Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
§ 2. Банки як платники податків, зборіе (обов’язкових платежів) : Банківське право : Бібліотека для студентів

§ 2. Банки як платники податків, зборіе (обов’язкових платежів)


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 

магниевый скраб beletage

Порядок опо)аткування прибутку банків (небанківсь-дв^=р-^,4.=». ^ 3™ — ^ -

ківських, страхових та шших операщй з надання фшансових пос-луг, торгівлі валютними цінностями, цінними паперами, борго320

вими зобов'язаннями та вимогами включаються до валового до-

Згідно з пунктом 7.3.8 статті 7 цього Закону банки здійснюють відмінний від інших платників податку податковий облік резуль-татів операцій з іноземною валютою. Облік операцій з продажу або купівлі іноземної валюти, які здійснюються за дорученням та за рахунок клієнтів таких банків, ведеться окремо від обліку one-

дів банку відносяться суми комісійних (брокерських) та інших

При здійсненні операцій з купівлі або продажу іноземної ва-люти'за рішенкям банау до складу валов.Лоход'в або валових витрат банку відноситься кінцевий фінансовий результат обмін-„„хР(к„„версУш„„х) операцш за результатами звіт^о „ер.оду.

Кінцевий фінансовий результат обмінних (конверсійних) one-рацш за резул^татами зв^о п(.оду вирахов)ет- як суіа фі-

обмшних (конверсійних) операщй за результатами банківського дня є різниця між валовими доходами, отриманими (нараховани-ми) банком внасшдок продажу шоземної валюти протягом такого банківського дня, та валовими витратами, понесеними (нарахо-ваними) у зв'язку із придбанням шоземної валюти протягом та-кого банківського дня.

інш)х по'дібних винДрод, спдачених або „трі^их'(„apaU-них банком у зв'язку із здійсненням таких обмінних (конверсій-„их) операцій які відносяться до скдаду валових доходів або ва321

ності банками та небанківсьюши фінансовими установами (пункт 12.2 статгі 12 Закону).

Будь-який банк, а також будь-яка „ебанківська фінансова

„роцен™ такомісій) за всіма в„даРм„ кредитів (у A Zti KV солідованим іпотечним боргом), а також гарантій, порук, прид-баних цшних папер.в (у то'му ,Ісш шотечних сертифіГтів ,Рфі*

гованості, визнаними нестандартними за методикою, яка встано-влюється для банків Національним банком України, а для небан-ківських фінансових установ - спеціаль/о уповноваженим органом виконавчої влади у сфе,і регулювання ринків фінансо-

ними безнадійними згідно з нормами цього Закону.

Розмір страхового резерву, що створюється за рахунок збіль-

біторам на останній робочий день звітного по—аткового періоду;

фінансової у.танови на останній робочий день звітного податко-

^'’о^уми зазначеної заборгованості не включаються зо-бовязання дебіторів, які виникають при здійсненні операщй, що не включаються до основної діяльності фінансових установ.

322

Шд термшом «основна діяльність» сшд розуміти операщї, ви-значені статтею 47 Закону України «Про банки і банківську дія-льність», а також відповідними статтями законів про небанківсью фінансові установи.

У разі, коли за насшдками звітного податкового перюду від-бувається зменшення сукупного розміру нестандартних або без-надійних кредитів (шших видів заборгованості) у зв’язку з їх пе-

пункхом 12.3 схнгхі Закону «Про' опод^куваія прибухку шдп-риємств», або при зменшенні сум боргових вимог, що використо-вується ш база для визначення обмежень, встановлених шдпунк-том 12.2.3 цього пункту, надлишкова сума страхового резерву направляється на збільшення валового доходуфшансовоїустано-ви за наслідками такого звітного періоду.

06.0П7°2000ВГ279ПРзГ5^»e£=Z %%£$£*

=м™ра^мТ6ГГШК°ДУВаН,И М" ВТРаІ " "~ Згідно з пунктом 1.3 вказаного Положення з метою недопу-щення збитків від неповернення боргу через неплатоспромож-ність позичальників (контрагентів банку) оцінка кредитних ризи-ків здшснюеться за всіма к'редитними ойрийи. т'а коштам^, що розміщені на кореспондентських рахунках, які відкриті в інших "анках як у „аціо'нальнш, так і в hLL» валюті.

Відповідно до пункту 1.8 Положення резерв під кредитні ри-зики „оділяеться „аУрезУерв„ під станда.т'ну I „естандартну'за-

ні», а також «безнадійні».

стовується лише для покриття збитків їа непогашеною позичаль-никами заборгованістю за кредитними операціями за основним боргом, стягнення якої є неможливим.

Банки самостійно визначають рівень ризику кредитних опера-цій, оцінюють фінансовий стан позичальників (контрагентів бан-ку) та вартість застави в межах чинного законодавства.

Безнадійнв кредитна заборгованіств списуеться банком за ра323

документи повинні подаватися на вимогу уповноважених праців-ників Нащонального банку для перевірки достовірності оцшки фшансового стану позичальників, правильності їх класифікащї та достатності резервів шд кредитні ризики. Відсутність чи непо-дання цих документів для ознайомлення уповноваженим праців-никам Національного банку вважається шдставою для негатив-них висновків щодо якості активів та управління банку.

Якщо банк здійснює довгострокове Ісредитування інвестищй-них проектів, то внутрішні положення банку мають містити пра-вила £од„ пірядку^дач, такого кредиту, м'етодики „цшки шве-стиційного проекзу, методшш аналізу бізнес-плану реадізації

про надання інвестиційного кредиту (пункт 1.11 Положення). ден^с^

сло місяця, наступного за звітним. Контроль за ПОВНОТОЇО сфор-мованого резерву здійснюється за даними місячного балансу.

Банки зобов’язані щомісяця здійснювати інвентаризацію про-строчених і сумнівних щодо от(имання нарах)ваних доходів та в

отримання нарахованих доходів, що обліковуються за балансо-вими рахунками класів 1, 2, 3.

Нараховані доходи, що визнані згідно з чинним законодавст-вом безнадійними щодо отримання, списуються за рішенням правлшня банку за рахунок резерву

Необхідно звернути увагу на т15 , 07.2 наказ.м 334жавної подат-

го резерву, що створюється за рахунок збільшення валових ви-лраї. УРпУодатково„Ру роз’яснеі L„a,e„o, що відповідно до Закону страхові резерви за рахунок страхових витрат створюють324

ся для відшкодування можливих втрат за основним боргом за

SP=^^

за акщями шдприємств) відповідно відсутні і пщстави для відне-сення до валових витрат коштів, направлених на формування у фшансовому обшку банку резервів під знецшення таких цшних

Особливості оподаткування банків податком на додану еартість

Слід пам'ятати, що згідно з пунктом 3.2 статті 3 Закону Укра-їни «Про податок на додану вартість» не є об'єктом оподатку-вання, зокрема:

. випуску (емісії), розміщення у будь-які форми управлшня та продажу (погашення, викупу) за кошти цінних паперів, що випуще-

нальним банком України відповідно до закону, включаючи інвести-

«££. ніж цш„,Рпа„ери, Формах; „бмГну 'азначениі цінних'паперв

та корпоративних прав, виражених в інших, ніж цінні папери, фор-мах, L iSnri цппгі пРапери;Ррозрахунково-клІринговОІ; реестр^рсі кої та депозитарної діяльності на ринку цшних паперів, а також дія-льності з управлшня активами (у тому чисш пенсійними активами, фондами банківського управлшня), відповідно до закону;

•          обігу валютних цінностей (у тому числі національної та іно-земної валюти), банківських металів, банкнот та монет Націона-льного банку України, за винятком тих, що використовуються

•          надання послуг з інкасації, розрахунково-касового обслугову-ванжя, залучен^змще™ та ^ерн^я коштів за догоХрам,, позики, депозиту, вкладу (у тому числі пенсійного), управління ко-

■^-=г»===г=г,=^..™,,,,.

ління фондами банківського управління, виплати винагороди за

325

здійснення управлшня фондом операщй з нерухомістю, за пере-рахування коштів на фшансування будівництва із фонду фшан-сування будівництва, за здійснення платежів за іпотечними сер-тифікатами відповідно до закону.

Необхідно звернути увагу на те, що спільним листом Дер-

банками України, і які відповідно до підпуньстів 3 2.5 та 3.2.7 пункту 3.2 статті 3 Закону України «Про податок на додану ва-ртість» не є об’єктом оподаткування. Так, зпдно з цим Перелі-ком не є об’єктом оподаткування податком на додану вартість такі операщї:

1.         Операції, що п.в’язані з відкриттям (закриттям) рахунків у

11°1.^ііжГзГіглюег будь-яких рахунив

2.         Операції з документарного оформлення чи підтвердження

розрахунків клієнтів.

2.1.      Надання бланків карток із зразками підписів, у тому числі шд час переоформлення юридичної справи.

2.2.      Надання виписок з рахунків (у тому чисш на паперовому но-сії і в електронному вигляді за допомогою засобів електронного зв’язку, у голосовому режимі по телефонних каналах зв’язку) та до-датків до них.

 

2.3.      Надання дублікатів виписок з рахунків у разі їх втрати клієнтами.

2.4.      Надання довідок, пов’язаних з розрахунково-касовим об-

в2.5ов—=^

И2.6.1р1оЦз™запит), повернення, анулювання, змша умов пе-реказів, авізованих та наданих гарантій, акредитивів, підтвер-дження проведених платежів електронною поштою.

2.7. Видача довідок на вивезення з України іноземної валюти (чеків, платіжних карток), знятої з рахунку або купленої в упов-новаженому банку.

326

2.8.      Надання довідок власнику рахунку на вимогу державних

органів, що стосуються розрахунково-касового обслуговування

розрахунків тощо) згідно зі статтями 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

2.9.      Відправлення повідомлень електронною поштою, що

пов'язані з уточненням платіжних реквізитів, повернення або ві-

дкликання розрахункового документа на шдставі документа на

В1Д3ЛОперщії, що пов'язані з проведенням розрахунків кшєнтів за всіма видами рахунків у національний валюті та іноземній ва-люті.

3.1.      Проведення розрахунків кшєнтів зі списання та зараху-вання безготівкових коштів, у тому числі внесених готівкою за всіма видами рахунків у національній та іноземній валюті.

3.2.      Ведення рахунку банку-кореспондента.

банк».

3.4.      Виконання операцій за розрахунками з платіжними карт-ками.

3.5.      Виконання операщй за приватизащйними рахунками.

3.6.      Приймання комунальних та інших платежів від фізичних осіб.

3.7.      Розрахункові операщї, що проводяться з використанням

3.9.      Виконання переказних доручень іноземних банків на ко-

ристь громадян.

3.10.    Купівля-продаж безготівкової іноземної валюти за заяв-ками кшєнтів та за рахунок власних коштів банку.

3.11.    Пересиланкя ха передавання розписки одержувача пере-казу відповідно до умов переказаного доручення.

4. Операції, що забезпечують виконання розрахунків або є їх

4.1. Перевірка документів,виконання операцій, авізування ак-редитив.в'у бу'дь-які/валюті'за в^трішньот'орговельнГми, імпо-ртними, експортними операціями клієнтів.

327

4.2.      Внесення погоджених змш до умов акредитивів та гарантій.

4.3.      Авізування гарантій та виконання операцій за авізованими га4антіями.

ку„е„тарР„„гоі„кас„Р

4.6.      Пересилання або пове.нення на інкасо платіжних докуме-

4.7.      Зміна умов інкасового доручення або його анулювання.

4.8.      Опер/ції з випуску, BJH, та „огашення „щадних серти-фікатів, які згідно з чинним законодавством прирівнюються до

4.9.      Операції з депозитарного зберігання та обслуговування

акцій.

4.10.    Проведення р’зрахунків на кліринговій основі.

5. Операції, що повязані з касовим обслуговуванням клієнтів. 5.1. КаРс„ве обслуговуванкя кліС„т,в бан'ку (приймання та в„-дача готівкових коштів) і банків на пі)ставі кореспондентських

В^Х™~I,™pS^L ГОХІВКОВИХ КОШ,В, П„-

5.3.      Видача готівки за іменними та дорожніми чеками.

5.4.      Попередня підготовка готівки для видачі клієнтам.

5.5.      Видача готівкою національної та іноземної валюти за бан-ківськими платіжними картками.

5.6.      Конверсія готівкової іноземної валюти однієї іноземної

s^^tszs?держави 3 наданням

5.7.      Кушвля у фізичних осіб-резидентів та нерезидентів готів-кової іноземної валюти та продаж фізичним особам-резидентам готівкової іноземної валюти за готівкові кошти у грошовій оди-ниці України.

5.8.      Зворотний обмш готівкових коштів у грошовій одинищ України на шоземну валюту фізичним особам-нерезидентам.

5.9.      Купівля та продаж готівкової іноземної валюти для юри-дичних осіб з наданням відповідних касових ордерів.

5.10.    Кушвля та продаж платіжних документів в шоземній ва-

люті за готівкові кошти в грошовій одиниці України, а також ку-

півля та продаж платіжних документів в іноземній валюті за го-

тівкову іноземн. валюту з наданням відповідних квитанцій або

328

5.11.    Обмін зношених, значно пошкоджених, з дефектом ви-робника банкнот (монет), а також тих, що вилучаються з обігу, не придатні до обігу.

5.12.    Обмш банкнот на розмшну монету та зворотний обмш.

5.13.    Переказ готівки в національній валюті через рахунки і

5.14.    Приймання установами банків платежів від юридичних (фізичних осіб, які є суб’єктами підприємницької діяльності) та фізичних осіб готівкою.

5.15.    Вкладні операції (приймання та видача готівки за вкла-дами, переказ вкладів).

6.Операщїзцшнимипаперами.

6.1.      ).формлення та видача векселів (крім операцій з продажу

6.2.      Виконання операцій з врахування, авалювання, доміциля-ції та протесту векселів у разі їх неоплати.

6.3.      Операщї розрахункової палати щодо прийняття вексешв до платежу, у тому числі зберігання векселів до настання строку платежу.