Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
БУХГАЛТЕРСЬКЕ ВЩОБРАЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙ 3 РУХУ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ : Фінансовий облік-1 : Бібліотека для студентів

БУХГАЛТЕРСЬКЕ ВЩОБРАЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙ 3 РУХУ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 

Загрузка...

 

№ з/п  Зміст господарської операції           Кореспондуючі рахунки

 

           

            Дебет  Кредит

1          Оприбуткована на склад готова продукція           26 «Готова продукція»         23 «Виробництво»

2          Відображені в складі готової продукції напівфабрикати власно-го виробництва, призначені для реалізації на сторону 26 «Готова продукція»         25 «Напівфабрикати»

3          При інвентаризації виявлені лишки готової продукції     26 «Готова продукція»         719 «Інші доходи від опера-ційної діяльності»

4          Готова продукція, призначена для власних потреб, оприбутко-вана як матеріали     20 «Виробничі запаси»           26 «Готова продукція»

5          Готова продукція, призначена для власних потреб, оприбутко-вана як МШП           22 «Малоцінні та швидко-зношувані предмети»         26 «Готова продукція»

6          Використана готова продукція для внутрішніх потреб цехів; повернена готова продукція в цех для оздоблення    23 «Виробництво»    26 «Готова продукція»

7          Нестача, виявлена при інвентаризації готової продукції, відне-сена на винну особу 375 «Розрахунки за від-шкодування завданих зби-тків»            26 «Готова продукція»

8          Списана на фінансові результати первісна вартість готової продукції (у випадку, коли підприємства для узагальнення ін-формації про витрати застосовують тільки рахунки класу 8)  791 «Результат основної діяльності»     26 «Готова продукція»

9          Використана готова продукція для виробничо-господарських потреб, тобто без продажу іншим особам            808 «Витрати товарів»         26 «Готова продукція»

10        Відображена сума витрат від знецінення запасів, псування цін-ностей; списана готова продукція, непридатна для продажу; проведена уцінка готової продукції, яка втратила свої первісні якості (якщо підприємство не використовує рахунків класу 9) 84 «Інші операційні ви-трати»        26 «Готова продукція»

Закінчення табл. 9.4

 

№ з/п  Зміст господарської операції           Кореспондуючі рахунки

 

           

            Дебет  Кредит

11        Списано вартість готової продукції, втраченої внаслідок над-звичайної події (якщо підприємство не застосовує рахунка кла-су 9)           85 «Інші витрати»     26 «Готова продукція»

12        Списана собівартість реалізованої готової продукції       901 «Собівартість реалі-зованої готової продукції»      26 «Готова продукція»

13        Використана готова продукція для адміністративних потреб    92 «Адміністративні втра-ти»         26 «Готова продукція»

14        Використана готова продукція для позавиробничих потреб      93 «Витрати на збут»           26 «Готова продукція»

15        Списана вартість готової продукції, використаної для дослі-джень, що здійснює підприємство      941 «Витрати на дослі-дження і розробки»      26 «Готова продукція»

16        Списані витрати, пов'язані із знеціненням (уцінкою) готової продукції            946 «Втрати від знецінен-ня запасів»     26 «Готова продукція»

17        Списана нестача готової продукції, що виявлена в процесі їі збереження та реалізації, якщо на час установлення нестачі ви-нуватця не встановлено (одночасно сума такої нестачі відо-бражається на позабалансовому рахунку 07)         947 «Нестачі і втрати від псування цінностей»     26 «Готова продукція»

18        Списана на інші витрати операційної діяльності вартість гото-вої продукції, використаної для потреб житлово-комунальних і обслуговуючих господарств, дитячих дошкільних закладів, бу-динків відпочинку, санаторіїв та інших закладів оздоровчого  949 «Інші витрати опера-ційної діяльності»          26 «Готова продукція»

19        Списана первісна вартість готової продукції, втрачених внаслідок стихійного лиха (повеней, землетрусів, граду тощо); внаслідок техногенних катастроф і аварій, що сталися на самому підприємс-тві чи іншому підприємстві; від інших надзвичайних подій      99 «Надзвичайні витрати»   26 «Готова продукція»