Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Облік рахунків за нарахованими доходами : Фінансовий облік-1 : Бібліотека для студентів

Облік рахунків за нарахованими доходами


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 

Загрузка...

Субрахунок 373 «Розрахунки за нарахованими дохо-дами» призначений для відображення нарахованих дивідендів, відсотків, роялті, які належить отримати підприємству від спі-льної діяльності, володіння корпоративними правами в поряд-ку участі в капіталі, в асоційованих і неасоційованих підприєм-ствах.

Дивіденди — це доходи, які отримуються за корпоративними правами у вигляді частини прибутку, включаючи доходи, нара-ховані як відсотки на акції, придбані у юридичних осіб чи на вне-ски до їхніх статутних капіталів

Відсотки — це доходи, пов’язані з платежами позичальника (дебітора) на користь кредитора у вигляді плати за використання залучених ним на певний термін коштів чи майна. До відсотків належать платежі за: використання коштів або товарів (робіт, по-слуг), отриманих у кредит на умовах комерційного кредиту; ви-користання коштів, залучених на депозит; придбання населенням товарів у кредит; використання майна, зданого в оренду (лізинг, рента); придбані акції, облігації, ощадні сертифікати тощо.

Роялті — це періодичні відрахування продавцеві (ліцензіаро-ві), які згідно з ліцензійною угодою сплачує ліцензіат за право користуватися предметом ліцензійної угоди — винаходом, пате-нтом, записами на різних носіях інформації, товарним знаком правом на промислові та наукові зразки, виданням книги, прока-том кінофільму, постановкою п’єси, виконанням авторської му-зики тощо

До роялті відноситься плата за право розробки природних ре-сурсів (в тому числі й за договорами концесії), яку перераховує користувач (концесіонер) власникові землі або надр; частина до-ходів від ренти, отриманих за використання авторських і суміж-них прав, патентів чи інших видів інтелектуальної власності, а також авторський гонорар.

Дивіденди підприємство отримує у вигляді доходів від інвес-тицій: у спільні підприємства; в асоційовані підприємства; в до-чірні підприємства.

Дивіденди від спільного підприємства інвестор отримує вна-слідок збільшення його частки в чистих активах об’єкта інвесту-вання, зокрема внаслідок отримання спільними підприємствами прибутку або збільшення їх власного капіталу та інших подій (переоцінка необоротних активів, інвестицій тощо).

Нарахування доходів від спільної діяльності оформляється:

—        Дт 14 «Довгострокові фінансові інвестиції»;

—        Кт 722 «Доход від спільної діяльності». Дивіденди від асоційованих підприємств (об’єднаних юридичних

осіб) та від дочірніх, що належать інвестору, нараховуються так:

—        Дт 14 «Довгострокові фінансові інвестиції»;

—        Кт 721 «Доход від інвестицій в асоційовані підприємства»;

—        Кт 723 «Доход від інвестицій в дочірні підприємства». На суму належних інвестору доходів складається запис:

—        Дт 373 «Розрахунки за нарахованими доходами»;

—        Кт 14 «Довгострокові фінансові інвестиції». Отримання дивідендів оформляється:

—        Дт 31 «Рахунки в банках»;

—        Кт 373 «Розрахунки за нарахованими доходами».

Отримані збитки від діяльності спільних, асоційованих і дочі-рніх підприємств списуються на втрати від участі в капіталі за рахунок зменшення інвестицій:

—        Дт 961 «Втрати від інвестицій в асоційовані підприємства»;

—        Дт 962 «Втрати від спільної діяльності»;

—        Дт 963 «Втрати від інвестицій в дочірні підприємства»;

—        Кт 14 «Довгострокові фінансові інвестиції».

Отримані дивіденди та відсотки від неасоційованих підпри-ємств відображаються на рахунку 73 «Інші фінансові витрати» на таких субрахунках:

—        731 «Дивіденди отримані» (від різних підприємств);

—        732 «Відсотки отримані» (відсотки за облігаціями та плата за оренду необоротних активів);

—        733 «Інші доходи від фінансової діяльності» (роялті).

Нараховані дивіденди, відсотки, роялті відображаються таким

записом:

—        Дт 373 «Розрахунки за нарахованими доходами»;

—        Кт 731 «Дивіденди отримані»;

—        Кт 732 «Відсотки отримані»;

—        Кт 733 «Інші доходи від фінансової діяльності». Отримання нарахованих доходів відображається:

—        Дт 30 «Каса»;

—        Дт 31 «Рахунки в банках»;

—        Кт 373 «Розрахунки за нарахованими доходами». Витрати, пов’язані з фінансовими витратами, відображаються в

дебеті рахунка 95 «Фінансові витрати», який має два субрахунки:

—        951 «Відсотки за кредит»;

—        952 «Інші фінансові витрати».

На субрахунку 951 відображаються витрати, пов’язані з нара-хуванням відсотків банку за кредит:

—        Дт 951 «Відсотки за кредит»;

—        Кт 31 «Рахунки в банках»;

—        Кт 30 «Каса». На субрахунку 952 відображаються інші витрати (нарахування

відсотків за договорами кредитування (крім банків), фінансового лізингу та ін.):

Облік рахунків за претензіями

Субрахунок 374 «Розрахунки за претензіями» слугує для контролю за договірною дисципліною та відшкодуванням витрат при доставці вантажів й порушенні умов договорів поста-

—        Дт 952 «Інші фінансові витрати»;

—        Кт 30 «Каса»;

—        Кт 31 «Рахунки в банках»;

—        Кт 52 «Довгострокові зобов’язання за облігаціями»;

—        К 53 «Довгострокові зобов’язання з оренди»;

—        Кт 68 «Розрахунки за іншими операціями».

вок. На субрахунку 374 обліковуються претензії, які висуває під-приємство постачальникам, підрядникам, транспортним органі-заціям, що визнані винними юридичними особами чи господар-ським судом.

На субрахунку 374 ведеться облік претензій за: завищення цін на виробничі запаси й інші цінності; арифметичні помилки при підрахунках сум у документах; невідповідність якості поставле-них цінностей умовам договору; нестачу вантажів при прийманні на залізниці, на складі; браковану продукцію; у оплату простоїв з вини постачальника; помилково списані чи зараховані на поточні рахунки суми з вини працівників банку; нестачі вантажів при їх перевезенні; пені, штрафи, неустойки за порушення умов догово-ру; інші причини.

Суми претензій розраховуються на основі актів приймання матеріальних цінностей, письмової згоди постачальників відшко-дувати збитки, рішень господарських судів, розрахунків бухгал-терії щодо нестач, крадіжок у дорозі тощо.

Претензія розглядається в місячний термін із дня її отри-мання. Про результати розгляду заявникові повідомляється письмово.

Виставлені до постачальників претензії оформляються запи-сами:

—        Дт 374 «Розрахунки за претензіями»;

—        Кт 63 «Розрахунки з постачальниками і підрядниками» (не-стачі);

Кт 68 «Розрахунки за іншими операціями» (простої, брак, за-вищення цін);

—        Кт 20 «Виробничі запаси» (арифметичні помилки, брак ма-теріалів);

—        Кт 31 «Рахунки в банках» (погашено суми недостач);

—        Кт 715 «Одержані штрафи, пені, неустойки» (з вини поста-чальників).

Задоволені претензії відображаються записами:

—        Дт 20 «Виробничі запаси» (відшкодовані постачальником нестачі);

—        Дт 30 «Каса» (внесені в касу суми нестач);

—        Дт 31 «Рахунки в банках» (погашено суми недостач);

77

—        Кт 374 «Розрахунки за претензіями». При відмові у задоволенні позову рішенням суду:

—        Д 944 «Сумнівні та безнадійні борги»;

—        К 374 «Розрахунки за претензіями».