Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
ЛЕКЦІЯ ОБЛІК КАПІТАЛУ В ІНШИХ НЕОБОРОТНИХ МАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВАХ ПІДПРИЄМСТВА 1. Економічна суть і значення капіталу матеріалізованого в необоротні матеріальні активи підприємства : Фінансовий облік-1 : Бібліотека для студентів

ЛЕКЦІЯ ОБЛІК КАПІТАЛУ В ІНШИХ НЕОБОРОТНИХ МАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВАХ ПІДПРИЄМСТВА 1. Економічна суть і значення капіталу матеріалізованого в необоротні матеріальні активи підприємства


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 

Загрузка...

Відповідно до діючого законодавства, єдиним критері-єм для поділу активів на оборотні і необоротні є термін експлуа-тації. Відповідно до П(С)БО 2, оборотні активи — це грошові кошти та їх еквіваленти, які не обмежені у використанні, а також інші активи, що призначені для реалізації або споживання протя-гом операційного циклу чи протягом дванадцяти місяців з дати складання балансу. Активи, що не відповідають цим критеріям, тобто такі, що призначені для використання протягом або більше одного року (або операційного циклу, якщо він триває більше ніж один рік), відносяться до необоротних До складу необорот-них матеріальних активів належать предмети, термін експлуата-ції яких перевищує один рік; тимчасові нетитульні споруди; предмети прокату; інвентарна тара; бібліотечні фонди тощо.

Вартісний критерій віднесення активів до основних засобів або до інших необоротних активів визначається підприємством самостійно.

Для визначення терміну використання предметів (і для відпо-відного віднесення до складу оборотних чи необоротних активів) підприємству слід врахувати таке:

а)         очікуване використання активу;

б)         очікуваний фізичний знос;

в)         моральний знос, що виникає в результаті змін і вдоскона-

лення виробництва;

г)         правові або інші обмеження для використання активу (на-

приклад, закінчення строку оренди приміщення, в якому експлу-

атується придбаний актив). При цьому береться до уваги інфор-

мація, наведена в паспорті предмету або довідкові дані.

Бухгалтерський фінансовий і управлінський облік інших не-оборотних матеріальних активів.

У бухгалтерському обліку необоротні активи відображаються за первісною вартістю, тобто за фактичними витратами на їх придбання, спорудження або виготовлення.

На підприємстві може бути створена експертна комісія, яка своїм рішенням визначає можливий термін експлуатації конкрет-ного виду необоротних активів.

Необоротні активи такого характеру класифікуються за еко-номічним змістом і тому обліковуються на рахунках: 11 «Інші необоротні матеріальні активи», призначений для обліку та уза-гальнення інформації про наявність та рух необоротних матеріа-льних активів, які не знайшли відображення у складі об’єктів об-ліку на рахунку 10 «Основні засоби». Рахунок є балансовим, активним, призначеним для обліку господарських засобів. По де-бету рахунка 11 відображається надходження придбаних, створе-них, безоплатно отриманих необоротних матеріальних активів на підприємство (за первісною вартістю); сума витрат, яка пов’язана з поліпшенням об’єкту (реконструкція, модернізація), що приво-дить до збільшення майбутніх економічних вигод, первісне очі-куваних від використання об’єкта: сума дооцінки вартості об’єкта необоротних матеріальних активів. За кредитом рахунка 11 відображається вибуття необоротних матеріальних активів внаслідок продажу, безоплатної передачі або невідповідності критеріям визнання активом, а також у разі часткової ліквідації об’єкта, та сума їхнього уцінення. За рахунком 11 «Інші необоро-тні матеріальні активи» ведуться такі субрахунки: 111 «Бібліоте-чні фонди»; 112 «Малоцінні необоротні матеріальні активи»; 113 «Тимчасові (нетитульні) споруди»; 114 «Природні ресурси»; 115 «Інвентарна тара»; 116 «Предмети прокату»; 117 «Інші не-оборотні матеріальні активи».

Рахунок 18 «Інші необоротні активи» призначений для обліку наявності та руху необоротних активів, які не знайшли відобра-ження на інших рахунках обліку необоротних активів. Рахунок є балансовим, активним, призначеним для обліку господарських засобів.

За дебетом рахунка 18 відображається надходження інших не-оборотних активів, за кредитом — їхнє вибуття. На цьому рахун-ку також відображаються активи, використання яких, як очіку-ється, неможливе протягом дванадцяти місяців з дати балансу, зокрема грошові кошти.

До рахунка 18 «Інші необоротні активи» можуть відкриватися субрахунки, на яких облік наявності та руху інших необоротних активів ведеться за видами активів. Процес документального

них

оформлення оприбуткування інших необоротних активів повніс-тю ідентичний до оприбуткування основних засобів та малоцін-і швидкозношуваних предметів.