Warning: session_start() [function.session-start]: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_d5f71cd2e8f707939fefd2a33e8207c3, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ВІДОБРАЖЕННЯ ВИРОБНИЦТВА НАШВФАБРИКАТІВ БУХГАЛТЕРСЬКИМИ ПРОВОДКАМИ : Фінансовий облік-1 : Бібліотека для студентів

ВІДОБРАЖЕННЯ ВИРОБНИЦТВА НАШВФАБРИКАТІВ БУХГАЛТЕРСЬКИМИ ПРОВОДКАМИ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 

магниевый скраб beletage

 

№ з/п  Зміст господарської операції           Кореспондуючі рахунки

 

           

            Дебет  Кредит

1          Оприбутковані на склад напівфабрикати власного виробництва         25 «Напівфабрикати»           23 «Виробництво»

2          Проведене дооцінювання напівфабрикатів влас-ного виробництва     25 «Напівфабрикати»           423 «Дооцінка активів»

3          Оприбутковані куплені напівфабрикати, в т. ч.

пдв      25 «Напівфабрикати» 64 «Розрахунки за податками й платежами»       63 «Розрахунки з постача-льниками та підрядчиками

4          Оприбутковані лишки напівфабрикатів, виявлені при інвентаризації   25 «Напівфабрикати»           71 «Ішний операційний до-

хід»

5          Відображена недостача напівфабрикатів власного виробництва, виявлена при інвентаризації       947 «Нестачі та втрати від псування цінностей»         25 «Напівфабрикати»

6          Списані втрати напівфабрикатів внаслідок сти-хійного лиха, пожежі тощо    99 «Надзвичайні витрати»            25 «Напівфабрикати»

7          Напівфабрикати, використані для потреб вироб-ництва            23 «Виробництво»    25 «Напівфабрикати»

Закінчення табл. 9.3

 

№ з/п  Зміст господарської операції           Кореспондуючі рахунки

 

           

            Дебет  Кредит

8          Напівфабрикати, використані для виправлення браку продукції           24 «Брак у виробництві»      25 «Напівфабрикати»

9          Відображені втрати від браку напівфабрикатів власного виробництва; витрачені напівфабрикати на виправлення браку   24 «Брак у виробництві»      25 «Напівфабрикати»

10        Напівфабрикати власного виробництва, призна-чені для реалізації, відображені в складі готової продукції        26 «Готова продукція»         25 «Напівфабрикати»

11        Списані напівфабрикати, передані дочірнім під-приємствам та внутрішнім підрозділам, що мають окремий баланс        682 «Внутрішні розрахун-ки», 683 Внутрішньогоспо-дарські розрахунки»       25 «Напівфабрикати»

12        Списана облікова вартість реалізованих напівфа-брикатів         90 «Собівартість реалізації» 25 «Напівфабрикати»

13        Напівфабрикати власного виробництва, викорис-тані для загальновиробничих та загальногоспо-дарських потреб        91 «Загально-виробничі ви-трати», 92 «Адміністратив-ні витрата»     25 «Напівфабрикати»

14        Проведена уцінка напівфабрикатів 946 «Втрати від знецінення запасів»          25 «Напівфабрикати»

Супутня продукція — це продукція, отримана в одному тех-нологічному циклі (процесі) одночасно з основною. За якістю вона відповідає стандартам та призначена для подальшого обро-блення або відпуску споживачам. Супутня продукція як вихідний елемент виробничого процесу має якісні і кількісні параметри, які повинні одержати вартісну характеристику.

Побічна продукція — це продукція, що утворюється в ком-плексних виробництвах паралельно з основною і, на відміну від супутньої (допоміжної), не потребує додаткових витрат.

У поточному обліку продукція (роботи, послуги) групується за укрупненими позиціями: вироби основного виробництва; то-вари широкого вжитку, вироблені з відходів; запасні частини; ви-конані роботи та надані послуги.

Для обліку виготовленої продукції планом рахунків передба-чено два рахунки — 26 та 27. Ці рахунки по відношенню до ба-лансу активні. Рахунок 26 «Готова продукція» використовується для узагальнення інформації про наявність та рух продукції, ви-готовленої підприємством.

За дебетом рахунка 26 відображається надходження готової продукції власного виробництва за первісною вартістю. При спи-санні готової продукції з рахунка 26 сума відхилень фактичної виробничої собівартості готової продукції від вартості за обліко-вими цінами, що відноситься до цієї продукції, визначається у відсотку, який обчислюється як відношення відхилень на зали-шок готової продукції на початок місяця та відхилень по продук-ції, яка здана на склад протягом місяця, до вартості продукції за обліковими цінами. Сума відхилень фактичної виробничої собі-вартості готової продукції від її вартості за обліковими цінами, що відноситься до реалізованої продукції, відображається за кре-дитом рахунка 26 і за дебетом відповідних рахунків.

Рахунок 27 «Продукція сільськогосподарського виробництва» призначений для обліку та узагальнення інформації про наявність та рух сільськогосподарської продукції.

Продукція сільськогосподарського виробництва поточного року обліковується за плановою собівартістю, яку в кінці звітно-го періоду доводять до фактичної собівартості. Підприємства, які не обчислюють собівартість продукції, наприклад фермерські го-сподарства, беруть її на облік за поточними (діючими на момент складання звітності) цінами. Різниця між фактичною і плановою собівартістю готової продукції, яка визначається в кінці року, відноситься пропорційно на рахунок продукції та на інші рахун-ки, на які ця продукція була списана протягом року.

За дебетом рахунка 27 відображається надходження сільсько-господарської продукції, за кредитом — вибуття сільськогоспо-дарської продукції внаслідок продажу, безоплатної передачі тощо.

На цьому рахунку обліковують продукцію, одержану від влас-них рослинницьких, тваринницьких та промислових підрозділів підприємства, яка призначена для продажу на сторону та для ін-шого невиробничого споживання (видачі й продажу працівникам, передачі в невиробничу сферу, наприклад у дитячі садки, їдальні тощо); продукцію, яка призначена для споживання в тваринниць-ких підрозділах як корми або для виробництва кормів у кормоце-хах; продукцію, яка вирощена для годівлі худоби, наприклад зеле-ну масу, корм, плоди тощо, а також побічну продукцію та відходи, одержані при доведенні товарної продукції та насіння до належних кондицій; насіння та посадкового матеріалу, включаючи саджанці, призначені для закладання та ремонту власних насаджень.

Випуск продукції з виробництва та передача її на склад офор-млюється накладними, відомостями, приймально-здавальними документами, актами приймання, в яких вказується: дата, шифр цеху, складу, найменування продукції, номенклатурний номер, одиниці виміру, кількість, ціна за одиницю. Вони виписуються в двох примірниках, один з яких призначений для здавальника, а інший залишається на складі. Кількість виробів, що оприбутко-вуються на склад, їх маса та обсяг повинні вимірюватися, підра-ховуватися і за необхідності, зважуватися.

Для обліку випуску готових виробів з виробництва бухгалте-рія складає відомість випуску готової продукції, зданої на склади підприємства, в натуральному і вартісному виразі. Дані цієї відо-мості використовують для контролю за виконанням завдання по обсягу виробництва і для бухгалтерських записів на рахунках си-нтетичного обліку.

Накопичувальні відомості випуску готової продукції (в нату-ральному і вартісному виразі) і накопичувальні відомості відван-таженої продукції заповнюються на підставі первинних докумен-тів протягом місяця.

Ціна проставляється на підставі номенклатури-цінника, наяв-ність якого є однією з важливих умов організації обліку готової продукції. У ньому вказується вид кожного виробу, його відмітні ознаки (модель, артикул, марка, фасон тощо), привласнений йому код, сукупний номенклатурний номер, що закріплюється на весь час виробництва і збуту продукції в даній організації, та облікові ціни.

Залежно від виду випуск готової продукції з виробництва офор-млюється та відображається в обліку по-різному. Якщо продукція

має речовий характер (виріб), то це означає, що її потрібно передати на склад, і в такому разі будуть оформлені первинні документи — акти, накладні тощо. Якщо продукція є унікальною (пароплав, бу-динок тощо), то відповідний випуск (передача замовникові) оформ-люється актами з участю авторитетної фахово-інженерної комісії.

Відпуск (відвантаження) продукції покупцю оформлюється видатковими накладними, приймально-здавальними актами із за-значенням номера накладної і дати оформлення, номера і дати договору із замовником, назви та реквізитів замовника, одиниць виміру, кількості, оптової ціни і вартості.

Готова продукція обліковується на підприємствах за місцями її зберігання та окремими видами у встановлених одиницях виміру: натуральних (характеризують кількість, обсяг та масу продукції відповідно до їх фізичних властивостей, використовують для кіль-кісного обліку готових виробів); умовно-натуральних (показники, необхідні для одержання узагальнених показників з обліку однорі-дної продукції, що визначають за допомогою певних коефіцієнтів співвідношення вартісним — ціннісним — показником виготовле-ної продукції, є обсяг товарної продукції і вартісних показниках).

На складі У облікових регістрах (картках, відомостях, сальдо-вих відомостях, оборотних відомостях або книзі складського об-ліку) готова продукція обліковується в кількісному виразі.

Кількісний облік готової продукції за її видами та місцями зберігання може бути організований декількома способами: 1) в сортових картках складського обліку; 2) безкартковим способом.

У бухгалтерії складають або обробляють групувальні відомос-ті оприбуткування продукції за її видами в розрізі підрозділів-виробників та за місцями зберігання. При безкартковому способі за допомогою ЕОМ кожен день складають оборотні відомості обліку випуску продукції з виробництва і руху готових виробів у розрізі складів та інших місць зберігання. При цьому необхідно звернути особливу увагу на збалансованість даних по оприбутку-ванню, відпуску і залишках продукції. Залишки готових виробів періодично інвентаризуються.

У картках або книгах складського обліку здійснюються записи про надходження і відпуск готової продукції та щоденно виво-дяться її залишки. При створенні повністю автоматизованих складів облік готової продукції в традиційній картковій формі не ведеться, а необхідні для управління дані отримують як інформа-цію за запитом. Картки замінюються оперативними машиногра-мами залишків та руху готової продукції по кожному наймену-ванню та виду.

У кінці місяця за даними аналітичного обліку витрат на виро-бництво визначається фактична собівартість готової продукції.

Аналітичний облік прийому і відпуску готової продукції, який оформлюється прибутковими і видатковими документами, здійсню-ється за видами готової продукції, яка може відображатися за облі-ковими цінами (плановою собівартістю, оптовими та відпускними цінами тощо) з виділенням у регістрах відхилень фактичної вироб-ничої собівартості виробів від їх вартості за обліковими цінами.

Облік готової продукції повинен забезпечити контроль за ви-конанням завдань по випуску продукції згідно з договірним асор-тиментом на всіх стадіях її руху; зберіганням готової продукції за обсягом, асортиментом і якістю (в місцях складування і в дорозі); своєчасним виписуванням документів на відвантаження; подан-ням розрахункових документів покупцям та їх контроль за своє-часним здійсненням платежів; використанням матеріальних і фі-нансових ресурсів за допомогою складання планових і фактичних калькуляцій собівартості продукції.

Побудова обліку готової продукції можлива за різними варіа-нтами. Продукція, яка має кількісні, якісні та вартісні характери-стики, може бути здана на склад, а звідти відбуватиметься її від-вантаження та реалізація. Можливий і інший підхід (здебільшого на малих підприємствах, фермерських господарствах тощо), коли готова продукція не передається на склад, а нагромаджується безпосередньо в цехах, звідки її відвантажують або передають покупцеві та реалізують.

Продукція, яка не має кількісних характеристик, — робота, послуга (посередництво) або великогабаритні вироби — будинок, пароплав тощо безпосередньо передається з виробництва покуп-цеві (замовникові).

Якщо облік готової продукції ведеться за обліковими цінами, то по закінченні звітного періоду, після визначення фактичної собівартості готової продукції, записи по випуску і відвантажен-ню коригуються на суму відхилень фактичної собівартості від її вартості за обліковими цінами шляхом їх зіставлення. Від’ємна сума відхилень фіксується методом червоного сторно, додатна — звичайним записом.

Щоб правильно визначити фактичну собівартість готової про-дукції, виконаних робіт і наданих послуг, доцільно на кінець зві-тного періоду визначати залишки незавершеного виробництва. Вони відображаються за дебетом рахунка 23 «Виробництво». Облік готової продукції відображається бухгалтерськими прово-дками, показаними в табл. 9.4.

Таблиця 9.4Warning: Unknown: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_d5f71cd2e8f707939fefd2a33e8207c3, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/www/nelvin/data/mod-tmp) in Unknown on line 0