Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4. Економічна суть облікової політики підприємства і значення для організації фінансового та управлінського обліку : Фінансовий облік-1 : Бібліотека для студентів

4. Економічна суть облікової політики підприємства і значення для організації фінансового та управлінського обліку


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 

магниевый скраб beletage

Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (1999 р.), облікова полі-тика визначає форми і методи бухгалтерського обліку, формуєть-ся керівником і головним бухгалтером, виходячи із загальних принципів методології та організації обліку й конкретних умов діяльності підприємства. На думку вчених, вона включає в себе такі елементи.

Теорія облікової політики — це принципи обліку, наукові по-ложення конструювання інформаційної системи підприємства, визначення предмета обліку, методів збору й оброблення даних, правила складання документів, регістрів, форм звітності.

Методологія обліку — це процедури отримання первинних даних, оцінки ресурсів, ведення рахунків синтетичного та аналі-тичного обліку.

критерії розмежування основних засобів та малоцінних і швидкозношуваних предметів, порядок нарахування амортизації, обліку ремонтів, визначення обсягу реалізації, доходів, фінансо-вих результатів та інші питання.

Технологія обробки даних — це: план рахунків бухгалтерсь-кого обліку; форми бухгалтерського обліку; послідовність про-ходження документів (від заповнення до здачі їх в архів); органі-зацію внутрішнього контролю, який полягає у вирішальному впливі на фінансову, господарську і комерційну політику підпри-ємства з метою отримання вигоди від його діяльності; складання групувальних, нагромаджувальних та розробних таблиць і регіс-трів обліку; проведення інвентаризації майна та зобов’язань; складання звітів про використання ресурсів.

Організація бухгалтерського обліку — це визначення структу-ри бухгалтерії, централізована та децентралізована система обро-блення даних, розробку робочих інструкцій для працівників бух-галтерії, графіків документообороту, внутрішніх стандартів, спо-сіб ведення обліку (ручний, автоматизований), комунікаційні зв’язки бухгалтерії з іншими відділами і службами апарату управління та інші сторони функціонування бухгалтерії. Обліко-ва політика дає можливість упорядкувати роботу бухгалтерії, оцінити рівень організації та методології обліку, відповідність роботи бухгалтерії встановленим нормам і правилам, передбачи-ти раціональні методи облікового процесу.

Облікова політика затверджується наказом керівника і міс-тить детально описану теорію, методологію, технологію та ор-ганізацію обліку. На нашу думку, наказ доцільно сформувати за такою структурою: відомості про підприємство (дата утворення, дата реєстрації, організаційно-правова форма, характер діяльно-сті, чисельність працівників та ін.); організація ведення обліку (бухгалтерія, її структура, функції): структура видів діяльності (операційна, інвестиційна, фінансова); детальний опис форми бухгалтерського обліку та зв’язки між окремими елементами (регістри обліку, їхній взаємозв’язок, які операції відобража-ються); робочий план рахунків обліку (розробляється головним бухгалтером), який включає коди і назви синтетичних та аналі-тичних рахунків; методика оцінювання та обліку (запасів, зносу, резервів тощо) розробляється в деталях і доводиться до вико-навців у вигляді інструкції; принципи, на яких будується облі-кова політика; перелік відповідальних осіб та порядок їхнього звітування перед бухгалтерією (перелік звітів, строки подання на оброблення); інвентаризація (створення комісій, строки про-ведення, порядок роботи комісій); графіки документообороту; технологія оброблення даних у бухгалтерії (вхідна та вихідна інформація, алгоритми оброблення вручну та за допомогою комп’ютера); організація управлінського обліку (об’єкти, звіти, обробка даних, забезпечення менеджерів інформацією); органі-зація контролінгу (стратегічне планування, облік, аналіз, прийн-яття рішень); перелік регістрів синтетичного чи аналітичного обліку та інформація, яка в них відображається; організація ма-теріальної відповідальності; відповідальність за складання звіт-ності (фінансової, статистичної, податкової, управлінської та ін.); відповідальність керівника за облікову політику; відповіда-льність головного бухгалтера за облікову політику; відповіда-льність за збереження комерційної таємниці (за секретні /не призначені для розголосу/ дані управлінського обліку й контро-лінгу); відповідальність за порушення встановленого порядку складання документів та регістрів обліку; порядок використання чистого прибутку; організація, економічного аналізу та викори-стання його даних для управління; внесення змін в облікову по-літику; відображення інших питань, які вважаються важливими для формування облікової політики.

Проект облікової політики розробляється на підставі націона-льних стандартів бухгалтерського обліку України, в яких наво-дяться суттєві вимоги до методології обліку, а їх дотримання за-безпечує правильне відображення даних у фінансових звітах

(бухгалтерських а також звітах, що містять інформацію про фі-нансовий стан, результати діяльності, рух грошових коштів та власного капіталу).