Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
ОСНОВНІ ГОСПОДАРСЬКІ ОПЕРАЦІЇ 3 РУХУ МАЛОЦШНИХ ТА ШВИДКОЗНОШУВАНИХ ПРЕДМЕТІВ : Фінансовий облік-1 : Бібліотека для студентів

ОСНОВНІ ГОСПОДАРСЬКІ ОПЕРАЦІЇ 3 РУХУ МАЛОЦШНИХ ТА ШВИДКОЗНОШУВАНИХ ПРЕДМЕТІВ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 

Загрузка...

 

№ з/п  Зміст господарської операції           Кореспондуючі рахунки

 

           

            Дебет  Кредит

Придбання малоцінних ma іивидкозноіиуванш предметів за плату

1          Відображено 1 заборгованість при одержанні мало-цінних та швидкозношуваних предметів від поста-чальників       22 «Малоцінні та швидко-зношувані предмети»  631 «Розрахунки з вітчизняними по-стачальниками »

2          Відображено податковий кредит в сумі ПДВ       641 «Розрахунки за подат-ками»    631 «Розрахунки з вітчизняними по-стачальниками »

3          Здійснено оплату за отримані малоцінні та швидко-зношувані предмети        631 «Розрахунки з вітчизня-ними постачальниками» 311 «Поточні розрахунки в націона-льній валюті»

Отримано малоцінні та шеидкозногиуеані предмети як енесок до статутного фонду

4          Збільшено статутний капітал          46 «Неоплачений капітал»   40 «Статутний капітал»

5          Одержано малоцінні та швидкозношувані предмети       22 «Малоцінні та швидко-зношувані предмети»            46 «Неоплачений капітал»

Інші варіанти надходження малоцінних та швидкозноіиуванш предметів

6.         Оприбутковано малоцінні та швидкозношувані предмети, виявлені під час інвентаризації  22 «Малоцінні та швидко-зношувані предмети»       719 «Інші доходи від операційної ді-яльності»

7          Безоплатно одержані малоцінні та швидкозношувані предмети            22 «Малоцінні та швидко-зношувані предмети»           719 «Інші доходи від операційної ді-яльності»

8          Отриманні малоцінні та швидкозношувані предмети в обмін на неподібні активи (наприклад, в обміни на основні засоби)    22 «Малоцінні та швидко-зношувані предмети»  742 «Дохід від реалізації необорот-них акгивів»

 

Списання малоціннш ma швидкозноіиуванш предметів

9          Відпущено зі складу малоцінні та швидкозношувані предмети для власних потреб на:

а)         виробництво продукції

б)         загально виробничі процеси

в)         капітального будівництва

г)         забезпечення збуту продукції

д)         адміністративні потреби

е)         виконання досліджень та розробок

є) операційну діяльність

ж)        утримання об'єюів житлово-комунального гос-

подарства і санаторно-курортного призначення 23 «Виробництво»

91        «Загально виробничі ви-

трати»

15 «Капітальні інвестиції» 93 «Витрати на збут»

92        «Адміністративні ви-

трати»

941 «Витрати на досліджен-ня та розробки» 80 «Матеріальні витрати» 949 «Інші витрати операцій-ної діяльності»     22 «Малоцінні та швидкозношувані

предмети»

22 «Малоцінні та швидкозношувані

предмети»

22 «Малоцінні та швидкозношувані

предмети»

22 «Малоцінні та швидкозношувані

предмети»

Списання малоцінних та швидкозноіиуванш предметів внаслідок нестачі або псування

10        Списана сума уцінки малоцінних та швидкозношу-ваних предметів до чистої вартості їхньої реалізації            946 «Втрати від знецінення запасів»          22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети»

11        Списано малоцінні та швидкозношувані предмети, втрачені внаслідок надзвичайних подій           99 «Надзвичайні втрати»          22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети»

12        Отримано відходи (шкура, цегла, тощо) від списан-ня запасів знищених внаслідок надзвичайних подій            209 «Інші матеріали»            75 «Надзвичайні доходи»

13        Списано нестачу малоцінних та швидкозношуваних матеріалів           947 «Нестачі і втрати від псування цінностей»            22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети»

14        Сума, що підлягає відшкодуванню винними особами     375 «Розрахунки за відшко-дуванням завданих збитків»          716 «Відшкодування раніше списа-них акгивів»

15        Відображено суму ПДВ        716 «Відшкодування раніше списаних акгивів»    641 «Розрахунки з податками»

Закінчення табл. 8.7

 

№ з/п  Зміст господарської операції           Кореспондуючі рахунки

 

           

            Дебет  Кредит

Реалізація малоціннш та швидкозноіиуванш предметів

16        Відображено дохід від реалізації      377 «Розрахунки з іншими дебіторами»     712 «Дохід від реалізації інших обо-ротних акгивів»

17        Списано вартість реалізованих малоцінних та швид-козношуваних предметів          943 «Собівартість реалізова-них виробничих запасів»           22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети»

18        Відображено податкові зобов'язання в сумі ПДВ 712 «Дохід від реалізації ін-ших оборотних акгивів»            641 «Розрахунки з податками»

Безоплатна передача малоцінних та швидкозноіиуванш предметів

19        Безоплатно передано малоцінні та швидкозношувані предмети           949 «Інші витрати операцій-ної діяльності»     22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети»

20        Відображено податкові зобов'язання в сумі ПДВ 949 «Інші витрати операцій-ної діяльності»          641 «Розрахунки з податками»

Внесок малоціннш та шеидкозношуеаних предметіе до статутного фонду іншого господарського суб 'єкту

21        Передано малоцінні та швидкозношувані предмети до статутного капіталу іншого підприємства   14 «Довгострокові фінансові інвестиції»         22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети»

22        Відображено різницю між балансовою і справедли-вою вартістю малоцінних та швидкозношуваних предметів       14 «Довгострокові фінансові інвестиції»    746 «Інші доходи від звичайної дія-льності»

23        Відображено податкові зобов'язання в сумі ПДВ 949 «Інші витрати операцій-ної діяльності»          641 «Розрахунки з податками»

У громадському харчуванні товар — це придбані для подаль-шого продажу чи переробки продукти, сировина. Наприклад, то-вари, придбані для подальшого продажу, які не підлягають пода-льшому кулінарному обробленню: хліб і хлібобулочні вироби, вартість яких не включають у вартість обіду, блюда чи бутербро-ду; кондитерські вироби; цигарки, тютюн, сірники тощо.

Взаємозамінні товари — група товарів, які подібні за функці-ональним визначенням, використанням, якісними й технічними характеристиками, ціною та іншими параметрами таким чином, що покупець дійсно замінює або готовий замінити їх у процесі споживання (в тому числі й виробничого).

Одиницею бухгалтерського обліку товарів є їх найменування або однорідна група (вид).

Підприємства торгівлі, постачання та збуту придбавають то-вари для їх подальшого продажу. Причому в обліку товари мо-жуть відображатися за роздрібними (продажними) цінами або купівельною вартістю.

Оцінювання за цінами реалізації застосовується підприємст-вами роздрібної торгівлі з використанням середнього відсотка торговельної націнки. Цей метод застосовують підприємства, які мають значну номенклатуру товарів, що змінюється приблизно з однаковим рівнем торговельної націнки.

Для обліку товарів у Плані рахунків застосовується рахунок 28 «Товари», що належить до другого ласу рахунків. Це активний рахунок, призначений для обліку господарських засобів.

На рахунку 28 «Товари» ведеться облік руху товарно-матері-альних цінностей, що надійшли на підприємство з метою прода-жу. Цей рахунок використовують в основному збуті, торговельні, заготівельні підприємства, а також підприємства громадського харчування.

На промислових підприємствах рахунок 28 застосовується для обліку товарів, придбаних для продажу, або у випадках, коли ва-ртість матеріальних цінностей, придбаних для комплектування на промислових підприємствах, не включається до собівартості го-тової продукції, виготовленої на цьому підприємстві, а підлягає відшкодуванню окремо.

Торговельні, збутові підприємства на рахунку 28 ведуть також облік купівельної тари і тари власного виробництва (за винятком інвентарної тари, яка використовується для виробничих або гос-подарських потреб і облік якої ведеться на рахунку 11 «Інші не-оборотні матеріальні активи» чи 20 «Виробничі запаси»).

До рахунка 28 відкриваються субрахунки, наведені в табл. 8.8.

Таблиця 8.8