Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ЛЕКЦІЯ 8 ОБЛІК КАПІТАЛУ В ЗАПАСАХ ПІДПРИЄМСТВА 1. Економічна суть і значення запасів : Фінансовий облік-1 : Бібліотека для студентів

ЛЕКЦІЯ 8 ОБЛІК КАПІТАЛУ В ЗАПАСАХ ПІДПРИЄМСТВА 1. Економічна суть і значення запасів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 

Загрузка...

В умовах виробничо-фінансової або комерційної дія-льності запаси відіграють важливе значення. Вони є важливою складовою частиною виробничого капіталу. Запаси, як правило, є найбільш важливою і значною частиною активів підприємства, вони займають особливе місце у складі майна та домінуючі пози-ції у структурі витрат підприємств різних сфер діяльності; при визначенні результатів господарської діяльності підприємства та при висвітленні інформації про його фінансовий стан запаси від-носяться до складу оборотних активів, тому що можуть бути пе-ретворені на грошові кошти протягом року або одного операцій-ного циклу.

Найбільш поширеними видами запасів є сировина та матеріа-ли, незавершене виробництво, готова продукція, запаси товарів для перепродажу, компоненти готової продукції, наливні чи на-сипні речовини (нафта, борошно) тощо. Елементи, які включа-ються до складу запасів, залежать від особливостей підприємст-ва. Машини та обладнання, що є основними засобами для одних підприємств, для підприємства, що їх виготовляє, є готовою про-дукцією, а для підприємства, що здійснює їх перепродаж-това-ром. Запаси поділяються на виробничі і товарні. Виробничі запа-си промислового підприємства дещо відрізняються від товарних запасів торговельного підприємства.

Виробничі запаси — придбані або самостійно виготовлені ви-роби, які підлягають подальшій переробці на підприємстві. У процесі виробництва виробничі запаси використовуються не-однаково. Деякі з них повністю споживаються в технологічному процесі (сировина і матеріали), інші змінюють тільки свою фор-му і розмір (мастильні матеріали, фарби), треті входять до складу виробу без будь-яких зовнішніх змін (запасні частини), четверті лише сприяють виготовленню виробів, але не включаються до їх маси або хімічного складу (МІШІ).

Товарні запаси, придбані підприємством товари, призначені для подальшого перепродажу. При цьому підприємство, як пра-вило, не вносить суттєвих змін до їх фізичної форми, вже при за-купці в постачальника вони є готовою продукцією. До складу за-пасів включаються всі товарно-матеріальні цінності, якими підприємство володіє на певну дату, незалежно від місця їх зна-ходження. Одночасно на території, що належить підприємству, можуть знаходитись предмети, що є власністю інших фізичних та юридичних осіб. Такі предмети не є запасами підприємства.