Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
§ 1. Правовий статус банків як осіб, які сприяють вико-нанню платниками податків їх податкових обов’язків : Банківське право : Бібліотека для студентів

§ 1. Правовий статус банків як осіб, які сприяють вико-нанню платниками податків їх податкових обов’язків


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 

магниевый скраб beletage

податків, зборів (обов’язкових платежів).

податкіе їх податкових обое'язкіе

Необхідно зазначити, що банки та інші фшансові уста-нови можуть брати участь у податкових правовідносинах у двох статусах:

•          як особи, що сприяють справлянню податків, зборів (обов'язкових платежів);

•          як платники податків, зборів (обов'язкових платежів).

Права та обов'язки банків як осіб,

що сприяють справлянню податків,

зборів (обов'язкових платвжів)

Сприяння банків і небанківських фшансових установ справ-лянню податків, зборів та шших обов'язкових платежів полягає у веденні рахунків платників податків, та, відповідно, перераху-ванні сум податків, зборів й інших обов'язкових платежів до бю-джетів та державних цільових фондів.

Обов'язки банків та шших небанківських фшансових установ в сфері податкових відносин визначені, в першу чергу, в Законі України «Про систему оподаткування», Законі України «Про ба-нки і банківську діяльність», Законі України «Про порядок пога-шення зобов'язань платників податків перед бюджетами і держа-вними цільовими фондами».

315

Відповідно до статті 5 Закону України «Про систему оподат-кування» фінансові установи відкривають рахунки платникам податків і зборів (обов’язкових платежів) лише за умови пред’явлення ними документа, що підтверджує взяття їх на обшк в органі державної податкової служби.

Зпдно із законодавством України банківські рахунки шдпри-ємців — юридичних осіб та фізичних осіб перебувають на обліку в органах д'ержавної податкоії служби. Так,Рвй™„ до статт, 5 Закону України «Про систему оподаткування» фінансові уста-нови зобов’язаш надіслати повідомленіі про закриття рахунка платника податків і зборів (обов’язкових платежів) — юридичної чи фізичної особи — суб’єкта шдприємницької діяльності до ор-гану державної податкової служби, в якому обліковується плат-ник податків.

Фінансові установи починають видаткові операції за рахунком платника податків — суб’єкта підприємницької діяльності (крім

жби щ>. взяття рахунка на обшк в органах державнїї податкової

Форма і зміст повідомлень визначаються центральним орга-ном державної податкової служби про взяття .ахунка на облік в органаГдержавної податковіслужбЕ України'

дженої постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 р. №492, у разі відкриття поточного або вкладного (депозитного) рахунка шдприємцю до отримання банком повідо-млення про взяття рахунка на облік о)ганом державної податко-в„ї служ6Р„ (даш —оУвідомле„„я) (1fonepaun'aa цим рахунком здійснюються лише із зарахування коштів. Датою початку видат-

би-підприємця здійснюються після отримання банком повідом-лення про взяття рахунка на облік органом державної податкової служби за місцезнаходженням відокремленого підрозділу. Пові-домлення має відповідати зразку коршця повідомлення від плат-ника податків про відкриття рахунка в установі банку, зазначе316

ному в додатку 1 до Порядку подання податковим органам пові-

Е=^Ж»ИЖ;Ж&'Ї£

їни від 01.08.2001 № 306 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31.10.2001 за№ 923/6114.

Необхідно звернути увагу на те, що законодавством України передбачена відповідальність банків та інших фінансових уста-нов за несвоєчасне повідомлення податкових органів про відк-риття (закриття) 11ахунків клієнтів. Ві«повідно до пункту 12 час-

^.« Ж^ 5=5 =5

рахунком платника податків до отримання повідомлення відпові-дного органу державної податкової служби про взяття рахунка на облік в органах державної податкової служби, фінансові (штраф-ш) санкщї у р.змірі двадцяти неоподатковуваних мшімумів до-

Таким чином, строк для подання таких повідомлень має бути встановлений законом. Такий строк був встановлений статтею 24

BErS*EE£==E=,

податковим органам повідомлення про відкриття (закриття) ра-хунків в установах банків Вш становить 3 дні з дня відкриїгя (закриття) рахунку. Таким чином, з формальної точки зору підс-тави для реалізащї податковими органами права, визначеного у пункті 12 статті 11 Закону України «Про державну податкову іужбу . Україні», відсуді Пр^е „рга,Г„ дер^авноїподатко.^

№8493/7/19-1117 «Про застосування фінансових санщ04й за по-рушення термінів повідомлення про відкритгя /закриття банків317

датковим органам Повідомлення про відкриття (закриття) рахун-ків в фшансових установах. На бік податкових органів у цьому питанні стало і Мшістерство фшансів України. У своєму листі від 18.05.2005 р. № 24-48-41 Мшюст роз’яснив, що дійсно, зако-ном термін для повідомлення про відкриття/закриття рахунків не передбачений. Проте з метою дотримання послідовності дій пла-тників податків та органів державної податкової служби при взятті „а облік в „praL держа'вної податкової служби'рахунків платників податків, відкритих у фінансових установах, Мінюст вважає дощльним до встановлення )аконом термшу надання по-

ДПАУ.

Відповідно до статті 12 Закону України «Про систему оподат-кування» фшансові установи зобов’язані подавати органам дер-жавної податкової служби на їх письмовий запит відомості про наявність і рух коштів на пот—чних та вкладних (депозитних) ра-хунках платників податків клієнтів цих установ у порядку, встановленому законом. Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фїзичних „сіб, яка „ісУт„ть банківську'таемницю, розкривається банками, зокрема, органам Державної податкової служби Украї-

1)         б;ти викладена на бланку державного органу встановленої

2)         б'ути надана за підписом керівника державного органу (чи

3)         містити передбачені цим Законом підстави для отримання

Ц1Є4)мютити1посилання на норми закону, відповідно до яких державний орган має право на отримання такої шформащї.

Це право податкових органів на отримання шформащї від ба-нків обмежене Законом України «Про державну податкову служ-бу в Україні». Відповідно до пункту 5 статті 11 цього Закону ор-гани державної податкової служби мають право одержувати безоплатно від платників податків, а також від установ Націона-льного банку України та комерційних банків у порядку, встанов318

леному Законом України «Про банки і банківську діяльність», довідки та/або копії документів лише про наявність банківських рахунків. Інформащя про обсяг та обіг коштів на рахунках, у то-му чисш про ненадходження у встановлені термши валютної ви-ручки від суб’єктів підприємницької діяльності надається виклю-

5„о„атдіавір1ше„„Я?уду.

Фінансові установи виконують доручення платників податків і

збор.в („’овікових платежТв) „а перірахування „одатків і збо-рів (обовязкових платежів) до бюджетів у встановлений законом термін. Термін виконання банками доручень платників податків визначений у Законі України «Про платіжні системи та переказ грошей в Україні». Відповідно до статті 8 цього Закону банк зо-бов’язаний виконати доручення кшєнта, що міститься в розраху-нковому документі, який надійшов протягом операщйного часу банку, в день його надходження. У разі надходження розрахун-кового документа клієнта до обслуговуючого банку після закін-чення операщйного часу банк зобов’язаний виконати доручення клієнта, що міститься в цьому розрахунковому документі, не піз-

"^=°в^=в ба„Ив за „ев_ або „е„а-

лежне виконання доручень клієнтів—платників податків з пере-рахування сум податків, зборів (обов’язкових платежів) пе’едба-чена Законом України «Про порядок погашення зобовязань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами». Відповідно до пункту 16.5 статті 16 ць(го Закону за

1—17.1. 16.4=16,!ВД=її=ЙЖ

поряУдку своечасного, ха повнс/о внесення подахку, збору (обов’язкового платежу) до бюджету або державного щльового фонду. При цьому платник податків, зборів (обов’язкових плате-жів) звільняється від відповідальності за несвоєчасне або неповне зарахування таких платежів до бюджетів та державних цільових фондів, включаючи нараховану пеню або штрафні санкщї. Днем подання до установ банків платіжного доручення за всіма видами податкових платежів вважається день його реєстрації у цих уста-новах.

319

Це положення Закону має дуже важливе значення, оскільки відповідно ’о статті 50 Бюджетного кодексу України податки, збори (обовязкові платежі) та інші доходи державного бюджету визнаються зарахованими в доход державного бюджету з момен-ту зарах.вання на єдиний казначейський рахунок державного

He вважається порушенням строків зарахування податків і зборів (обов’язкових платежів) з вини банку, якщо таке пору-шення стало наслідком регулювання Національним банком Укра-їни економічних нормативів такого банку, що призводить до бра-ку вільного залишку коштів на такому кореспондентському рахунку для здійснення зарахування.

Якщо у майбутньому банк або його правонаступники віднов-люють плат’спроможність, відшк термшів зарахування податків, зборів (обовязкових платежів) розпочинається з моменту такого

При стягненні коштів та майна платників податків—клієнтів банків, страхувальників страхових організацій або членів інших „ебвнківсГкі фшансових'установ, створених Ідпоид.» д„ зв-кону, податкові органи або державні виконавці не мають права зверУтаІ„ стягнен^ ш залишкЛоштів „а кореспондентських'рв-хунках банків, а також на страхові та прирівняні до них резерви банків, страхових організацій або небанківських фшансових установ, сформованих відповідно до законодавства.