Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Облік розрахунків за виданими авансами : Фінансовий облік-1 : Бібліотека для студентів

Облік розрахунків за виданими авансами


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 

Загрузка...

Облік розрахунків за виданими авансами ведуть на суб-рахунок 371 «Розрахунки за виданими авансами». Він використо-вується для відображення операцій з надання авансів різним орга-нізаціям відповідно до умов договору. Окремі організації не можуть почати виконання робіт до моменту отримання авансу від замовника. Це стосується будівельних, науково-дослідних, юриди-чних, аудиторських організацій та подібних до них, які вимагають від замовника часткової оплати (авансу), щоб розпочати виконан-ня роботи на перших етапах, а також розрахунків із постачальни-ками в порядку передоплати за виробничі запаси. Оплата авансом відображається у платника:

—        Дт 371 «Розрахунки за виданими авансами»;

—        Кт 31 «Рахунки в банках». На суму податкового кредиту з податку на додану вартість:

—        Дт 641 «Розрахунки за податками»;

—        Кт 644 «Податковий кредит». Отримання виробничих запасів та малоцінних предметів, за

які раніше було перераховано аванс, відображається:

—        Дт 20 «Виробничі запаси»;

—        Дт 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети»;

—        Кт 371 «Розрахунки за виданими авансами».

На суму податкового кредиту з податку на додану вартість складають:

—        Дт 644 «Податковий кредит»;

—        Кт 63 «Розрахунки з постачальниками і підрядниками».

Зарахування передоплати (авансу), раніше виданої постачаль-

нику здійснюють:

—        Дт 63 «Розрахунки з постачальниками і підрядниками»;

—        Кт 371 «Розрахунки за виданими авансами». Погашення боргу постачальнику (загальна сума за мінусом

авансу):

—        Дт 63 «Розрахунки з постачальниками і підрядниками»;

—        Кт 31 «Рахунки в банках». При надходженні основних засобів за рахунок попередньої

оплати у випадку, якщо об’єкт не потребує монтажу і зразу вво-диться в експлуатацію:

—        Дт 10 «Основні засоби»;

—        Кт 371 «Розрахунки за виданими авансами».

Отримано оплачене авансом устаткування, що вимагає мон-тажу, а також прийняті роботи і послуги, віднесені на капітальні вкладення:

—        Дт 15 «Капітальні інвестиції»;

—        Кт 371 «Розрахунки за виданими авансами».

Облік розрахунків з підзвітними особами

Для обліку розрахунків з підзвітними особами викори-стовують субрахунок 372 «Розрахунки з підзвітними особами», призначений для відображення операцій, пов’язаних із наданням готівки фізичним особам даного підприємства для виконання за-вдань під час відрядження, а також із видачею грошей на госпо-дарські потреби або закупівлю дрібним оптом матеріальних цін-ностей (канцелярських, поштових та ін.).

Порядок видачі коштів під звіт і звітування за їх використання регламентується Інструкцією про службові відрядження в межах України і за кордоном, затвердженою наказом Міністерства фі-нансів України від 13.03.1998 р. № 59, та змінами до неї від 10.06.1999 р. № 146.

Службовим відрядженням вважається поїздка працівника за розпорядженням керівника підприємства на певний строк в інший населений пункт для виконання службового доручення не за місцем його постійної роботи. Направлення працівника у

відрядження оформляється наказом керівника підприємства на строк до 30-ти календарних днів у межах України та 60-ти — за кордоном. Особи, що вибувають у відрядження, реєстру-ються в спеціальному журналі, в якому зазначається дата від’їзду і повернення, прізвище, місце роботи і посада, номер і дата посвідчення про відрядження, номер наказу, місце відря-дження.

Витрати на відрядження відшкодовуються на основі авансово-го звіту, який повинна скласти особа, повернувшись із відря-дження, у такі строки: протягом 3-х робочих днів при службово-му відрядженні; протягом 10-ти робочих днів при видачі грошей на закупівлю сільгосппродукції та вторинної сировини (крім ме-талобрухту); на наступний день при видачі грошей на господар-ські потреби.

До авансового звіту прикладається посвідчення про відря-дження з відмітками про вибуття з місця роботи, прибуття в міс-це відрядження і вибуття з нього та про повернення до місця ро-боти. Такі відмітки підтверджуються відповідальними особами (підписом і печаткою), без того посвідчення про відрядження не-дійсне. До авансового звіту прикладаються також виправдні до-кументи на витрачені кошти (про наймання житла, проїзні білети, копії товарних чеків, матеріальні прибуткові ордери на оприбут-кування на склад закуплених цінностей, квитанції поштових від-ділень тощо).

Оплата проїзду до місця відрядження і назад відшкодовується тільки за наявності документів, а при їх відсутності бухгалтерія може відшкодувати проїзд з дозволу керівника за рахунок прибу-тку підприємства. При цьому ця сума включається до сукупного оподатковуваного доходу, з якого утримується прибутковий по-даток і збори на соціальне страхування.

Якщо суми, видані під звіт з каси підприємства, не повністю використані, то вони повинні вноситись у касу при подачі аван-сового звіту. Чергові видачі грошей під звіт не дозволяються до повного погашення попередньої заборгованості. Добові за час перебування особи у відрядженні нараховуються за всі дні (включаючи день від’їзду і день приїзду) перебування у відря-джені в межах України, включаючи вихідні, святкові і неробочі дні, час перебування у дорозі (разом із вимушеними зупинками). На відряджену особу поширюється режим робочого часу, тому замість днів відпочинку, не використаних за час відрядження, інші не надаються, за винятком випадку, коли вихідним був день вибуття у відрядження.

Добові, встановлені в розмірі 25-ти грн, не потребують спеціа-льного документального підтвердження, крім відміток про при-буття в місце відрядження і виїзд з нього. Добові можуть виплачу-ватися і понад встановлену норму, розмір й умови таких доплат повинні вказуватися у колективному договорі. Якщо в ньому не передбачено порядку таких виплат, то їх можна зафіксувати у ви-гляді додатка. Розмір виплат добових понад граничні норми вклю-чається до складу місячного сукупного оподаткованого доходу, з якого береться прибутковий податок і збори на соціальні заходи.

До авансового звіту прикладаються проїзні білети, рахунки готелів у розмірі фактичних витрат з урахуванням наданих по-слуг (прання, чистка, прасування), бронювання місць у готелях в розмірі 50 % вартості місця за добу, за користування холодиль-ником і телевізором, білизною у вагонах. Відшкодовуються та-кож витрати на службові телефонні переговори, телеграми. Якщо відрядження оформлено на один день або відряджений може що-дня вертатися додому, то йому також оплачується проїзд та до-бові, як за повну добу.

Облік розрахунків з підзвітними особами ведеться на рахунку 372 в розрізі фізичних осіб, яким видано гроші під звіт. Дебетове сальдо показує суму заборгованості, за якою не подано в бухгал-терію авансового звіту або не внесено невикористаної суми в ка-су підприємства.