Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
ВІДОБРАЖЕННЯ ІНШИХ НЕОБОРОТНИХ МАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ БУХГАЛТЕРСЬКИМИ ПРОВОДКАМИ : Фінансовий облік-1 : Бібліотека для студентів

ВІДОБРАЖЕННЯ ІНШИХ НЕОБОРОТНИХ МАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ БУХГАЛТЕРСЬКИМИ ПРОВОДКАМИ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 

Загрузка...

 

№ з/п  Зміст господарських операції          Кореспонденція рахунків

 

           

            Дебет  Кредит

Придбання необоротного активу за плату

1          Оприбутковано необоротні активи           153 «Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріаль-них активів»        631 «Розрахунки з вітчизня-ними постачальниками»

2          Відображено суму податкового кредиту щодо ПДВ         641 «Розрахунки за податками»      63 «Розрахунки з вітчизняни-ми постачальниками»

3          Відображено суми, нараховані за консуль-тації, інформації, посередницькі послуги, та інші витрати, пов'язані з придбанням необоротних активів       153 «Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріаль-них активів»        685 «Розрахунки з іншими кредиторами»

4          Відображено суму податкового кредиту щодо ПДВ         641 «Розрахунки за податками»      685 «Розрахунки з іншими кредиторами»

5          Відображено внесення в експлуатацію не-оборотного активу   11 «Інші матеріальні необоротні активи», 18 «Інші необоротні активи»           153 «Придбання (виготовлен-ня) інших необоротних мате-ріальних активів»

6          Здійснено оплату за:

А) придбані необоротні активи;

Б) послуги, пов'язані з їх придбанням        631 «Розрахунки з вітчизняними

постачальниками»

685 «Розрахунки з іншими кре-

диторами»     311 «Поточні рахунки в наці-ональній валюті» 311 «Поточні рахунки в наці-ональній валюті»

 

Створення необоротного активу: а) підрядним способом

7          Відображено витрати на роботи, виконані підрядчиком            153 «Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріаль-них активів»         631 «Розрахунки з вітчизня-ними постачальниками»

8          Відображено суму податкового кредиту по

пдв      641 «Розрахунки за податками»      631 «Розрахунки з вітчизня-ними постачальниками»

9          Зараховано переданий об'єкт до складу ін-ших необоротних матеріальних активів   11 «Інші необоротні матеріальні активи», 18 «Інші необоротні матеріальні активи»  153 «Придбання (виготовлен-ня) інших необоротних мате-ріальних активів»

б) господарським способом

10        Відображено фактичні витрати на виготов-лення необоротного активу         153 «Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріаль-них активів»      23 «Виробництво», субраху-нок «Допоміжне виробницт-во»

 

           

            153 «Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріаль-них активів» 65 «Розрахунки за страхуван-ням», по субрахунках

 

           

            153 «Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріаль-них активів» 661 «Розрахунки за заробіт-ною платою»

 

           

            153 «Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріаль-них активів» 205 «Будівельні матеріали»

11        Зараховано об'єкт до складу необоротних активів           11 «Інші необоротні матеріальні активи», 18 «Ішні матеріальні необоротні активи»        153 «Придбання (виготовлен-ня) інших необоротних мате-ріальних активів»

Закінчення табл. 6.1

 

№ з/п  Зміст господарських операції          Кореспонденція рахунків

 

           

            Дебет  Кредит

Одержання необоротного активу як внеску до статутного капіталу

12        Відображено внесок учасника до статутно-го капіталу   46 «Неоплачений капітал»   40 «Статутний капітал»

13        Одержано об'єкт необоротних активів від учасника       11 «Інші необоротні матеріальні активи», 18 «Інші необоротні активи»    46 «Неоплачений капітал»

Нарахування амортизації no необоротних активах

14        Об'єктів виробничого призначення           23 «Виробництво»    132 «Знос інших матеріальних необоротних активів»

15        Об'єктів, що забезпечують збут продукції  93 «Витрати на збут»           132 «Знос інших матеріальних необоротних активів

16        Об'єктів загальногосподарського призна-чення   92 «Адміністративні витрати»        132 «Знос інших необоротних матеріальних активів»

17        Об'єктів житлово-комунального призна-чення   949 «Інші витрати операційної діяльності»           132 «Знос інших матеріальних активів»

Реалізація необоротних активів

18        Відображено дохід від реалізації      511 «Поточні рахунки з націо-нальній валюті»     742 «Дохід від реалізації не-оборотних активів»

19        Вписано знос            132 «Знос інших матеріальних необоротних активів»     11 «Інші матеріальні необоро-тні активи», 18 «Інші необо-ротні активи»

 

20        Списано, залишкову вартість          972 «Собівартість реалізованих необоротних активів»    11 «Інші матеріальні необоро-тні активи», 18 «Інші необо-ротні активи

21        Понесено витрати на реалізацію активу    972 «Собівартість реалізованих необоротних активів»    311 «Поточні рахунки в наці-ональній валюті»

22        Відображено податкові зобов'язанім щодо ПДВ необоротних активів  742 «Дохід від реалізації необо-ротних активів»        641 «Розрахунки за податками»

Ліквідація необоротних активів

23        Списано знос ліквідованого активу           132 «Знос інших матеріальних необоротних активів»     11 «Інші матеріальні необоро-тні активи», 18 «Інші необо-ротні активи»

24        Відображено вартість ліквідованих необо-ротних активів          976 «Списання необоротних ак-тивів»            11 «Інші матеріальні необоро-тні активи», 18 «Інші необо-ротні активи»

25        Понесено витрати, пов'язані з ліквідацією            976 «Списання необоротних ак-тивів»     661 «Розрахунки за заробіт-ною платою»

26        Відображено доходи від реалізації активу  20 «Виробничі запаси»        976 «Списання необоротних активів»

27        Списано нарахований знос 132 «Знос інших матеріальних необоротних активів»     11 «Інші матеріальні необоро-тні активи», 18 «Інші необо-ротні активи

28        Передано активи      976 «Списання необоротних ак-тивів»     11 «Інші матеріальні необоро-тні активи», 18 «Інші необо-ротні активи»

29        Відображено суму податкових зобов'язань           976 «Списання 1 необоротних активів»    641 «Розрахунки за податками»