Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
ВІДОБРАЖЕННЯ ВТРАТ ВЩ БРАКУ БУХГАЛТЕРСЬКИМИ ПРОВОДКАМИ : Фінансовий облік-1 : Бібліотека для студентів

ВІДОБРАЖЕННЯ ВТРАТ ВЩ БРАКУ БУХГАЛТЕРСЬКИМИ ПРОВОДКАМИ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 

Загрузка...

 

№ з/п  Зміст господарської операції           Кореспондуючі рахунки

 

           

            Дебет  Кредит

1          Витрачені матеріали, паливо, запасні частини для ви-правлення браку          24 «Брак у виробництві»            20 «Виробничі запаси»

2          Відпущено МШП для виправлення браку 24 «Брак у виробництві»      22 «Малоцінні і швидко-зношувані предмети»

3          Списані втрати від невиправного браку, виявленого в цехах основного виробництва         24 «Брак у виробництві»            23 «Виробництво»

4          Списана вартість забракованих напівфабрикатів влас-ного виробництва, напівфабрикати власного виробни-цтва використані для виправлення браку        24 «Брак у виробництві»      25 «Напівфабрикати»

5          Включена до собівартості невиправного браку відпо-відна частина загальновиробничих витрат   24 «Брак у виробництві»           91 «Загальновиробничі ви-трати»

6          Відображена собівартість продукції, відправленої по-купцеві для заміни забракованої продукції     24 «Брак у виробництві»           26 «Готова продукція»

7          Оплачені готівкою витрати, пов'язані з виправленням браку    24 «Брак у виробництві»      30 «Каса»

 

8          Оплачені з поточного або валютного рахунка витрати, пов'язані з виправленням браку      24 «Брак у виробництві»            31 «Рахунки в байках»

9          Акцептований рахунок, постачальника за послуги, нада-ні по виправленню браку або по проведеному гарантій-ному ремонту        24 «Брак у виробництві»      63 «Розрахунки з постача-льниками та підрядчиками»

10        Нарахована заробітна плата за виправлення браку та проведення відрахування на соціальні заходи від зар-плати згідно з чинним законодавством          24 «Брак у виробництві»      66 «Розрахунки з праців-никам оплати праці», 65 «Розрахунки за соціальним страхуванням»

11        Оплачені з підзвітних сум витрати, пов'язані з випра-вленням браку  24 «Брак у виробництві»      372 «Розрахунки з підзвіт-ними особами»

12        Відображені витрати по виправленню продукції, від-правленої споживачам 24 «Брак у виробництві»            37 «Розрахунки з різними дебіторами», 68 «Розраху-нки за іншими операція-ми»

13        Відображено внутрішнє переміщення бракованої про-дукції (передача зі складу на склад, зміна матеріально відповідальної особи) 24 «Брак у виробництві»      24 «Брак у виробництві»

14        Оприбутковані матеріали, паливо, запчастини, які за-лишилися після виправлення браку або при списанні невиправного браку (за ціною можливого викори-стання)   20 «Виробничі запаси»        24 «Брак у виробництві»

Закінчення табл. 9.2

 

№ з/п  Зміст господарської операції           Кореспондуючі рахунки

 

           

            Дебет  Кредит

15        Оприбутковані матеріальні цінності, що залишилися після списання остаточного браі^ і які можуть бути використані якМШП            22 «Малоцінні та швид-козношувані предмети»  24 «Брак у виробництві»

16        Втрати від браку, визначені на підставі висновків ВТК, включені до собівартості продукції, робіт і послуг 23 «Виробництво»    24 «Брак у виробництві»

17        Оприбутковані придатні напівфабрикати, які були складовою частиною забракованих виробів (за ціною можливого використання)   25 «Напівфабрикати»           24 «Брак у виробництві»

18        Пред'явлені претензії підприємствам, з вини яких ви-никли втрати від браку            374 «Розрахунки за пре-тензіями»            24 «Брак у виробництві»

19        Утримана вартість забракованої продукції із заробіт-ної плати осіб, які допустили брак        66 «Розрахунки з оплати праці»           24 «Брак у виробництві»

20        Списані втрати від браку за рахунок винних у нане-сенні матеріального збитку осіб            375 Розрахунки за від-шкодуванням завданих збитків» завданих збит-ків» 24 «Брак у виробництві»

            Списана за рахунок прибутку вартість втрат від браку у випадку або у випадку виникнення його внаслідок непередбачених подій    94 «Інші витрати опера-ційної діяльності»..., 99 «Надзвичайні витрати»            24 «Брак у виробництві»