Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ 3 ПРИДБАННЯ ТОВАРІВ У РЕЗУЛЬТАТІ ОБМІНУ НА ПОДІБНІI НЕПОДІБНІАКТИВИ : Фінансовий облік-1 : Бібліотека для студентів

ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ 3 ПРИДБАННЯ ТОВАРІВ У РЕЗУЛЬТАТІ ОБМІНУ НА ПОДІБНІI НЕПОДІБНІАКТИВИ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 

магниевый скраб beletage

 

№п/п   Зміст господарської операції           Кореспондуючі рахунки

 

           

            Дебет  Кредит

Обмін товарів на подібні актиеи

1          Відображена операція по обміну товарів на подібні активи (балансова вартість товару, що обмінюється, дорівнює йо-го справедливій вартості)     28 «Товари»   28 «Товари»

2          Відображена операція по обміну товарів на подібні активи (балансова вартість товару, що обмінюється, перевищує його справедливу вартість)     28 «Товари»   28 «Товари»

 

           

            94 «Інші витрати операцій-ної діяльності»            28 «Товари»

Обмін товарів на неподібні актиеи

3          Відображена операція по обміну на товари неподібних ак-тивів виробничих запасів) визначений            «36 «Розрахунки з покупця-ми та замовинками» 70 «Доходи від реалізації»

4          Відображено суму ПДВ        70 «Доходи від реалізації»    641 «Розрахунки за подат-ками»

5          Списана балансова вартість акгивів, що обмінюються   94 «Інші витрати операцій-ної діяльності»            20 «Виробничі запаси»

6          Оприбутковані товари, одержані внаслідок обміну, без

пдв      28 Товари»     36 «Розрахунки з покупцями та замовниками»

 

            Відображено податковий кредит (оприбуткування одер-жаних товарів — балансуюча операція за бартером)       641 «Розрахунки за подат-ками»    36 «Розрахунки з покупцями та замовниками»

7          Списано різницю між доходом (виручкою) від реалізації і сумою ПДВ            70 «Доходи від реалізації»            791 «Результат основної дія-льності»

8          Списано собівартість реалізації на фінансово-резуль-тативний рахунок          791 «Результат основної дія-льності»    90 «Собівартість реалізації»

У Стандарті 9 «Запаси» зазначено, що для одиниць запасів, які мають однакове призначення і однакові умови використання, засто-совується тільки один із наведених методів. Таким чином, підприєм-ство може обрати, наприклад, для дорогих товарів метод ідентифіко-ваної собівартості, а для решти товарів — метод середньозваженої собівартості або будь-який інший. Інакше кажучи, на підприємстві можуть одночасно застосовуватися для різних товарів різні методи.

Залежно від методу оцінки товарів, який застосовується на під-приємстві при їх вибутті, собівартість реалізації буде відрізнятися (за умови, що вибуття відбувається в різні звітні періоди). У зв’язку з цим фінансовий результат від реалізації одних і тих самих товарів, але при застосуванні різних методів оцінювання буде різним.

Відображення в обліку операцій, пов’язаних з реалізацією то-варів, подане у табл. 8.11.

Як видно з табл. 8.11, облікова вартість реалізованих товарів списується з рахунка» 28 «Товари» в дебет рахунка 902 «Собіва-ртість реалізованих товарів».

Такий підхід дає змогу визначити продажну вартість товарів за звітний період і порівняти її із собівартістю цих товарів. Крім того, Звіт про фінансові результати передбачає окреме відображення до-ходу від реалізації та собівартості реалізованих товарів (тобто обо-роти за кредитом рахунка 702 і дебетом рахунка 902 відповідно).

У Плані рахунків для визначення фінансового результату перед-бачено рахунок 79 «Фінансові результати», який має субрахунки в розрізі окремих видів діяльності. Щоб визначити фінансовий ре-зультат від реалізації товарів, сальдо рахунків 702 і 902 списується на субрахунок 791 «Результат основної діяльності» (оскільки для торговельного підприємства продаж товарів є основним видом дія-льності), за даними якого визначають прибуток або збиток. Дозво-ляється проводити списання дохідних і витратних рахунків на раху-нок 791 або щомісячно, або по закінченні звітного року.

Досить часто торговельні підприємства стикаються з повер-ненням товарів. Планом рахунків на рахунку 70 «Доходи від реа-лізації» передбачено окремий субрахунок 704 «Вирахування з доходу». Рахунок 704 призначений для відображення сум, на які повинен бути зменшений дохід, тому вартість повернення покуп-цем товарів відображатиметься за дебетом рахунка 704 «Вираху-вання з доходу», а не методом червоного сторно за кредитом ра-хунка 702 «Доходи від реалізації товарів».

Під час перебування на балансі товари оцінюються за тією самою вартістю, за якою були оприбутковані, відповідно до наказу про облі-кову політику підприємства. Така оцінка може змінитись у випадку, якщо з будь-яких причин реальна вартість цих товарів зменшується