Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
При розблокуванні рахунків у банках можуть складатися такі проводки: : Фінансовий облік-1 : Бібліотека для студентів

При розблокуванні рахунків у банках можуть складатися такі проводки:


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 

Загрузка...

—        Дт 14 «Довгострокові фінансові інвестиції»;

—        Дт 31 «Рахунки в банках» (субрахунки 311, 312, 313, 314);

—        Дт 35 «Поточні фінансові інвестиції» (субрахунки 351, 352);

—        Дт 976 «Списання необоротних активів» (унаслідок зви-чайної діяльності);

—        Дт 99 «Надзвичайні витрати» (списання внаслідок форс-мажорних обставин, стихійних лих тощо);

—        Кт 18 «Інші необоротні активи».

Синтетичний облік інших необоротних активів ведеться в жу-рналі 4 (кредит рахунка 18), аналітичний облік доцільно вести в спеціальній відомості. В ній указується назва оборотних активів, які переводяться в необоротні, причина з якої відбувається такий перевід, назва та рішення (номер, дата) повноважного органу, строк арешту коштів та сума, на яку заблоковано рахунок у бан-ку, рішення про розблокування та сума.

Аналітичний облік ведеться за кожним випадком та видами активів, які переводяться в необоротні. Сальдо на рахунку може бути тільки позитивним (дебетовим) або відсутнім. У балансі по-казується наявність таких активів.

Облік негативного гудвілу

Гудвіл (у перекладі «добра воля») — це добровільна оплата покупцем придбаного підприємства понад його справед-ливу вартість. Гудвіл має два значення:

― умовна вартість репутації (іміджу), ділових зв’язків під-приємства, «ціна» накопичених нематеріальних активів (престиж

торгової марки, досвід, нові технології, ділові зв’язки, клієнтура, панівна позиція на ринку, вигідне розміщення тощо);

― різниця в сумі між справедливою ціною підприємства та реальною вартістю його основного капіталу внаслідок отримання ним вищого прибутку порівняно із середньоринковим показни-ком, використання ефективної системи управління, застосування нових технологій та ін.

Отже, гудвіл є величиною позитивною. Він означає, що поку-пець платить за підприємство більшу суму, ніж це було визначе-но під час оцінки за справедливою вартістю. В цьому випадку гу-двіл оприбутковується записом:

—        Дт 126 «Гудвіл»;

—        Кт 685 «Розрахунки за іншими операціями», або 377 «Роз-рахунки з різними дебіторами».

При списанні гудвілу:

—        Дт 133 «Знос нематеріальних активів»;

—        Кт 126 «Гудвіл».

На суму нарахованого зносу гудвілу дебетуються рахунки за-лежно від того, з чим пов’язаний гудвіл:

—        Дт 23 «Виробництво» (з технологією виробництва);

—        Дт 91 «Загальновиробничі витрати» (з найновішою тех-нікою);

—        Дт 92 «Адміністративні витрати» (з ефективною системою управління);

—        Дт 93 «Витрати на збут» (з часткою ринку, клієнтурою);

—        Кт 133 «Знос нематеріальних активів».

Розрахунок зносу гудвілу здійснюється щомісячно, виходячи

із строку корисного використання, але не більше ніж 20 років.

Гудвіл може бути не лише позитивним, а й негативним, якщо за придбане підприємство покупець сплачує ціну меншу, ніж йо-го справедлива вартість. Такі випадки можливі, якщо виставлене на продаж підприємство є банкрутом, або ж має негативний імідж (погану репутацію у ділових колах), неефективну систему управління, зменшення ринкової частки тощо.

Стандартом бухгалтерського обліку 19 «Об’єднання підпри-ємств» п. 13 передбачено, що при прогнозуванні діяльності при-дбаного підприємства з негативним гудвілом визнається доходом і відображається бухгалтерською проводкою:

—        Дт 19 «Негативний гудвіл»;

—        Кт 746 «Інші доходи від звичайної діяльності».

Негативний гудвіл показується в балансі в статті «Інші необо-

ротні активи» від’ємною величиною (в дужках).

Негативний гудвіл може виникати внаслідок консолідації фі-нансової звітності материнського підприємства і фінансової звіт-ності дочірніх підприємств. У консолідований баланс вписується рядок 075 «Гудвіл при консолідації». Консолідована звітність складається шляхом упорядкованого додавання показників фі-нансової звітності дочірніх підприємств до аналогічних показни-ків материнського підприємства, що регламентовано п. 10 бухга-лтерського стандарту 20 «Консолідована звітність».

При придбанні материнським підприємством контрольного пакета акцій іншого (дочірнього) підприємства складається кон-солідований баланс.

Сума гудвілу розраховується за даними обліку.

Аналітичний облік доцільно вести в спеціальній відомості, розробленій бухгалтером. У ній наводиться сума негативного гу-двілу із зазначенням документа, дати придбання гудвілу, строку корисного використання, розрахунку суми доходів та залишку гудвілу на кінець періоду.