Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ПЕРВИННІ ДОКУМЕНТИ, ЯКИМИ НАЙЧАСТІШЕ ОФОРМЛЮЮТЬ НАДХОДЖЕННЯ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ : Фінансовий облік-1 : Бібліотека для студентів

ПЕРВИННІ ДОКУМЕНТИ, ЯКИМИ НАЙЧАСТІШЕ ОФОРМЛЮЮТЬ НАДХОДЖЕННЯ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 

магниевый скраб beletage

Назва форми

№ форми

Призначення документа

 

М-1     Журнал обліку надхо-дження вантажів     Застосовується для реєстрації транспортних документів, пов’язаних з отриманням ванта-жів із залізниць, водних шляхів та оприбутку-ванням їх на склад підприємства

М-2     Доручення     Призначено дія оформлення права окремої посадової особи виступати довіреною особою підприємства під час отримання запасів

М-3     Прибутковий ордер  Призначений для оприбуткування матеріалів, які надійшли на підприємство від постачаль-ників або з переробки. Заповнюється при від-сутності якісних та кількісних розбіжностей з документами постачальника, а також при оприбуткуванні запасів з переробки. Викори-стовується для оперативного обліку на скла-дах, аналітичного та синтетичного обліку надходження запасів

М-5 М-6         Товарно-транспортна накладна     Призначена для обліку поставок запасів та розрахунків за їх перевезення автомобільним транспортом. Використовується для кількіс-ного та якісного обліку запасів

М-7     Акт про приймання ма-теріалів      Застосовується для оформлення приймання запасів, що мають кількісні та якісні розбіж-ності з даними супроводжуючих документів постачальника, а також при прийманні запа-сів, що надійшли без документів

Закінчення табл. 8.2

 

№ форми        Назва форми  Призначення документа

М-10   Акт-вимога на заміну (додатковий відпуск) матеріалів   Заповнюється при разовому відпуску запасів для виробничих потреб

М-12   Накладна на внут- ріш-нє переміщення матері-алів         Застосовується для обліку руху матеріалів всередині підприємства. Використовується для оперативного обліку на складах, аналіти-чного і синтетичного обліку руху запасів в бухгалтерії

М-13   Реєстр приймання- зда-чі документів        Оформлюється приймання-передача первин-них документів. Складається в одному примі-рнику матеріально відповідальною особою і передається до бухгалтерії підприємства ра-зом з первинними документами і необхідними додатками

М-14   Відомість обліку залиш-ків матеріалів на складі    Складається на основі матеріальних звітів МВО і показує рух матеріальних цінностей на складі за день

Виробничі запаси зі складів підприємства відпускаються в це-хи для виготовлення продукції і на господарські потреби, а також на сторону для перероблення чи реалізації як надлишкові чи не-потрібні.

Під відпуском у виробництво розуміють відпускання вироб-ничих запасів для виготовлення продукції, виконання робіт чи надання послуг. Відпускання виробничих запасів у комори цехів розглядається як внутрішнє переміщення запасів.

У ряді випадків для разового відпускання матеріалів на виро-бництво використовуються галузеві форми (наприклад, у пряди-льному виробництві — форма № 4-п, у ткацькому-форма № 4-мт тощо). Первинні документи, призначені для оформлення опера-цій по надходженню, внутрішньому переміщенню та відпускан-ню запасів, є підставою для ведення бухгалтерського і оператив-ного (складського) обліку. Виробничі запаси надходять до бухгалтерії, де вони підлягають перевірці за змістом операцій і правильністю їх оформлення (перевіряється наявність реквізитів, підписів, правильність арифметичних підрахунків). Особлива увага при цьому звертається на законність операцій.

В умовах механізації обліку перевірені документи з надхо-дження і витрачання виробничих запасів бухгалтер групує за ви-дами і за допомогою супроводжуючого ярлика передає на обчис-лювальну установку (ОУ) згідно із складеним графіком документообігу. Після оброблення первинної інформації про надхо-дження і витрачання виробничих запасів ОУ видають машино-грами узагальнених даних по заготівлі запасів підприємством, по цінностях, які знаходяться в дорозі, по невідфактурованих поста-вках, по оплаті платіжних вимог постачальників тощо. Машино-грами використовуються для відповідних бухгалтерських записів по заготівлі та придбанню матеріалів і, крім того, відділом мате-ріально-технічного постачання і фінансовим відділом — для опе-ративного управління і контролю за надходженням цінностей і розрахунками з постачальниками.

Аналітичний облік виробничих запасів ведеться в розрізі їх найменувань або однорідних груп. Кожна з груп виробничих за-пасів поділяється за видами, сортами, марками, типами, розміра-ми. Кожному найменуванню, сорту, розміру виробничих запасів присвоюється коротке числове позначення (номенклатурний но-мер), яке записують до спеціального реєстру — номенклатури-цінника, де також вказують одиницю виміру і, по можливості, облікову ціну запасу.

Кодування номенклатури-цінника здійснюють за змішаною порядково-серійною системою, використовуючи семи- і восьми-значні коди. Перші два знаки вказують на синтетичний рахунок, третій — на субрахунок, один або два наступні знаки означають групу виробничих запасів, решта — знаки, які характеризують виробничі запаси. Інформація, що міститься в номенклатурах-цінниках, належить до умовно-постійної, її записують на машин-них носіях і багаторазово використовують для одержання необ-хідних вихідних даних.

На кожному документі з руху виробничих запасів повинно бу-ти вказано не тільки найменування запасу, а й номенклатурний номер, щоб уникнути помилок під час заповнення прибуткових і видаткових документів та здійснення записів у складському і бу-хгалтерському обліку виробничих запасів. Аналітичний облік ви-робничих запасів ведеться на складах за допомогою карток складського обліку, які розміщуються в картотеці за технічними групами виробничих запасів відповідно до номенклатури-цінника.

На підставі залишків на перше число місяця, які виводяться по кожному номенклатурному номеру в картках складського обліку, складаються відомості обліку залишків запасів (сальдові відомо-сті), які використовуються для порівняння даних аналітичного і синтетичного обліку виробничих запасів. Облік виробничих запа-сів здійснюється відповідно до П(С)БО 9 «Запаси». При надходженні виробничі запаси оцінюються і зараховуються на баланс за первісною вартістю, яка включає всі затрати на придбання, об-роблення та інші затрати, що виникли під час їх доставки до міс-ця знаходження і доведення їх до необхідного стану. Запаси мо-жуть надходити на підприємство з різних виробничих джерел, серед яких: придбання в постачальника або підзвітною особою, внесок до статутного капіталу, безоплатне надходження, вияв-лення в результаті інвентаризації тощо.

Основні бухгалтерські проводки, що відображають рух виро-бничих запасів, наведені в табл. 8.3.

Таблиця 8.3