Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ З ПРИДБАННЯ ТОВАРІВ : Фінансовий облік-1 : Бібліотека для студентів

ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ З ПРИДБАННЯ ТОВАРІВ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 

Загрузка...

 

№ з/п  Зміст господарської операції           Кореспондуючі рахунки

 

           

            Дебет  Кредит

1          Відображено суму товарів, придба-них у постачальника, без ПДВ       28 «Товари»   63 «Розрахунки з постачальниками та підрядчиками»

2          Оприбутковані товари, придбані підзвітною особою за грошові кош-ти, без ПДВ     28 «Товари»   372 «Розрахунки з підзвітними осо-бами»

3          Відображено суму ПДВ, включену до вартості товарів (на рахунку 644, якщо оприбуткуванню товарів пе-редувала передоплата, або на раху-нку 641, якщо надходження това-рів — перша подія)           644 «Податковий кредит» або 641 «Розрахунки за податками»         63 «Розрахунки з постачальниками і підрядниками»

4          Одержано товари як внесок до ста-тутного капіталу      28 «Товари»   40 «Статутний капітал»

5          Оприбутковано безоплатно одержа-ні (або виявлені при інвентаризації) товари      28 «Товари»   719 «Інші доходи від операційної діяльності»

При відображенні в обліку бартерних операцій слід врахову-вати, на що обмінюються товари. Стандарти передбачають поділ бартерних операцій на обмін подібними активами і обмін неподі-бними активами.

У випадку обміну подібними активами дохід від операції не ви-значається. Вважається, що замість одного активу було одержано його еквівалент (тобто його замінили таким самим активом, напри-клад машину на машину, цемент на цемент, справедлива вартість яких однакова. При цьому активи, що обмінюються, можуть мати різну балансову вартість, але однакову справедливу вартість).

Якщо товари придбаються за бартером в обмін на неподібні активи (наприклад, основні засоби), то первісна вартість придба-них активів дорівнює справедливій вартості переданих активів, збільшеній (зменшеній) на суму грошових коштів або їх еквіва-лента, яка була передана (одержана) в процесі обміну.

Відображення в обліку операцій з обміну подібними та непо-дібними активами представлено в табл. 8.10.

Описуючи порядок списання товарів при їх вибутті, необхідно зазначити, що собівартість товарів буде визначатися за одним з обраних методів (ФІФО, ЛІФО, середньозваженої собівартості або ідентифікованої собівартості).

Таблиця 8.10