Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2. Бухгалтерський облік нематеріальних активів : Фінансовий облік-1 : Бібліотека для студентів

2. Бухгалтерський облік нематеріальних активів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 

магниевый скраб beletage

Бухгалтерський фінансовий облік необоротних активів ведеться на рахунку 12 «Нематеріальні активи» за окремими об’єктами у розрізі таких економічних груп:

121      «Права користування природними ресурсами» (надрами, водними, ландшафтними та іншими ресурсами природного сере-довища, геологічною, метеорологічною та іншою інформацією про природне середовище та ін.);

122      «Права користування майном» (земельною ділянкою, бу-дівлею, правом на оренду майна);

123      «Права на знаки для товарів і послуг» (торгові марки, то-варні знаки, зареєстровані фірмові назви та ін.);

124      «Права на об’єкти промислової власності» (винаходи, мо-делі, зразки, сорти рослин, породи тварин, ноу-хау, методи захи-сту від недобросовісної конкуренції);

125      «Авторські та суміжні з ними права» (авторські права на літературні, музичні, художні, скульптурні та інші твори, про-грами для ЕОМ, бази даних);

126      «Гудвіл» (перевищення вартості придбання над часткою покупця у справедливій вартості придбаних активів чи зо-бов’язань на дату придбання);

127      «Інші нематеріальні активи» (право на певний вид діяль-ності — ліцензії, патенти, дозволи, використання економічних привілеїв).

Придбаний чи отриманий нематеріальний актив відобража-ється в балансі лише за умови його використанням, а вартість може бути достовірно визначена.

Якщо нематеріальний актив отримано завдяки власній розро-бці (на основі застосування результатів досліджень та інших знань для планування і проектування нових або значно удоскона-лених матеріалів, приладів, продуктів, процесів, систем або по-слуг до початку їх серійного виробництва чи використання), то в балансі він відображається за умов, що: підприємство має намір, технічні можливості і ресурси для доведення нематеріальних ак-тивів до стану, придатного для використання чи реалізації; мож-ливість отримання майбутніх економічних вигод від реалізації або використання нематеріальних активів; визначення витрат, пов’язаних із розробкою нематеріальних активів.

У випадку невідповідності нематеріальних активів зазначеним критеріям визнання, витрати, пов’язані з його придбанням чи створенням вважаються витратами звітного періоду.

Не можуть відноситися до нематеріальних активів такі витра-ти: на дослідження (заплановані дослідження, які проводяться вперше з метою отримання і розуміння нових наукових і техніч-них знань); на підготовку і перепідготовку кадрів; на рекламу та просування продукції на ринку; на створення, реорганізацію та переміщення підприємства чи його частини; на підвищення діло-вої репутації (гудвіл, вартість видань).

Обмін нематеріальних активів подібний об’єкт здійснюється за залишковою вартістю переданого активу. Якщо справедлива вартість переданого об’єкта перевищує залишкову, то первинною вважається справедлива вартість отриманого об’єкта на подібний

об’єкт із включенням різниці до фінансових результатів звітного періоду.

При обміні нематеріальних активів неподібні об’єкти первин-на вартість яких дорівнює справедливій вартості переданого не-матеріального активу, збільшеній (зменшеній) на суму грошових коштів чи їх еквівалентів, що була передана (отримана) під час обміну. Безоплатно отримані на оцінюються за справедливою ва-ртістю на дату отримання. Внесені до статутного капіталу нема-теріальних активів оцінюються за погодженою сторонами спра-ведливою вартістю.

Первинною вартістю нематеріальних активів, створених на підприємстві, є фактична собівартість (прямі витрати, оплата ре-єстрації юридичного права, амортизація платежів тощо). Первин-на вартість нематеріальних активів може збільшуватися внаслі-док їх поліпшення.

Нематеріальні активи можуть бути дооцінені або уцінені. Пе-реоцінювання здійснюється за такою самою методикою, як і ос-новних засобів. Сума дооцінки відноситься на додатковий капі-тал, а уцінки — на витрати звітного періоду. Втрати від зменшення корисності об’єкта нематеріальні активи відносяться на витрати з одночасним збільшенням суми зносу.

Нематеріальний актив списується з балансу при вибутті вна-слідок продажу, безоплатної передачі, неможливості отримання економічних вигод. Фінансовий результат від вибуття нематеріа-льних активів визначається як різниця між доходом від вибуття і залишковою вартістю.

Нарахування амортизації нематеріальних активів здійснюєть-ся протягом строку їх використання, який підприємство визначає самостійно, але не більше 20-ти років.

При визначенні строку корисного використання враховується: строк використання аналогічних активів; моральний знос; право-ві та інші обмеження строків.

Метод амортизації нематеріальних активів обирається само-стійно, що зумовлено умовами отримання економічних вигод. Якщо такі умови визначити неможливо, то використовують пря-молінійний метод.

Термін корисного використання нематеріальних активів та метод його амортизації переглядаються щороку, якщо очікуються в наступному періоді зміни строку або умов отримання економі-чних вигод.

У балансі нематеріальні активи обліковуються за первинною вартістю, яка складається з ціни (вартості) придбання, мита, непрямих податків, які не відшкодовуються, та інших витрат, пов’язаних із придбанням та доведенням їх до стану, придатного до використання за призначенням. Придбані нематеріальні активи оприбутковуються записом:

—        Дт 154 «Придбання (створення) нематеріальних активів» (на купівельну вартість без ПДВ);

—        Кт 63 «Розрахунки з постачальниками і підрядниками»;

—        Кт 685 «Розрахунки з іншими кредиторами».

—        На суму податку на додану вартість:

—        Дт 641 «Розрахунки за податками»;

—        Кт 63 «Розрахунки з постачальниками і підрядниками».

На фактичну собівартість нематеріальних активів придбання

складається проводка:

—        Дт 12 «Нематеріальні активи (відповідні субрахунки);

—        Кт 154 «Придбання (створення) нематеріальних ак-тивів».

Витрати на створення (виготовлення) об’єктів відображаються записом:

—        Дт 154 «Придбання (створення) нематеріальних активів»;

—        Кт 20, 22, 23, 63, 65, 66, 68 (залежно від характеру ви-трат).

Оформлення права власності на створений нематеріальних ак-тивів відображається в обліку таким записом:

—        Дт 12 «Нематеріальні активи (відповідні субрахунки);

—        Кт 154 «Придбання (створення) нематеріальних ак-тивів».

Внесення нематеріальних активів в статутний капітал, що пе-редбачено установчими документами, супроводжується про-водкою:

—        Дт 46 «Неоплачений капітал»;

—        Кт 40 «Статутний капітал». Фактично внесений нематеріальний актив записується так:

—        Дт 12 «Нематеріальні активи;

—        Кт 46 «Неоплачений капітал».

Отримання нематеріальних активів у порядку безоплатної пе-редачі іншими особами на основі документів, які засвідчують та-ку передачу, зараховується в обліку:

—        Дт 12 «Нематеріальні активи (відповідні субрахунки);

—        Кт 424 «Безоплатно отримані необоротні активи». Відображення руху нематеріальних активів відбувається на

125

основі первинних документів у такій кореспонденції, як показано в табл. 7.1.

Таблиця 7.1