Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА : Банківське право : Бібліотека для студентів

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 

магниевый скраб beletage

Агарков М. М. Основьі банкового права: Курс лекцій. Изд. 2-е. Уче-ние о ценньіх бумагах: научное исследование. Изд. 2-е. — М.: Изд-во БЕК, 1994. — 350 . .

«ePtat7«

ки — К.: Ін-т держави і права ш. В.М. Корецького НАН України; Сігі-лка юристів України. — 2001. — Вип. 7. — С. 312-319.

АлісовЄ. О. Правове регулювання валютних відносин // Автореф. ... дис. канд. юрид. наук. — Харків, Національна академія України ім Ярослава Мудрого, 1996. — 23 с.

Банки и банковские операции / Под ред. Е.Ф. Жукова. — М.: Банки ибиржи,ЮНИТИ, 1997. — 471 с.

Банківське право України: Навч. посібник. Кол. авт.: Жуков А. М., Іо-ффеА.Ю., КротюкВ.Л., Пасічник В. В., Селіванов А. О. та ін. / За заг. ред. А О. Селіванова. — К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2000. — 384 с.

Банковское дело / Под ред. Ю. А. Бабичевой. — М.: Зкономика, 1994. — 397 с.

Блідченко В. Окремі проблеми застосування норм іпотечного зако-нодавства // Вісник Національного банку України. — Січень 2005. -С.40-

Бухвальд Бруно. Техника банковского дела. — М.: 1994. — 315 с.

ВащенкоЮ. В. Поняття та правова природа клірингу // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 10. -К.:Інститут держави і права ш.В.М.КорецькогоНАНУкрайш, 2001. — 532 с. — С. 329 — 334.

Венгерська В. Утворення та діяльність банківських установ на Пра-вобережн^й Україш у /рупй половині XIX сх. - К., 1997.

ВшсетП. Полщатто. Разумное регулирование и банковский над-зор. Создание институциональньіх рамок для банков. — Вашинггон: ИнРсхиТуТ зкономичесіго развихия. Кіировой банк. - 1992. - 68 с.

ВороноваЛ.К. Правовое регулирование кредитно-расчетньіх отно-шений в народном хозяйстве. — К.: Вьіща шк, 1988. — 216 с.

ГетманцевД. О. Проблеми визначення поняття банківської таємни-ці в законодавстві України // Вісник Київського національного універ338

ситету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. — 2001. — № 44. -С. 25—28.

Грищенко Р. Теоретичні аспекти організації банківського нагляду в сучасних умовах // Вісник НБУ. - Квітень 2005 року. - С. 57-59.

ГрищукН. Правове регулювання іпотечного кредитування та іпоте-чних ринків в Україні // Вісник Національного банку України. — Кві-хень2Р005. -С. 15Р-19.

ГуревичИ. С. Очерки советского банковского права. — Л., 1952.

ДУ3РюблюК0. До Хання про сухь комерцшног'о банку Гспецифжу банківського продукту // Вісник НБУ. — 1999. — №4. — С. 60—62.

Донченко Л. Штрихи до історії розвитку кредитної системи Російсь-кої імперії // Вісник НБУ. — 2001. — № 8. — С. 49—53.

ЕрпьшеваН. Ю. Международное банковское право: Учеб. Пособие. -М: Форум—Инфра-М, 1998. — 264 с.

ЕфимоваЛ. Г. Банковское право. Учебное и практическое пособие. -М: Изд-во БЕК, 1994. — 360 с.

ЗаверухаІ. Б. Банківське право: Посібник для студ. юрид. та екон. спец. вищ. навч. заклад. - Л, Астролябія, 2002. - 222 с.

ИвановА.Н. Платежньіе услуги американских банков // Деньги и кредит. - 1997. -№9. -С59.

Карманов Є. Банківська таємниця як об'єкт цивільно-правового ре-гулювання // Право України. — 2001. — № 12. — С. 113.

Карманов Є. В. Банківське право України: Навчальний посібник. -Харків: Консул, 2000. — 464 с.

Качан О. О. Банківське право: Навч. посіб. - К, Школа, 2004. - 320 с.

Качка Т. Боротьба з відмиванням грошей: Комплексний порівняль-но-правовий аналіз відповідності законодавства України aquis Євро-пейського Союзу в сфер! боротьби та запобігання легашзації доходів, отриманих злочинним шляхом. — К.: Реферат, 2004. — 288 с.

Ковальі, ГаврилюкВ. Система електронних міжбанківських пере-казів НБУ // Вісник Національного банку України. — 2005. — № 1. -С. 8—10.

Комаринська 3. Правове регулювання діяльності деяких банківських установ Києва (XIX—поч. XX століття) // Вісник НБУ. — Листопад 2004 р. -С. 51-53.

КомпанеецЕ.С, Полонский 3. Г. Применение законодательства о кредитовании и расчетах. — М.: Юрид. лит., 1967. — 257 с.

Костюченко О. А. Банківське право: Навч. посіб. — 2-ге вид., пере-роб.ідоп. -К,МАУП, 2000. - 240 с.

Кравченко Л. М. Особливості банківського валютного контролю як функції державного управління // Адміністративна реформа в Україні: шлях до Європейської інтеграції: 36. наук. праць. — К., 2003. — С. 242—245.

Кротюк С. Л. Національний банк - - центр банківської системи України. Організаційно-правовий аналіз. — К.: Видавничий Дім «Ін Юре». — 248 с.

КузнецовН.Г., БарашянМ.М., ДружининД. К, Рукавишнико-ваИ. В. Банковское право: Учеб. пособие. — Ростов-на-Дону: Рост. гос. зкон. универ., 2003.

Кузьмин В. Ф. Кредитньіе и расчетньіе правоотношения в промьіш-ленности. - М.: Юрид. лит., 1975. — 200 с.

КуникЯ. А. Кредитньіе отношения в торговле. — Изд. 2-е, доп. и пе-рерабУ-М.:ЗкоРномика, 1976. - 296 с.

Литвин Н. Правові аспекти регулювання валютних операцій комер-ційних банків в Україні // Вісник НБУ. — листопад 1999. — С. 18—21.

МіщенкоВ.І., КротюкВ.Л. Центральні банки: організаційно-правові засади. — К.: Т-во «Знання», КВО. — 2004. — 372 с.

МолчановА. В. Коммерческий банк в современной России: теория и практика. -М., 1996.

Мусієнко Т. Особливості валютного регулювання в Україні // Вісник НБУ. — Травень 1999. — С. 22—24.

Орлюк О. 77 Банківська система України. Правові засади організації. -К.:ЮрінкомІнтер, 2003. - 240 с.

Орлюк О. 77 Теоретичні питання банківського права і банківського законодавства. — К.: Юрінком Інтер, 2003. — 104 с.

Основьі законодательства капиталистических стран о банковской системе. — М.: Институт законодательства и сравнительного правове-денияприВСРФ, 1992.

ОчкуренкоС.В. Правовое регулирование отн…шений, возникающих в процессе кредитной деятельности банков // Дисс. канд. юрид. наук. — К.: Киевский национальньій университег имени Тараса Шевченко, 2000. — 258 с.

ПалшодаК. Проблеми іпотечного кредитування під заставу житла та програми фінансування масового будівництва житла в Україні // Віс-ник Нацюнального банку України. - Листопад 2003. - С. 44—49.

Половко С. М. Поняття і визначення валютних операцій за законо-

давством України // Науковий вісник: збірник наукових пра—ь Академії

державної податкової служби України. — № 1 (19).       2003.

С. 242—246.

Половко С. М. Правове …гулювання банківських валютних операцій в Україні // Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. - К., Київський націо-нальний університет імені Тараса Шевченка, 2004. — 13 с.

ПолоекоСМ. Режим лщензування валютних операцш // Право України. — 2003. — № 11. — С. 41—45.

ПоляковВ. 77., МосковкинаЛ. А. Структу,а и .нкции центральних банков. Зарубежньш опьгг. - М.: ИНФ^ 1996^

Порошенко 77., СелівановА. Національний банк і стратегія грошово-кредитаої ПОЛІТИКИ // Голос України. - 1999. - 6 КВІТНЯ.

Раєвський К, Зубок М. Ліквідація банків. Організація процедури. -Вісник НБУ. — Квітень 2003 р. — С. 11—14.

340

Райхер В. К. Рецензия на книгу Флейшиц Е.А. «Расчетньіе и кредит-ньіе правоотношения» // Советское государство и право. — 1957. — №12. —С. 137.

тия.Мировойбанк, 1992. - 122 c.

СавченкоА., Бургіна Є. Виконання Базових принципів системно ва-жливих платіжних систем у Системі електронних міжбанківських пере-казів НБУ // Вісник Національного банку України. — Серпень 2003 р. -

' СавченкоІ. Реєстрація банків: проблеми нового законодавства // ВІСНИК НБУ. - Січень 2005. - С. 14-15.

Сохань П. Становлення банківської системи України (1991— 1994 pp.) // Банківська справа. — 1996. — № 3. — С. 34—46.

Справочная книга для заемщиков Київського Земельного банка, со-ставленная на основании устава и постановлений общих собраний ак-ционеровбанка.-Киев, 1913. - 144 с.

СтельмахВ.С, Д'яконова I. L, Сало I. В., СенищП.М., Соколен-ко Т. I. Фінансово-кредитна система України — Росії (XVIII — XX ст.). — Суми:Слобожані, 2000.

СтепаненкоА. Теорія і практика реорганізації та реструктуризації банків // Вісник НБУ. — Березень 2004 р. — С. 4—7.

Ткаченко О. А., Білявська А. Б. Правове регулювання діяльності Державного банку у XX ст. // Вісник Української академії банківської справи. — 2001. — № 1 — С. 11—15.

ТкаченкоО., ЗаруцькаО. Проблеми розвитку іпотечного кредиту-вання в Україні // Вісник Національного банку України. — Листопад

ТосунянГ.А., ВикулшАЮ., ЗкмалянА.М. Банковское право Рос-сийской Федерации. Общая часть: Учебник / Под общ. Ред. акад. Б.Н. Топорнина. - М, Юристь, 1999. - 448 с.

Уставь Киевского Частного Коммерческого банка. — Киевь, 1899. — 23 с.

Цалик С. Киевские банки 100 лет назад...// Мир денег. — 2002. -№ 2. — С. 66—70.

Чухась А, Бобер Г. Селянський поземельний банк Російської імперії // Вісник НБУ. — 2002. — № 4. — С. 60—61.

Gavalda С, Stoufflet J. Droit de la banque. — Paris, 1974. — P. 6.

341