Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ 31 СПИСАННЯ ЗАПАСІВ : Фінансовий облік-1 : Бібліотека для студентів

ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ 31 СПИСАННЯ ЗАПАСІВ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 

Загрузка...

 

№з/п   Зміст господарської операції           Кореспондуючі рахунки

 

           

            Дебет  Кредит

Списання запасів, викориапаних для виробничих ma адміністративних потреб

1          Відпущено зі складу виробничі запаси для виробницт-ва продукції     23 «Виробництво»    20 «Виробничі запаси»

2          Списано запаси для загально-виробничих потреб          91 «Загальновиробничі витрати»   20 «Виробничі запаси»

3          Використано запаси для адміністративних потреб (списання канцтоварів, матеріалів на ремонт офісу)            92 «Адміністративні ви-трати «      20 «Виробничі запаси»

4          Списано запаси для забезпечення витрат зі збуту про-дукції     93 «Витрати на збут»           20 «Виробничі запаси»

5          Списано запаси на утримання об'єктів житлово-комунального господарства, соціально-культурного призначення  94 «Інші витрати опера-ційної діяльності»            20 «Виробничі запаси»

6          Відпущено зі складу виробничі запаси для капітально-го будівництва втаєними силами     5 «Капітальні інвестиції»      20 «Виробничі запаси»

7          Списано облікову вартість реалізованих виробничих запасів    943 «Собівартість реалі-зованих виробничих за-пасів»          20 «Виробничі запаси»

 

Списання запасів, ятсих не вистачає

8          Відображено суму недостачі виробничих запасів у складі витрат звітного періоду     947 «Нестачі і втрати від псування цінностей»     20 «Виробничі запаси»

9          Відображено на позабалансовому рахунку суми недо-стачі       072 «Невідшкодовані не-стачі і втрати від псуван-ня цінностей»   

10        Відображена сума, що підлягає відшкодуванню вин-ною особою (після встановлення такої особи)            375 «Розрахунки за від-шкодуванням завданих збитків» 746 «Інші доходи від звичайної діяльності»

11        Списано з позабалансового рахунку суму недостачі                   072 «Невідшкодовані нестачі та втрати»

12        Відображено податкове зобов'язання з ПДВ        746 «Інші доходи від зви-чайної діяльності»         641 «Розрахунки за по-датками»

13        Нараховано суму, що підлягає сплаті до бюджету            746 «Інші доходи від зви-чайної діяльності»            642 «Розрахунки за обов'язковими плате-жами»

14        Огримано суму відшкодування втрат        30 «Каса»       375 «Розрахунки за відшкодуванням завда-них збитків»

Списання запасів в результаті внеску до статутного капіталу іншого підприємства

15        Передано запаси в обмін на акції акціонерного това-риства      14 «Довгострокові фінан-сові інвестиції»            120 «Виробничі запаси»

Закінчення табл. 8.4

 

№ з/п  Зміст господарської операції           Кореспондуючі рахунки

 

           

            Дебет  Кредит

16        Скориговано податковий кредит з ПДВ (оскільки за-паси не будуть продані, підприємство втратило права на податковий кредит, який було відображено в мо-мент оприбуткування)    949 «Інші витрати опера-ційної діяльності»      641 «Розрахунки за по-датками»

17        Відображено різницю між вартістю запасів і справед-ливою вартістю інвестицій (в обмін на запаси були отримані акції)  14 «Довгострокові фінан-сові інвестиції»  746 «Інші доходи від звичайної діяльності»

Безоплатна передача виробничих запасів

18        Безоплатне передано запаси іншому підприємству         949 «Інші витрати опера-ційної діяльності»            20 «Виробничі запаси»

19        Відображене податкове зобов'язання з ПДВ розрахо-ване, виходячи зі звичайних цін         949 «Інші витрати опера-ційної діяльності»   641 «Розрахунки за по-датками»

Списання запасів внаслідок надзвичайних подій

20        Відображено в обліку списання запасів в результаті аварії         99 «Надзвичайні ви-трати» 20 «Виробничі запаси»

21        Відшкодовано вартість запасів страховою організаці-єю (якщо запаси були застраховані). В даному випад-ку сума, віднесена при списанні на витрати від над-звичайних операцій, відноситься до складу доходів, від таких операцій в розмірі страхового відшкодування           654 «За індивідуальним страхування», 31 «Рахун-ки в банках» 75 «Надзвичайні ДО-ХОДИ»

Запаси можуть бути списані з балансу з відображенням їх у складі витрат у Звіті про фінансові результати, оскільки вони не відповідають визначенню активу (не є джерелом майбутньої економічної вигоди). Витрати на придбання і створення акти-ву, які не можуть бути відображені в балансі у зв’язку з невід-повідністю до вищенаведених вимог, включаються до складу витрат періоду в Звіті про фінансові результати. П(С)БО 9 вка-зує на необхідність відображення в балансі запасів за най-меншою з двох оцінок — первісною вартістю або чистою вар-тістю реалізації. Коригування облікової вартості матеріальних ресурсів називається переоцінкюванням і може проводитися в бік збільшення вартості — дооцінювання або в бік її зменшен-ня — уцінка. Сума уцінки запасів списується на витрати звіт-ного періоду з одночасним відображенням її в позабалансово-му обліку і повинна бути відображена в примітках до фінансової звітності. Бухгалтерські проводки по уцінці вироб-ничих запасів аналогічні їх списанню внаслідок невідповіднос-ті критеріям визначення активу.