Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ЛЕКЦІЯ 4 ОБЛІК КАПІТАЛУ В ДЕБІТОРСЬКІЙ ЗАБОРГОВАНОСТІ 1. Економічна суть дебіторської заборгованості : Фінансовий облік-1 : Бібліотека для студентів

ЛЕКЦІЯ 4 ОБЛІК КАПІТАЛУ В ДЕБІТОРСЬКІЙ ЗАБОРГОВАНОСТІ 1. Економічна суть дебіторської заборгованості


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 

Загрузка...

У процесі виробничо-господарської діяльності на ос-нові товарно-грошових відносин неминуче виникають зв’язки з різними юридичними та фізичними особами: постачальниками ресурсів; покупцями продукції (робіт, послуг); бюджетом щодо податків і платежів; пенсійним фондом, організаціями страхово-го профілю; банком (обслуговування, кредитування); пов’я-заними особами (спільна діяльність, участь у капіталі); іншими організаціями (науково-дослідними, консалтинговими, юридич-ними, з надання послуг — зв’язку, охорони, пошти, інформа-ційного забезпечення та ін.); фізичними особами (щодо оплати праці, розрахунків за підзвітні суми, відшкодування матеріаль-них збитків).

Такі взаємозв’язки є причиною виникнення та існування дебі-торської заборгованості. Економічна суть зводиться до такого.

Дебіторами називаються юридичні та фізичні особи, які вна-слідок минулих подій заборгували підприємству певні суми гро-шових коштів, їх еквівалентів або інших активів, оцінених у гро-шовому вимірнику.

Дебіторською вважається заборгованість, яка виникає в ході взаємовідносин підприємства з економічними агентами (юридич-ними і фізичними) і належить даному підприємству на певну да-ту. Боржники зобов’язані погасити дебіторську заборгованість на основі укладених між економічними агентами договорів.

Відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського об-ліку 10 «Дебіторська заборгованість» активом можна вважати лише таку заборгованість, за якою існує ймовірність отриман-ня підприємством майбутніх економічних вигод та може бути достовірно визначена їхня сума. Тобто економічні вигоди (гроші) підприємство отримає, якщо боржник не відмовиться від оплати і погашення боргу в установлені строки позовної давності (3 роки).

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи і по-слуги визнається активом одночасно з визнанням доходу від реа-лізації продукції та оцінюється за первинною вартістю. Отже, да-тою виникнення заборгованості є дата документа, який засвідчує відправку продукції, коли покупцеві передані ризики й вигоди, пов’язані з правом власності на продукцію, підприємство не здій-снює управління реалізованою продукцією та контроль за нею, сума виручки може бути достовірно визначена, підприємство отримає економічні вигоди від реалізації, які можна достовірно визначити.

Якщо покупцеві надасться відстрочка платежу за продукцію, то різниця між справедливою вартістю дебіторської заборговано-сті та номінальною сумою (вказаною в документі постачальника) визнається також дебіторською заборгованістю. Різниця визнача-ється за нарахованими доходами (відсотками) у період їх нараху-вання (нараховуються відсотки і відображаються в документі, яким оформлено реалізацію продукції).

У балансі дебіторська заборгованість показується загальною сумою за чистою реалізаційною вартістю (сума заборгованості за продукцію (роботи, послуги) за мінусом резерву сумнівних боргів).