Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
§ 4. Місце нормативно-правових актів НаціональноеобанкуУкраїни урегулюванні банківських відносин : Банківське право : Бібліотека для студентів

§ 4. Місце нормативно-правових актів НаціональноеобанкуУкраїни урегулюванні банківських відносин


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 

магниевый скраб beletage

Враховуючи спещальний характер нормативно-право-вих актів Нащонального банку України та їх значну роль у регу-люванні банківських відносин, вважаємо за необхідне детальніше

там НБУ присвячена спеціальна стаття цього Закону - стаття 56, яка мае і відповідну назву — «Нормативно-правові акти Націо-нального банку». Згідно 3 ціею статтею Націонапьний банк видає нормативно-правові акти з шшшь, віднесених до його повнова-женв, які с обов’язковими ,ля органів державної влади і орпшів

осШ. Нормативно-правовїї™, Національного банку видіться у формі постанов Правління Національного банку, а також інстру-положень, правил, що затверджуються постановами Прав-ління Національного банку. Вони не можуть суперечити законам України та шшим законодавчим актам України і не мають зворо-

43 Качан О. О. Вказана праця. — С. 12.

38тної сили, крш випадків, коли вони зпдно з законом пом’якшують або скасовують відповідальність.

Н’рмативно-правові акти Нацюнального банку підлягають

вно-правових актів мшістерств та шших органів виконавчїї вла-ди» від 3 жовтня 1992 р. 493/92. Згідно з пунктом 1 цього Указу

цію нормативно-правових актів міністерств та інших органів ви-конавчої влади, затвердженим постановою Кабшету Мшістрів України від 28 грудня 1992 р. №731. Згідно з пунктом 4 цього Положення державній ресстр'ашї шдлягають „орм'ативно-правові акти будь-якого виду (постанови, накази, інструкції тощо), якщо в них є одна або більше норм, що:

•          зачіпають соціально-економічні, політичні, особисті та інші права, свободи й законні штереси громадян, проголошені й гара-нтовані Конституцією та законами України, встановлюють новий або змінюють, доповнюють чи скасовують організаційно-право-виймеханізмїхреашзащї;

•          мають міжвідомчий характер, тобто є обов’язковими для шших мшістерств, органів виконавчої влади, органів господарсь-кого управління та контролю, а також підприємств, установ і ор-ганізащй, що не входять до сфери управлін^ органу, який видав нормативно-правовий акт.

На державну реєстращю не подаються акти:

•          персонального характеру (про склад комісій, призначення на

тів про затвер;ження положень, інструкцій та інших, що містять

зацій рішення вищестоящих органів;

•          спрямовані на організащю виконання рішень вищестоящих

органів і власних рішень міністерств, інших органів виконавчої

влади, органів господарського управління та контролю, що не мають нових правових норм;

рми звітності та ін.).

Відп,відно до пункту 15 вищезазначеного Положення мініс-терства, інші центральні органи виконавчої влади, органи госпо-да^сько'го управш„Р„я і ко„Ртролю „аправляють для ви'конання „„-рмативно-правові акти лише після їх державної реєстрації та ^цШног/опублікування. У раз, порушеїня зазна'чени' вимог нормативно-правові акти вважаються такими, що не набрали ,„„„ості, і „е можуль бути застосовані. При „аправленні „а в„-

™ Z1SpS™ р^а^Гв’ХвиГ ПКШШШ

длягають „убліі в офщііному виданні НБУ. Офщійним'ви-

данням Національного банку України є спеціальне друковане ви-данкя, в„з„а,е„е НаЦ1о„Уаль„Р„„ бакком ж сзфШке і зареєстроване в установленому порядку, в якому публікуються „ормативно-прав^ві акди Нащональ'ноЛанку Укрїни, а'також інформаційно-аналітичні, статистичні та інші матеріали, огляди стану банківської системи України, валютного і фшансового ри-нків тощо. Таким офіційним виданням є Вісник Національного ба-нкуУкраїни.

Зпдно з пунктом 3 вищевказаного Указу Президента «Про

підлягають реєстрації в Міністерстві юстиції України, набувають чинності через 10 днів після їх реєстращї, якщо в них не встанов-лено пізнішого строку надання їм чинності.

Отже, при визначенні чинності нормативно-правового акта НБУ юрист обов’язково повинен з’ясувати такі питання:

дного „апису про дат( державної ресстрації та „омер, „ід яким

Тр^Г„Г;раавлТікН„Ш2SSS гГ6гУ°укїра„р„).ри

3) Яка дата набрання чинності нормативно-правовим актом?

40Нормативно-правові акти Національного банку можуть бути оскаржені відповідно до законодавства України.

Серед нормативно-правових актів НБУ видшяють норматив-

акти приймаються Нащон^льним банком Украіїш відповідно до Закону України «Про засади де»жавної регуляторної політики -

шими органами державної влади та суб’єктами господарювання. Звертаєі увагу „а'те, що відповідн/до статп 3 вказано'го Зако-ну його вимоги поширюються лише на ті акти НБУ, які спрямо-вані на виконання ним функцій, визначених пунктами 4, 6, 7, 9, 11 і 17 статті 7 Закону України «Про Національний банк Украї-„„»,маютьознакир/гулят'орнихак'тів.

Необхідно враховувати, що вказаним Законом встановлено особливості шдготовки, прийняття та оприлюднення правових актів НБУ, які мають ознаки регуляторних. Так, згідно зі статтею

та підписання у випа.ку, якщо ці регуляторні акти не підлягають

Постановою Кабінету Міністрів України та Національним ба-нком України від 14 квітня 2004 р. № 471 затверджено методики проведення аналізу впливу та відстеження рез.льтативності ре-г^ляхорного акхан'ацшнал'ьного банку Україі'

Прикладами регуляторних актів НБУ є, зокрема, Положення про порядок видачі банкам банківських ліцензій, письмових до-звошв та лщензій на виконання окремих операщй, затверджене постановою Правління Національного банку України від 17 лип-ня 2001 року №275, Положення про порядок видачі лщензії на здійснення окремих банківських операцій небанківським фінан-совим установам, затверджене постановою Правлшня Нацюна-льного банку України від 16 серпня 2001 р. № 344, Положення

про порядок видачі шдивідуальних лщензій на переказування іноземної валюти за межі України для оплати банківських мета-лів та проведення окремих валютних операцій, затверджене пос-тановою Правління Національного банку України від 17 червня 2004 р. № 266.

Необхідно звернути увагу, що на практиці мають місце випад-ки прийняття спільних актів з питань банківської діяльності Ка-бінетом Міністрів України та Національним банком України. Як приклад можна навести постанову Кабінету Мініст.ів Ук1аїни і НРаці„наль„„г„ банку України *дУ14 кв.тня 2004 p^7Vpo затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження рез».лвтатшшості регулято,ного акга Національного банку Укра-

органом і погоджуватись з Національним банком Ущаїни без прийняття спільного з ним нормативно-правового акта44.

 

РЕЗЮМЕ

1.         Банківське право - це комплексний міжгалузевий правовий ін-ститут, який включає правові норми, що регулюють відносини, які ви-никаюіь у процесі здійснення банківської дшльності.

2.         Банківське законодавство — це комплексна галузь законодавства, яка включає сукупність нормативно-правових актів, що регламентують відносини, яК1 виникають /процесі здійснення банківської ДШЛЬНОСТ!.

3.         Предметом банківського права є банківські правовідносини — вре-гульовані нормами права відносини, які виникають у сфері банківської дільност, а'саме у п^оцес, управлшня баньавською l£L>, здшснен-ня таких операцій, як приймання вкладів (депозитів) від юридичних та фізичних осіб, відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів і банків-кореспондентш, у тому чисш переказ грошових копггів з цих рахунив за допомогою платіжних інструментів та зарахування коштів на них, роз-міщення залучених коштів від свого імені, на власних умовах та на влас-ний ризик, а також здійснення інших операцій на підставі виданої Націо-нальним банком України ліцензії або окремого дозволу.

4.         До спшьних ознак банкшських правовадносин можна вущести:

• Виникнення їх у сфері банківської діяльності;

44 КротюкВ. Л. Національний банк — центр банківської системи України. Органі-заційно-правовий аналіз. — К.: Видавничий Дім «Ін Юре». — С. 63.

42•      Однією стороною банківських правовідносин завжди є фінансо-

вий посередник — центральний банк держави чи інший банк або неба-

нківська фінансова установа.

Обов’язковими суб’єктами банківських правовідносин є:

•          Національний банк України;

•          інші банки;

•          небанківські фінансові установи, які на підставі дозволу НБУ ма-ють право здійснювати певні банківські операції.

 

5.         Для банківського права є характерним комплексний метод право-вого регулювання, який поєднує в собі шперативний метод (метод вла-дних приписів) та диспозитивний метод (метод рівності сторін).

6.         До джерел банківськ;го права України відносяться:

1)Р^Х^^у^огоСудуУкраїни; з)шжнародшдоговориУкраїни;

4)         закони України:

Лагальшзак'они;

•          спеціальні закони.

5)         підзаконні нормативно-правові акти:

•          постанови Верховної Ради України;

6.         Локальні акти банків та небанківських фінансових установ.

7.         Міжнародно-правові звичаї.

 

7)