Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ОБЛІК ОПЕРАЦІИ 3 РЕАЛІЗАЦП ТОВАРІВ : Фінансовий облік-1 : Бібліотека для студентів

ОБЛІК ОПЕРАЦІИ 3 РЕАЛІЗАЦП ТОВАРІВ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 

Загрузка...

Таблиця 8.

№ з/п  Зміст господарської операції           Кореспондуючі рахунки

 

           

            Дебет  Кредит

Перша подія — еідеантаження товарів

1          Відображено у складі доходу виручку від реалізації това-рів за продажними цінами  361 «Розрахунки з вітчизня-ними покупцями» 702 «Дохід від реалізації това-рів»

2          Нараховано ПДВ (акцизний збір, інші податки та обов'язкові платежі)            702 «Дохід від реалізації то-варів»        641 «Розрахунки за подат-ками»

3          Списано купівельну вартість товарів, визначену за обра-ним підприємством методом згідно з П(С)БО 9          902 «Собівартість реалізова-них товарів»  281 «Товари на складі»

4          Віднесено суму доходу від реалізації за мінусом ПДВ на збільшення фінансового результату від основної діяльності       702 «Дохід від реалізації то-варів»  791 «Результат основної діяль-ності»

5          Списано собівартість реалізації на зменшення фінансового результату від основної діяльності        791 «Результат основної дія-льності»    902 «Собівартість реалізованих товарів»

Перша подія — надходження передотшати від покупця

6          Надійшла на поточний рахунок передоплата від покупця товарів        311 «Поточні рахунки в на-ціональній валюті»   361» Розрахунки з вітчизняни-ми покупцями»

7          Відображено податкове зобов'язання з ПДВ        643 «Податкові зобов'я-зання»        641 «Розрахунки за подат-ками»

8          Проведено відвантаження товарів і визнано дохід від реа-лізації          361 «Розрахунки з вітчизня-ними покупцями»   702 «Дохід від реалізації то-варів»

9          Відображено суму ПДВ, раніше включену до складу пода-ткових зобов'язань            702 «Дохід від реалізації то-варів»    643 «Податкові зобов'язання»

10        Списано купівельну вартість товарів, визнану за обраним підприємством методом згідно з П(С)БО 9 «Запаси»        902 «Собівартість реалізова-них товарів»  281 «Товари на складі»

11        Списано різницю між доходом (виручкою) від реалізації і сумою податків, які підлягають сплаті з виручки          702 «Дохід від реалізації то-варів»  791 «Результат основної діяль-ності»

12        Списано собівартість реалізації на фінансово-резуль-татний рахунок  791 «Результат основної дія-льності»          902 «Собівартість реалізованих товарів»

(внаслідок фізичних пошкоджень або кон’юнктури ринку). Тоді від-повідно до принципу найменшої оцінки (обережності в оцінці) това-ри будуть обліковуватися за їхньою реальною вартістю.

В умовах ринкової економіки для успішного ведення господар-ської діяльності підприємство повинно своєчасно і правильно реа-гувати на зміни, які відбуваються на ринку товарів. Одним із основ-них механізмів, за допомогою яких підприємство може впливати на ситуацію, є формування ціни товару. В свою чергу, при формуванні ціни товару не останню роль відіграє його переоцінювання.

Товари слід систематично переоцінювати з метою визначення найменшої вартості — первісної або чистої вартості реалізації. Тому в дебет рахунка 902 буде відноситися облікова вартість товарів, що дорівнює первісній (купівельній) вартості (якщо товар не переоці-нювався) або чистій вартості реалізації (якщо товар було уцінено).

Товари уцінюють відповідно до Положення про порядок уцін-ки і реалізації продукції, яка залежалась, із групи товарів широ-кого вжитку, продукції виробничо-технічного призначення і над-мірних товарно-матеріальних цінностей.

Відповідно до законодавства, уцінці підлягають: товари широко-го вжитку і продукція виробничо-технічного призначення, які зале-жалися (не мають збуту більш трьох місяців і не користуються попи-том у споживачів); надмірні товарно-матеріальні цінності (матері-али, комплектуючі вироби, інші матеріальні цінності), які більше трьох місяців не можуть бути використані для виробництва продук-ції, оскільки таку продукцію виготовляти недоцільно через відсут-ність попиту на неї як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринку.

Через різні причини (зниження попиту на товар, наявність у конкурентів аналогічного товару вищої якості, використання конкурентами прогресивних форм торгівлі — застосування сис-теми знижок, безкоштовна доставка та ін.) підприємство змушене знижувати ціну на товар. Тут можливі два варіанти регулювання ціни — зміною суми торгової націнки і уціненням товару.

Якщо зниження ціни здійснюється в межах норм торгової на-цінки, то сума, на яку здійснено зниження ціни в бухгалтерсько-му обліку відноситься на зменшення торгової націнки.

Якщо ж прийнято рішення про проведення уцінки, то суму уцінки, яка перевищує суму торгової націнки, необхідно відобра-зити в податковому обліку. Розглянемо проведення уцінки на чи-словому приклад (підприємство роздрібної торгівлі).