Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
6. Облік зносу (амортизації) основних засобів : Фінансовий облік-1 : Бібліотека для студентів

6. Облік зносу (амортизації) основних засобів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 

Загрузка...

Під впливом часу, сил природи та в процесі експлуата-ції основні засоби поступово зношуються. Вони втрачають свої первинні фізичні якості, знижуються їхні техніко-експлуатаційні можливості, в результаті зменшується реальна балансова вартість основних засобів.

Амортизація — це систематичний розподіл вартості, яка амортизується, протягом строку корисного використання ак-тиву.

Знос основних засобів — сума амортизації об’єкта основних засобів, накопичена з початку строку їх корисного викорис-тання.

Земля та інші основні засоби, які мають необмежений строк корисного використання, не є об’єктом амортизації.

Строк корисної експлуатації основних засобів — це період, протягом якого підприємство передбачає використовувати відпо-відний об’єкт або кількість одиниць продукції (послуг), яку під-приємство очікує отримати від його використання. Строк корис-ної експлуатації визначає саме підприємство з врахуванням таких чинників: очікуваної потужності або фізичної продуктивності об’єкта; очікуваного фізичного зносу; морального зносу (внаслі-док технічного прогресу або зміни попиту на продукцію); право-вих або аналогічних обмежень щодо використання об’єкта (на-приклад, строк оренди, передбачений угодою, або законодавство, що визначає граничний строк безпечної експлуатації певних об’єктів тощо).

Оскільки строк корисної експлуатації визначають, виходячи з корисності об’єкта основних засобів для конкретного підприємс-тва, він може бути коротший, ніж нормативний (технічний, еко-номічний) строк експлуатації. Строк корисного використання ак-тиву може змінюватись:

—        у разі зміни технології виробництва або попиту на ринку продукції, що виробляється за допомогою цього активу;

—        у разі капіталізації наступних витрат, пов’язаних з викори-станням активу, що поліпшують його стан.

Результати зміни строку корисного використання об’єкта впливають на величину амортизації об’єкта в поточному та май-бутньому періодах, а накопичена амортизація за попередні пері-оди не коригується.