Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
§ 3. Поняття ma склад банкіеськоі систвми України : Банківське право : Бібліотека для студентів

§ 3. Поняття ma склад банкіеськоі систвми України


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 

магниевый скраб beletage

Відповідно до статті 4 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківська система України складається з Національного банку України та інших банків, які створені і ді-ють на території України відповідно до положень Закону України «Про банки і банківську діяльність».

ного банку держави ха комерційних банків.

Звертаємо увагу на те, що законодавець для позначення дру-гого рівня банківської системи України використав дуже загаль-ний термін — «інші банки». Тобто, на другому рівні знаходяться всі банки, крім Національного банку України. I в цьому контексті виникає цікаве запитання: чи є термш «шші банки» синоншом терміну «комерційні банки»? На жаль, чітка класифікація інших банків у Законі України «Про банки і банківську діяльність» від-сутня. У статті 4 Закону, яка якраз і має на меті визначити склад банківської системи —країни, міститься класифікащя банків лише за одним критерієм за їх спеціалізацією. Так, зазначено, що

Національний банк України здійснює регулювання діяльності спещашзованих банків через економічні нормативи та норматив-но-правове забезпечення здійснюваних цими банками операцій. Банк набуває статусу спещалізованого банку у разі, якщо понад 50 відсотків його активів є активами одного типу. Банк набуває статусу спеціалізованого ощадного банку у разі, якщо понад 50 відсотків його пасивів є вкладами фізичних осіб.

Проте у Законі «Про банки і банківську діяльність» містяться положення, які дають нам шдстави зробити висновок про наяв-ність у банківській системі України також і інших видів банків, правовий статус яких має певні особливості. Зокрема, у статті 1 вказаного Закону ми маємо визначення терміна «банк з іноземним кашталом», стаття 7 Закону присвячена особливостям державних банків, у статті 8 визначено правовий статус кооперативних бан-ків. Крім того, в окремих статтях вказаного Закону вживається термш «комерщйний банк» (ст. 10, 31, 47, 56). Однак визначення те-рмша «комерцшний банк» у Закош вщсухне. На пракхищ це нер-дко призводить до проблем у застосуванні норм Закону Украши «Про банки і банківську діяльність». Зокрема, у статті 57 Закону вклади фізичних осіб комерційних банків гарантуються в порядку, передбаченому законодавством України. Виняток з цього шло-ження згідно з частиною другою цієї статті зроблено лише для Державного ощадного банку, вклади фізичних осіб якого гаранту-ються державою. Відповідно до статті 47 комерційні банки самос-тійно встановл.ють процентні ставки та комісійну винагороду п-

» * IMS, 2£«?5S%S5£ " £

ховуючи, що банківське законодавство є зовнішньою формою виразу економічного змісту тих чи інших банківських відносин, зве'рнемося до позицш е/ономістів з цього приводу. Зокрема, О. Амбарцумов та Ф. Стерліков вважають, що комерційні банки - це «BL 1 кредитн, ycL„B„, ж, здійснюють ун&роиьш ба-нківські операції для підприємств всіх галузей головним чином за рахунок гр„Рш„в„х капітаїів та заощаджень, задучених у вигляд, вкладів; здійснюють розрахункові та платіжні операції, надають позики та гарантії, здійснюють емісію цінних паперів та ін. Ко-

вести запропоноване ними визначення комерційної організації, оскільки саме в ньому відображена ознака, яка відрізняє комер-ційн, оргашзації від „'екомер'ційних. Так, шд кредіною „рган-зацією вказані фахівці розуміють «організації, основною метою шяльності яких'е отриман/я „р„бу4 До комерційних „рганіза-цій відносяться господарські товариства; орендні, колективні, державні та шші шдприітва, засован, „а „"рав, „ов,ого rocno-

ної організації закріплений у Господарському кодексі України.

69        Амбарцумов А. А., Стреликов Ф. Ф. 1000 терминов рьшочной зкономики. Спра-

вочное пособие. — М.: Крон-Пресс, 1993. — С. 104.

70        Там само.

58Так, за зазначеним кодексом розрізняється господарська комер-ційна та господарська некомерційна діяльність. Відповідно до статті 42 глави 4 «Господарська комерційна діяльність (пі,приє-

6ачРе„„х законом, „а ш4 шдпРиСмРця. Зокрема, «ЦиЩЬшм'пі-

дприємством може бути державне підприємство (стаття 74 Гос-подарського кодексу України).

Звертаємо увагу, на те що у 2аконі УРСР «П1о банки і банків-

Національного банку України та комерційних банків, у тому чис-ш Зовнішньоекономічного банку Украйїської РСР, Ощадного ба-нку Української РСР, республіканських та інших комерційних

"'tS^ZS^S. можна схверджувахи, Що банк,-ська система України складається з двох рівнів: Нацюнального банку України та комерційних банків. Комерційні банки бувають різнихвидів.

статті 7 Закону державний банк - це банк, сто відсотків статут-ного капіталу якого належать державі. Законом передбачений особливий порядок створення та управління державним банком. Наступним різновидом комерційних банків є кооперативні бан-

ративні банки поділяються на ценїралТний та місцеві.

Крім того, відповідно до статті 70 Закону України «Про міс-цеве самоврядування в Україні» органи місцевого самоврядуван-ня мають право створювати комунальні банки.

Таким чином, в залежності від критерію можна виділити такі

1.«5££Г:

: s=.

. За організащйно-правовою формою:

банки, створені у формі товариства з обмеженою відповіда-льністю;

банки, створені у формі акціонерного товариства;

4.В залежності від участі іноземного капіталу:

банки без участі шоземного кашталу;

банки з частковою участю шоземного кашталу;

банки з 100-відсотковою участю шоземного капіталу. Крім того, за Законом України «Про банки і банківську діяль-ність» в банківській системі України окремо виділяються систе-моутворюючі банки. Відповідно до статті 1 вказаного Закону си-стемоутворюючий банк — це банк, зобов’язання якого становлять не менше 10 відсотків від загальних зобов’язань бан-ківської системи. Зокрема, О. П. Орлюк у своїй монографії в яко-сті прикладу с„стем„Рутв„рюю,„хРбаи/в прив0ДИІЬ тРа* вітчю-

няні банки як «Аваль», «Приватбанк», «Промінвестб71к», «Ощадбанк» , , «Укрексшбанк», «ікрсоцбанк», «У^рСШбанк»-

Зокрема, ЗАТ «Проми—лово-швестищйний банк» за 2000 р. мав найбільший капітал 725 млн грн, що складало третину всього банківського кашталу країни. Цей банк обслуговує ряд великих промислових підприємств, фшансує декілька державних програм, у тому чисш серійне виробництво пасажирського штака АН-140. Він має власну політичну силу — Партію економічного розвитку і «діловий клуб» - Лігу великих баїків. За міжнарод-ними рейтингами ПІБ — єдиний український банк, який зай72 високе'місце серед „ровідних банів 'європи і 2000 6а„к,в св.ту-

Звертаємо увагу, що згідно з чинним банківським законодав-

державами-членами (ратифікована законом № 237/94-ВР від 10.11.94 р.) передбачено, що України згідно із своїм законодавст-

72 Промінвестбанк України. Річний звіт. 2000 рік.

60вом та правилами надає дочірнім компаніям і філіям компаній Сшвтовариства, заснованим на п території, режим стосовно їх ді-яльності, що є не менш сприятливий, ніж той, що надається від-повідно її власним компаніям або філіям або компаніям чи філіям будь-якої третьої країни, залежно від того, який з них є кращий». /зв’язку зРц„м Національним банком України у „орядк/законо-давчої ініціативи було підготовлено та внесено на розгляд Верхо-вної Ради України 04.04.2005 р. проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про банки і банківську діяль-ність» (реєстращйний № 7274), яким передбачається доповнення вказаного Закону положеннями щодо створення та діяльності на території України фішй шоземних банків. Зокрема, шд банком пропонується розуміти не лише банк-юридичну особу, але й фі-шю шоземного банку. Проектом передбачено, що положення цього Закону, що застосовуються до банків, застосовуються до філій іноземних банків з особливостями, встановленими цим За-коном. Законопроектом встановлено виключний перелік умов, за яких іноземний банк має право на відкриття в Україні своєї філії. Передбачено, що для здійсїення філією шоземного банку банків-ської діяльності на території України Національний банк України „роводить акредитаці'ю фГшї шо'земного банку в Україні шлРях„М внесення відповідного запису до Державного реєстру банків, ви-дачі банківської лщензії та надання письмовош дозволу на здійс-нення операщй. Вказаний законопроект було прийнято у першо-му читанні 06.07.2005 року. 17.11.2005 р. законопроект розглядався у другому читанні та був відхилений ВРУ.