Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2. Списання безнадійної дебіторської заборгованості за рахунок резерву сумнівних боргів : Фінансовий облік-1 : Бібліотека для студентів

2. Списання безнадійної дебіторської заборгованості за рахунок резерву сумнівних боргів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 

Загрузка...

Дебіторська заборгованість наносить економічну шкоду підприємству, яке її має. Адже частина цього капіталу вилучена з обороту підприємства і бере участь у виробничо-фінансовій діяльності боржника. Виходячи з діючого законо-давства підприємства мають право створити резерв сумнівних боргів.

Резерв сумнівних боргів нараховується, щоб покрити не пове-рнуті дебіторами з різних причин суми заборгованості (банкрутс-тво, закриття за рішенням суду, форс-мажорні обставини, непе-редбачувані, непереборні перешкоди (війни, страйки, стихійні лиха, техногенні катастрофи). Резерв сумнівних боргів можна розрахувати двома методами: виходячи з платоспроможності окремих дебіторів; на основі класифікації дебіторської заборго-ваності.

Перший метод ґрунтується на інформації про платоспромож-ність дебіторів, яка оприлюднюється в засобах масової інформа-ції, а підприємство веде досьє на кожного з них. Вивчення дина-міки показників балансу дебіторів дозволяє, у певному діапазоні ймовірності, визначити рівень неповернення боргів. Відсоток не-повернення боргів необхідно розрахувати і затвердити підписом керівника організації.

Другий метод ґрунтується на припущені, що тенденція непо-вернення боргів, яка визначається за минулий період, збережеть-ся надалі. Період спостереження за тенденціями неповернення боргів може становити від півроку до трьох років. Відсоток сум-нівності боргів визначається розрахунковим методом і на суму резерву сумнівних боргів складається проводка:

—        Дт 944 «Сумнівні та безнадійні боги»;

—        Кт 38 «Резерв сумнівних боргів»

Списання безнадійної дебіторської заборгованості за продук-цію, роботи, послуги проводиться за рахунок використання резе-рву сумнівних боргів:

—        Дт 38 «Резерв сумнівних боргів»;

—        Кт 36 «Розрахунки з покупцями і замовниками».

Безнадійною вважається заборгованість, щодо якої існує впе-вненість про її неповернення боржником або за якою минув тер-мін позовної давності. Якщо резерву виявиться недостатньо для списання безнадійної поточної дебіторської заборгованості за то-вари, роботи і послуги, то сума відноситься безпосередньо на ін-ші операційні витрати:

—        Дт 949 «Інші витрати операційної діяльності»;

—        Кт 36 «Розрахунки з покупцями і замовниками».

Сума, що надійшла від дебіторів і була раніше визнана безна-дійною, включається до складу інших операційних доходів з од-ночасним зменшенням резерву сумнівних боргів:

—        Дт 38 «Резерв сумнівних боргів»;

—        Кт 716 «Відшкодування раніше списаних активів». Поточ-на дебіторська заборгованість, яка не пов’язана з реалізацією продукції (робіт, послуг) і визнана безнадійною, списується з ба-лансу на інші операційні витрати.

Якщо після створення резерву фінансовий стан боржника по-ліпшився, то складається запис методом червоного сторно:

—        Дт 944 «Сумнівні та безнадійні борги»;

—        Кт 36 «Розрахунки з покупцями і замовниками». Довгострокова дебіторська заборгованість, яка виникає в ході

нормального операційного циклу й буде погашена після дванадцяти місяців з дати балансу, передбачає нарахування відсотків. Вона відображається в балансі за її теперішньою вартістю, ви-значення якої залежить від виду та умов погашення довгостроко-вої дебіторської заборгованості. Списання дебіторської заборго-ваності, визнаної безнадійною, оформляється проводками:

—        Дт 944 «Сумнівні та безнадійні боги»;

—        Кт 36 «Розрахунки з покупцями і замовниками»;

—        Кт 371 «Розрахунки за виданими авансами»;

—        Кт 377 «Розрахунки з різними дебіторами». Дебіторська заборгованість групується за окремими видами,

що викликано застосуванням різних форм розрахунків між поку-пцями та продавцями і характером господарських операцій, форм платежів (готівкові чи безготівкові). Отже, необхідно розглядати методику обліку за окремими видами дебіторської заборгованості.