Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
OCHOBHI НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ : Банківське право : Бібліотека для студентів

OCHOBHI НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 

магниевый скраб beletage

Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 30. — Ст. 141.

Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. № 435-IV // Офіцій-нийВісникУкраїни.-2003. -№11.-Ст. 461.

Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. № 436-IV // Офі-ційний Вісник України. — 2003. — № 11. — Ст. 462.

Закон України «Про Національний банк України» № 679-XIV від

20.05.1999      р. // Офіційний Вісник України. — 1999. - - №24 від

02.07.99 р.

Закон України «Про банки і банківську діяльність» № 2121-III від

07.12.2000      р. // Офіційний Вісник України. — 2001. — № 1-2. — Ст. 1.

Закон України «Про платіжні системи та переказ грошей в Україні»

№ 2346-ІП від 05.04.2001 р. // Офіційний Вісник України. — 2001. — № 20. — Ст. 828.

Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» № 2664-ІП від 12.07.2001 р. // Офіційний Ві-сник України. — 2001. — № 32. — Ст. 1457.

Закон України «Про державну податкову службу в Україні» в реда-кщї Закону № 3813-ХІІ від 24.12 93 // Вадомості Верховнй Ради Украї-ни. — 1994. — № 15. — Ст. 84.

Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» в редак-ції Закону № 283/97-ВР від 22.05 97 // Вщомості Верховної Ради Украї-ни. — 1997. — №27. — Ст. 181.

Закон України «Про порядок погашення зобов'язань платників по-датків перед бюджетами та державними цільовими фондами» від 21 грудня 2000 року № 2181-ПІ // Відомості Верховної Ради України. -2001. -№10-Ст. 44.

Закон України «Про систему оподаткування» в редакції Закону № 77/97-ВР від 18.02.97 // Відомості Верховної Ради України. — 1997. — №16. —Ст. 119.

Закон України «Про податок на додану варгість» від 3 квітня 1997 р. № 168/97-ВР // Відомосгі Верховної Ради України. — 1997. —№ 21. — Ст. 156.

Закон України «Про іпотечне кредитування, операції з консолідова-ним іпотечним боргом та іпотечні сертифікати» від 19.06.2003 № 979-IV // Офіційний Вісник України. — 2003. — № 30. — Ст. 1526.

332

Закон України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю» від 19 чер-вня 2003 року № 978-IV // Офіційний Вісник України. — 2003. — № 30. — Ст. 1525.

Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень» від 01.07.2004 р. № 1952-IV // Офіційний Вісник України. — 2004. — № 30. — Ст. 1993.

Закон України «Про сприяння соціальному становленню та розвит-ку молоді в Україні» в редакції Закону України від 23.03.2000 р. № 1613-ІП // Офіційний Вісник України. — 2000. — № 16. від 05.05.2000.

Закон України «Про порядок розрахунків в іноземній валюті» від 23 вересня 1994 року № 185/94-ВР // Вісник податкової служби України. — 2003. — № 9. — 04.03.2003.

Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізич-них осіб-підприємців» від 15 травня 2003 р. № 755-IV // Офіційний Віс-ник України. — 2003. — № 25. — Ст. 1172.

Закон України «Про господарські товариства» № 1576-ХП, 19.09.1991 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 49. -Ст. 682.

сник України. — 2003. — № 41. — Ст. 2157.

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» № 280/97-ВР від 21.05 1997 // Відомості Верховної Ради України. - 1997. -№24. — Ст. 170.

Закон України «Про організацію формування та обігу кредитних іс-торій» від 23 червня 2005 р. № 2704-IV // Офіційний Вісник України. -2005. —№29. —Ст. 1690.

Закон України «Про цінні папери та фондову біржу» № 1201-ХІІ від 18.06.1991 // Вщомост! Верховної Ради України. - 1991. - №38. -Ст. 508.

Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиван-ню) доходів, одержаних злочинним шляхом» № 249-ГУ від 28.11.2002 // Офіційний Вісник України. — 2002. — № 50. — Ст. 2248.

податкової служби України. — 2003. — № 9. — 04.03.2003.

Указ Президента України від 9 квітня 2002 р. № 315/2002 «Про до-даткові заходи щодо підтримки молодих учених» / Положення про ре-гулювання Національним банком України ліквідності банків України шляхом рефінансування, депозитних та інших операцій, затверджене постановою Правління Національного банку України №584 від 24.12.2003 р. // Офіційний Вісник України. - 2004. - № 4. - Ст. 177.

Постанова Кабшету Мініеірів України від 4 червня 2003 р. № 853 «Про затвердження Порядку часткової компенсації відсоткової ставки

333

кредитів комерційних банків молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла» // Офіційний Вісник України 2003. — № 23. — Ст. 1065.

Постанова Кабінету Міністрів України і Національного банку Укра-їни від 14 квітая 2004 р. № 471 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта Нацюнального банку України» // Офщшний ВІСНИК України. - 2004. — №15. —Ст. 1046.

Наказ Державної податкової адміністрації України від 15.07.2002 № 334 «Про затвердження податкового роз’яснення щодо застосування положень пункту 12.2 статті 12 Закону України «Про оподаткування прибухку шдпрімсхв» схосовно форм/ванн^ банК1всьРкими усхан'овами страхового резерву, що створюється за рахунок збшьшення валових ви-трат» // Вісник податкової служби України. — 2002. — № 30. — 06.08.2002.

Лист Державної податкової адміністрації України та Національного банку України від 04.08.2003 № 12049/7/15-2317 // Вісник податкової служби України. — 2003. — № 30. — 12.08.2003.

Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у націьш/ха ^оземнш валюхах, захв'ерджена посїшової, Прав-ління Національного банку України від 12.11.2003 р. № 492 // Офіцій-ний Вісник України. — 2004. — № 13. — Ст. 908.

Порядок подання податковим органам повідомлення про відкриття (закриття) рахунків в установах банків, затве8жений наказом Держав-L- 'подаіоГадм^храцп України від 01.0^.2001 № 306 і зар^стро-ваний в Міністерстві юстиції України 31.10.2001 за № 923/6114 // Офі-ційний Вісник України. — 2001. — № 44. — Ст. 1996.

Наказ Державної податкової адміністрації України від 31.03.2003 р. № 148 // Офіційний Вісник України. - 2003. — № 16. - Ст. 718.

Положення про формування та використання резерву для відшкоду-вання можливих^ах^кредихними о'перац^и ба^в, захверджен'е постановою Правління Національного банку України від 06.07.2000 № 279 // Офіційний Вісник України. — 2000. — № 32 від 25.08.2000.

Положення про порядок видачі банкам банківських ліцензій, пись-мових дозволів та ліцензій на виконання окремих операцій, затвердже-не постановою Правління Національного банк— країни ві— 17 липня 2001р. №275 // Офіційний Вісник України. 2001. №34. -Ст. 1601.

Положення про порядок видачі ліцензії на здійснення окремих бан-ківських операцій небанківським фінансовим установам, затверджене постановою Правління Національного банку України ві— 16 серпня 2001р. №344 // Офіційний Вісник України. — 2001. №36. -Ст. 1668.

Положення про порядок видачі індивідуальних ліцензій на перека-зування іноземної валюти за межі України для оплати банківських ме-талів та проведення окремих валютних операцій, затверджене постано334

вою Правління Національного банку України від 17 червня 2004 р. № 266 // Офіційний Вісник України. — 2004. - № 29. - Ст. 1962.

Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні, за-тверджена постановою Правлшня Нацюнального банку України вщ 28 серпня 2001 р. № 368 // Офіційний Вісник України. — 2001. — № 40. — Ст. 1813.

Положення про порядок визначення та формування обов’язкових резервів для банків України, затверджене постановою Правління Наці-шального банку України вад 21 квітня 2004 р. № 172 // Офщшний Віс-ник України. — 2004. — № 20. — Ст. 1377.

Положення про структуру системи банківського нагляду Національ-ного банку Укра'ни хГйоГповноваження Щодо адеквахно'го реагуван-ня на порушення в діяльності комерщйних банків, затверджене поста-новою П3авління Національного банку України від 17 листопада

Положення про Комісію Національного банку України з питань на-гляду та регулювання діяльності банків, затверджене постановою Пра-влшня Нацюнального банку України вад 9 листопада 1998 р. № 470.

Положення про порядок створення і державної реєстрації банків, ві-дкритхя їх ф1Л1йР преРдсТавницТвР відділе^, захве'рдж/не посхановою Правління Національного банку України від 31 серпня 2001 р. № 375 // Офіційний Вісник України. — 2001. — № 44. — Ст. 1991.

Лист Національного банку України та Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 30.12.2004 р. №9200 «Про включення до Єдиного державного реєстру юридичних

^£^—:^^^^zxs». ,змін до їх статутів

Положення пРро зас|сування Н^ональним банком України заход.в

№ 369 // Офіційний Вісник України. — 2001. — № 41. — Ст. 1864.

Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвер-джене постановою Правління Національного банку України від 14 травня 2003 р. № 189 // Офіційний Вісник України. — 2003. — № 22. — Ст. 992.

Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затверджена постановою Правлшня Нащонального банку України № 22 вщ 21.01.2004 р. // Офіційний Вісник України. - 2004. — № 13. — Ст. 908.

Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у навдоїальнш та шоземних валютах, затверджена Постановою Прав-ління Національного банку України № 492 від 12.11.2003 р. // Офіцій-ний Вісник України. — 2003. — № 51. — Ст. 2707.

Інструкція про касові операції в банках України, затверджена Постано-вою Правління Національного банку України № 337 від 14.08.2003 р. // Офіційний Вісник України. — 2003. — № 37. — Ст. 1999.

Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затверджене постановою Правління Національного банку

335

України від 15 грудня 2004 р. № 637 // Офіційний Вісник України. -2005. —№3. —Ст. 155.

Постанова Правління Національного банку України «Про встанов-лення граничної суми готівкового розрахунку» від 09.02.2005 р. № 32 // Урядовий кур’єр. — 2005. — № 29 від 16.02.2005.

Інструкція про міжбанківський переказ грошей в Україні в національній валюті, затверджена постановою Національного банку України № 110 від 17.03.2004 р. // Офіційний Вісник України. — 2004. — № 16. — Ст. 1123.

ПравилРа рееїхрацп кореспондТнхських рахунк.в банк.в Національ-ним банком України, затверджені постановою Правлшня Навдонально-го банку України № 343 від 15.08.2001 р. // Офіційний Вісник України. — 2001. —№36. —Ст. 1667.

Положення про відкритгя та функціонування в уповноважених банках України рахунків банків-кореспондентів в іноземній валюті та в гривнях, за-тверджене постановою Правшння Нацюнального банку України № 118 від 26.03.1998 р. // Офіційний Вісник України. — 1998. —№ 15 від 30.04.98.

Положення про регулювання Національним банком України ліквіднос-ті банків України шляхом рефінансування, депозитних та інших операцій, затверджене постановою Правління Національного банку України № 584 від 24.12.2003 р. // Офіційний Вісник України. - 2004. — № 4. — Ст. 177.

Положення п’о порядок надання пільгових довготермінових креди-тів молодим сімям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 29 травня 2001 р. № 584 // Офіційний Вісник УкраїнРи. - 20Р01. -№22. —Сх. 996.

Положення про Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву, затверджене постановою Кабінеіу Міністрів України від 26 жовтня 2000 р. № 1604 // Офщшний Вісник України. — 2000. — № 43. -Ст. 1846 / Офіційний Вісник України. — 2002. — № 15. — Ст. 793.

Положення про порядок здійснення банками України вкладних (де-

вання іноземної валюти за межі України для оплати банківських металів та проведення окремих валютних операцій, затверджене постановою Прав-лшня Нацюнального банку України від 17 червня 2004 р. № 266, зареєст-роване в Міністерстві юстиції України 16 липня 2004 р. за № 897/9496 // Офщшний Вюник України. — 2004. - № 29. - Ст. 1962.

Положення про порядок видачі Національним банком України індиві-дуальних шцензі на р'озрахунки м,ж резиденхами і нерезидТнхами в ме-жах торговельного обороіу у вапюгі України та внесення змш до нормати-вно-правового акта Національного банку України, затверджене постано-вою Правління Національного банку України від 14 жовтня 2004 р. № 484, зареєстроване в Мшютерств! юстищї України 9 листхшада 2004 р. за № 1430/10029 // Офіційний Вісник України. — 2004. — № 45. — Ст. 2977.

336

Положення про порядок видачі Національним банком України інди-відуальних ліцензій на використання іноземної валюти на території України як засобу платежу, затверджене постановою Правління Націо-нального банку України від 14 жовтня 2004 р. №483, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 9 листопада 2004 р. за № 1429/10028 // Офіційний Вісник України. — 2004. — № 45. — Ст. 2976.

Положення про порядок видачі Національним банком України інди-відуальних ліцензій на розміщення резидентами (юридичними та фізи-чни'ми особами) валютн'их щнностеі на рахунках I межами Укрїїни, затверджене постановою Правлшня Нацюнального банку України від 14 жовтня 2004 р. № 485, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 5 листопада 2004 р. за № 1413/10012 // Офщшний ВІСНИК України. -2004. —№45. —Ст. 2978.

Інструкція про порядок здійснення контролю і отримання ліцензій за експ^ними'шпо'рхними ха шзинговим^ операц^ми, захверджена постановою Правління Національного банку України № 136 від 24.03.99 // Офіційний Вісник України. — 1999. — № 22 від 18.06.99.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про Сорок рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF)» від 28.08.2001 р. № 1124 // Офщшний Вісник України. - 2001. -№35. —Ст. 1630.

Директива Ради від 19 червня 1991 р. № 91/308/ЄС про запобігання виДиРсханнЮ фінансової сис'хеми з мех'ою в.дмивання гр'ошей // Качка Тарас. Боротьба з відмиванням грошей: Комплексний порівняльно-пр^вовий aL13 в1Дпов1ДносТ1 законо^авсхва України aqu.s Євро'пейського Союзу в сфер! боротьби та запобігання легалізації доходав, отриманих зло-чинним шляхом. — К.: Реферат, 2004. — 288 с. — С. 157—174.

Директива 2000/12/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 20 березня 2000 р. щодо створення та діяльності кредитних установ // http://www.europa.eu.i№ t.

Уніфіковані правила та звичаї для документарних акредитивів (ре-дакція 1993 p., публікація МТП № 500).

УніфіковРаН1 п'равила по інкасо № 322 в1Д 01.01.79.

Уніфіковані правила по договірних гарантіях (редакція 1978 p., пуб-лікація МТП № 325).

ментарних акредитивах (публікація МТП 1995 р. № 525).

фіс-маДші обсгаі^ (публжашя МТП iV p. № 421 (Е)). Уніфіковані правила для гарантій на першу вимогу (публікація МТП

Унїфікованї правила для проведення телетрансмісійного обміну то-рговими даними (публікація МТП 1992 р. № 452).

Мшшароднапракгика резервних зобов'язань (публікація МТП 1998 р. № 590).

337