залежності від участі іноземного капіталу:

•          банки без участі іноземного капіталу;

. банки з ча^тковою участю іноземно^ кашхалу;

•          банки з 100-відсотковою участю іноземного капіталу.