Warning: session_start() [function.session-start]: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_aa1ad80767499f342eb7fed71aeecd27, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ВІДОБРАЖЕННЯ ДОВГОТЕРМШОВИХ ШВЕСТИЦІЙ БУХГАЛТЕРСЬКИМИ ПРОВОДКАМИ : Фінансовий облік-1 : Бібліотека для студентів

ВІДОБРАЖЕННЯ ДОВГОТЕРМШОВИХ ШВЕСТИЦІЙ БУХГАЛТЕРСЬКИМИ ПРОВОДКАМИ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 

магниевый скраб beletage

 

№ з/п  Зміст господарських операцій (фаюів, подій)        Проводка

 

           

            Дебет  Кредит

Операції за дебетом рахунка 14

1          Переведення інвестицій з однієї категорії в іншу  142, 143          141

 

            Переведення інвестицій з однієї категорії в іншу  141, 143          142

 

            Переведення інвестицій з однієї категорії в іншу  141, 142          143

2          Здійснено інвестицію методом передачі довгострокового векселя       141—143        162

3          Здійснено інвестицію методом передачі необоротних активів  14        18

4          Відображено виникнення негативного гудвілу    14        19

5          Здійснено інвестицію іншим пов'язаним і непов'язаним сторонам готівкою   141—143        30

6          Здійснено інвестицію іншим пов'язаним і непов'язаним сторонам безготівко-вим перерахуванням коштів 141—143        31

7          Здійснено інвестицію іншим пов'язаним і непов'язаним сторонам методом пе-редачі еквівалентів грошових коштів і поточних фінансових інвестицій        141—143        351—352

8          Відображення різниці між справедливою вартістю придбаних інвестицій і номінальною вартістю акцій, віднесених у статутний капітал іншого під-приємства    141—143        421

9          Погашено заборгованість за внесками до статутного капіталу   141—143        46

10        Здійснення інвестицій за рахунок кредитів банку            141—143        50,60

11        Здійснення інвестицій методом передачі у статутний капітал готової продукції й товарів    141—143            701—702

 

12        Здійснення інвестицій методом передачі в статутний капітал інших оборотних активів       141—143            712

13        Збільшення балансової вартості інвестиції на суму збільшення частки інвесто-ра в асоційовані, спільні й дочірні підприємства           141      721—723

14        Збільшення балансової вартості інвестиції на суму дивідендів, отриманих від участі в капіталі        141—143      731

15        Збільшення балансової вартості інвестиції на суму різниці між справедливою і початковою вартістю            14        746

Операції за кредитом рахунка 14

16        Переведення інвестицій з однієї категорії в іншу  141      142, 143

 

            Переведення інвестицій з однієї категорії в іншу  142      141—143

 

            Переведення інвестицій з однієї категорії в іншу  143      141—142

17        Повернута фінансова інвестиція готівкою 30        14

18        Повернута фінансова інвестиція безготівковим перерахуванням коштів          31        14

19        Переведено довгострокову фінансову інвестицію в поточну     352      14

20        Уцінення довгострокової фінансової інвестиції, яка раніше була дооцінена     423      14

21        Передано кредиторові інвестицію (в будь-якому вигляді частку в статутному капіталі, цінні папери, облігації та ін.) для погашення позик банку           50,60   14

22        Повернуто інвестиції методом взаєморозрахунків           681—685        14

23        Відображено суму збитків від інвестицій в асоційовані спільні й дочірні під-приємства       961—963            141—143

24        Списана вартість довгострокової фінансової інвестиції  971      14

25        Уцінення фінансових інвестицій    975      14

26        Відображення втрат інвестицій від стихійних лих техногенних катастроф      991—993        14

У дебет рахунка 35 «Поточні фінансові інвестиції» відно-сяться суми придбаних еквівалентів грошових коштів (високо-ліквідні цінні папери зі строком реалізації до 12-ти місяців), а також інших поточних фінансових інвестицій (ринкові цінні папери, придбані з метою перепродажу протягом найближчих 12-ти місяців, короткострокові боргові папери, депозитні сер-тифікати) та суми дооцінки при збільшенні справедливої (рин-кової) вартості.

У кредит рахунка 35 «Поточні фінансові інвестиції» запису-ється балансова вартість реалізованих інвестицій та суми їх уцін-ки. Операції з торгівлі цінними паперами не підлягають оподат-куванню, а податок стягається лише з балансових прибутків від продажу фінансових інвестицій. У випадку, якщо доход від реа-лізації інвестицій менший від витрат на їх придбання, то збитки від таких операцій переносяться на майбутній період, тобто при-буток до оподаткування в період отримання збитків від реалізації інвестицій не зменшується.

Збільшення поточних інвестицій може відбутися в результаті: придбання за грошові кошти; обміну на цінні папери власної емі-сії; обміну на інші активи; дооцінки первинної вартості до спра-ведливої.

Якщо підприємство купує цінні папери на фондовій біржі, то до вартості акцій і облігацій включаються витрати брокера та ін-ші витрати, пов’язані з їх придбанням.

У випадках зниження ринкової вартості цінних паперів (про це можна довідатися з фінансової преси) необхідно забезпечити справедливу оцінку активів, що потребує уцінення:

—        Дт 975 «Уцінка необоротних активів і фінансових інвес-

тицій»;

—        Кт 352 «Інші поточні фінансові інвестиції».

При реалізації фінансових інвестицій на балансову вартість

робиться запис:

—        Дт 31 «Рахунки в банках»;

—        Кт 741 «Доход від реалізації фінансових інвестицій». На облікову (балансову) вартість проданих інвестицій:

—        Дт 971 «Собівартість реалізованих фінансових інвестицій»;

—        Кт 352 «Інші поточні фінансові інвестиції».

З рахунків 741 та 971 суми списуються на рахунок 79 «Фінан-

сові результати» субрахунок 2 «Результат фінансових операцій».

У дебет рахунка 35 «Поточні фінансові інвестиції» мо-жуть бути віднесені суми з кредиту рахунків, наведених у табл. 3.4.

Таблиця 3.4Warning: Unknown: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_aa1ad80767499f342eb7fed71aeecd27, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/www/nelvin/data/mod-tmp) in Unknown on line 0