Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
ТИПОВІ ГОСПОДАРСЬКІ ОПЕРАЦІЇ УТРИМАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ : Фінансовий облік-1 : Бібліотека для студентів

ТИПОВІ ГОСПОДАРСЬКІ ОПЕРАЦІЇ УТРИМАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 

Загрузка...

Дебет

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Кредит

 

1

Відображено затрати по реконс-трукції, модернізації, модифіка-ції, забудові, дообладнано об’єк-тів основних засобів            15 «Капітальні інвестиції»

2          Відображено суму ПДВ        10 «Основні засоби»

3          Зараховано затрати після заве-ршення реконструкції на збіль-шення первісної вартості основ-них засобів            10 «Основні засоби»

4

23 «Виробни-цтво» або 91 «Загально-виробничі ви-трати»

Витрати на обслуговування та ремонт, які здійснені для забез-печення майбутніх економічних вигод, первісно очікуваних від використання

63 «Розрахунки з постачальника-ми та підрядчи-ками»

63 «Розрахунки з постачальника-ми та підрядчи-ками»

15 «Капітальні інвестиції»

63 «Розрахунки з постачальника-ми та підрядчи-ками», 23 «Ви-робництво» тощо

Закінчення табл. 5.5

 

№ з/п  Зміст господарської операції           Кореспондуючі рахунки

 

           

            Дебет  Кредит

            а) основних засобів виробничо-го призначення            

            б) основних засобів, що забез-печують збут продукції    93 «Витрати на збут»          

 

            в) основних засобів загального-сподарського призначення       92 «Адмініст-ративні ви-трати»    

 

            г) основних засобів, що викори-стовуються для виконання до-сліджень та розробок           941 «Витрати на досліджен-ня та роз-робки»