Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
ЛЕКЦІЯ ОБЛІК ПРОЦЕСУ ВИРОБНИЦТВА ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ, ВИТРАТ ОПЕРАЦІЙНОЇ ТА ІНШОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 1. Економічна суть витрат капіталу : Фінансовий облік-1 : Бібліотека для студентів

ЛЕКЦІЯ ОБЛІК ПРОЦЕСУ ВИРОБНИЦТВА ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ, ВИТРАТ ОПЕРАЦІЙНОЇ ТА ІНШОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 1. Економічна суть витрат капіталу


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 

Загрузка...

Капітал підприємства внаслідок свого кругообороту проходить виробничу стадію, в якій він органічно поєднується з робочую силою. Таке поєднання завдяки споживній вартості то-вару — робоча сила забезпечує виробництво готової продукції. Бухгалтерський фінансовий і управлінський облік зобов’язаний облічити даний процес. Для цього використовується система ра-хунків, відповідне документування та методика обліку. Суть зво-диться до такого.

Випуск будь-якої продукції потребує здійснення певних ви-трат, які впливають на величину собівартості.

Витрати на виробництво відрізняються за складом, економіч-ним призначенням, часткою у виготовленні та реалізації продук-ції, залежністю від обсягу виробництва тощо. Це робить необхід-ним групування витрат за певними ознаками. Залежно від характеру виробництва витрати поділяються за видами продукції (послуг) та етапами виробничого процесу (стадіями, переділами). Різні місця виникнення витрат передбачають їх облік за структу-рними підрозділами (цехами, відділами, ділянками, бригадами), за центрами відповідальності. Витрати також класифікуються за рядом інших ознак: економічними елементами та статтями каль-куляції, цільовим призначенням, ступенем однорідності, спосо-бом включення до собівартості, часом виникнення.

Згідно з П(С)БО 16 «Витрати», собівартість реалізованої про-дукції (робіт, послуг) складається з виробничої собівартості про-дукції (робіт, послуг), реалізованої протягом звітного періоду, нерозподілених постійних загальновиробничих витрат та понад-нормативних виробничих витрат.

До виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) включа-ються: прямі матеріальні витрати; прямі виграти на оплату праці; інші прямі виграти; загальновиробничі витрати.

До складу прямих матеріальних витрат відносяться ті, які мо-жуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об’єкта витрат, а саме: сировина і матеріали, купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби, інші матеріальні витрати; витрати на оплату праці: заробітна плата та інші виплати робітникам, зайня-тим на виробництві продукції, виконанні робіт або наданні по-слуг; інші виробничі витрати; відрахування на соціальні заходи; плата за оренду земельних і майнових паїв; амортизація тощо.

Непрямі витрати — це витрати на виробництво, які не можуть бути віднесені безпосередньо до конкретного об’єкта витрат еко-номічно доцільним шляхом і тому потребують розподілу.

Загальновиробничі витрати є непрямими і включають витрати на управління виробництвом; амортизацію основних засобів і нематеріальних активів загальновиробничого (цехового, дільни-чного, лінійного) призначення; витрати на утримання, ремонт, страхування, операційну оренду основних засобів, інших необо-ротних активів загальновиробничого призначення; витрати на вдосконалення технології і організації виробництва; на утриман-ня виробничих приміщень; на обслуговування виробничого про-цесу; на охорону праці, техніку безпеки і охорону навколишнього природного середовища; втрати від браку, оплату простоїв тощо.

За ступенем залежності від обсягів діяльності витрати поділя-ються на змінні та постійні. Змінні витрати змінюються разом зі зміною обсягу виробництва. Постійні — це витрати, абсолютна величина яких постійна або змінюється при зменшенні чи збіль-шенні обсягу виробництва продукції, яка випускається, в невели-кій кількості.

Майже всі прямі витрати є змінними. Винятком є амортизація спеціального обладнання, орендна плата та деякі інші прямі ви-трати. Загальновиробничі (непрямі) витрати також поділяються на постійні та змінні.

До змінних загальновиробничих витрат належать витрати на обслуговування і управління виробництвом (цехів, дільниць), що змінюються прямо (або майже прямо) пропорційно до зміни об-сягу діяльності.

До постійних загальновиробничих витрат відносяться витрати на обслуговування і управління виробництвом, що залишаються незмінними або майже незмінними в разі зміни обсягу діяльності.

Підприємство може самостійно встановлювати перелік і склад змінних та постійних загальновиробничих витрат і обирати мето-дику розподілу змінних загальновиробничих витрат, виходячи із специфіки своєї діяльності. Обрану базу розподілу накладних ви-трат зазначають у примітках до фінансової звітності та в наказі про облікову політику підприємства.

Не включаються до виробничої собівартості і списуються на витрати періоду (витрати виробництва, обігу), в якому вони були здійснені, такі витрати: понаднормативні відходи; витрати на зберігання, крім тих, які необхідні у виробничому процесі, що передував наступній стадії виробництва; адміністративні наклад-ні витрати; витрати на збут.

Виробництво будь-якої продукції, робіт чи послуг потребує певних витрат, пов’язаних із споживанням капіталу, праці та ма-теріальних ресурсів. Різниця між споживанням ресурсів на оди-ницю продукції за нормою і за фактичним витрачанням за певний період характеризує економічність виробництва. У випадку, коли фактично витрачається ресурсів менше від норми, підприємство отримує економію, що позитивно впливає на формування прибу-тку. Оскільки на виготовлення продукції за технологією викорис-товуються різноманітні ресурси, що виникає необхідність розро-бляти детальні норми витрат матеріальних цінностей, розцінки оплати праці та її нормування, норми часу та витрати на одну го-дину роботи устаткування, норми загальновиробничих, адмініст-ративних, збутових та інших витрат.

Отже, нормування витрат факторів виробництва на окремі ви-ди продукції є першим принципом раціональної організації облі-ку витрат Порівняння фактичних витрат з нормами дає можли-вість організувати контроль за рівнем собівартості. Така система контролю попереджує апарат управління про небезпеку для під-приємства. Різниця між фактичними і нормативними витратами називається відхиленням (позитивним чи негативним, що означає економію або перевитрати), або дисперсією. Аналіз дисперсії до-зволяє використати дані для уточнення ціни на готову продук-цію, визначення впливу відхилень на прибуток тощо.

Якщо діючі нормативи не дозволяють успішно вести бізнес, то необхідно переглядати нормативи, особливо в тих підрозділах, де є значна дисперсія. Норми переглядаються при зміні організа-ції виробництва, впровадженні нової техніки й технології. Вони повинні бути націлені на майбутнє, а не відображати минулий досвід роботи.

Другим принципом раціональної організації обліку витрат є виділення підрозділів підприємства — цехів основного і допомі-жного виробництва, відділів та служб заводоуправління тощо. Таке виділення необхідне для локалізації витрат у розрізі струк-турних підрозділів з метою визначення дисперсії та оперативного прийняття управлінських рішень із питань управління собівартіс-тю й прибутком.

Процес виділення структурних підрозділів залежить від тех-нологічних особливостей галузей промисловості, масштабів ви-робництва, організації праці, рівня економічної грамотності ме-неджерів, інформаційної системи та інших факторів.

Третім принципом є групування витрат за окремими статтями калькуляції в розрізі деталей, вузлів, виробів, операцій, робіт, по-слуг та інших носіїв витрат.

Віднесення тих чи інших витрат на деталі, вузли, вироби є складною справою, оскільки одні витрати можна віднести безпо-середньо на окремі види продукції, а інші розподіляються опосе-редковано — пропорційно до певної бази. У зв’язку з цим вини-кає необхідність класифікувати витрати за різними ознаками, застовувати різні критерії розмежування витрат, щоб вивчити за-кономірності формування собівартості продукції залежно від по-ведінки окремих груп витрат.