Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
2. Бухгалтерський фінансовий і управлінський облік капітальних інвестицій : Фінансовий облік-1 : Бібліотека для студентів

2. Бухгалтерський фінансовий і управлінський облік капітальних інвестицій


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 

Загрузка...

Важливе місце в бухгалтерському обліку посідають капітальні інвестиції. За своєю природою капітальні інвестиції — це витрати на капітальне будівництво, придбання (виготовлення власними силами) основних засобів, придбання чи виготовлення інших необоротних матеріальних активів, придбання чи виготов-лення нематеріальних активів, а також формування основного стада, які здійснюються в даному періоді з метою отримати еко-номічні вигоди в майбутньому.

Інвестиційні рішення, спрямовані на будівництво, придбання, виготовлення чи поліпшення окремих об’єктів, приймають влас-ники чи уповноважені ними особи, які визначають обсяги й стро-ки фінансування, а також спосіб виконання робіт: підрядний, го-сподарський чи змішаний.

При підрядному способі ведення робіт забудовник (замовник) вибирає будівельну організацію (підрядника) й укладає з нею до-говір підряду. Відповідно до нього генеральний підрядник бере на себе зобов’язання побудувати (реконструювати, розширити та ін.) передбачені договором об’єкти на основі затвердженої прое-ктно-кошторисної документації в узгоджений строк.

Замовник укладає з підрядником підрядний контракт в будів-ництві, яким передбачено взаємні зобов’язання сторін у процесі будівництва, реконструкції, ремонту тощо. Способи укладання контракту визначаються замовником з урахуванням складності, особливостей будівництва об’єкта, можливостей конкурсного відбору підрядника, організаційно-правової форми контракту та інших факторів.

Укладання контракту може здійснюватися методом прямих переговорів між сторонами або відкритих чи закритих торгів. Учасникам прямих переговорів доцільно укладати передконтрак-тну угоду (протокол намірів), яка зобов’язує укласти контракт у подальшому на передбачених нею умовах.

Цей документ дозволяє організувати підготовчу роботу для укладання контракту, підготувати необхідну документацію, зро-бити замовлення на матеріали, устаткування, укласти угоди з по-стачальниками і субпідрядниками.

При господарському способі виконання будівельно-монтаж-них робіт здійснюється безпосередньо силами та коштами під-приємства, для якого споруджується об’єкт, без залучення підрядних будівельних організацій. При цьому також виготовляється проектно-кошторисна документація на будівництво, реконструк-цію та ремонтно-будівельні роботи.

На великих підприємствах створюються відділи капітального будівництва, які займаються спорудженням об’єктів, ведуть облік витрат на будівництво, розпоряджаються коштами, призначени-ми на будівництво. На малих і середніх підприємствах можуть виділятися окремі цехи або будівельні підрозділи (бригади), які здійснюють будівельно-монтажні роботи.

При змішаному способі поєднуються підрядний спосіб та гос-подарський. У цьому випадку одні роботи виконуються силами підрядних будівельних організацій (вузькоспеціалізовані на складних роботах -земляних, монтажних тощо), а інші — силами самого підприємства (масові прості операції — кладка цегли, ма-лярні, штукатурні роботи та ін.).

Незалежно від обраного способу виконання робіт, пов’язаних із капітальними інвестиціями, фінансовий облік ведеться на ра-хунку 15 «Капітальні інвестиції», який має п’ять субрахунків:

—        151 «Капітальне будівництво»;

—        152 «Придбання (виготовлення) основних засобів»;

—        153 «Придбання (виготовлення) інших необоротних мате-ріальних активів»;

—        154 «Придбання (створення) нематеріальних активів»;

—        155 «Формування основного стада».

У дебет вказаних субрахунків записуються господарські опе-рації такого змісту: нарахування зносу (кредит 131, 132, 133 за-лежно від основних засобів, інших необоротних і нематеріальних активів); списання виробничих запасів (кредит 201. 202, 203, 205, 207, 209); списання малоцінних і швидкозношуваних предметів (кредит 22); списання вартості робіт і послуг допоміжних вироб-ництв (кредит 23); списання товарів для потреб будівництва (кредит 281); списання підзвітних сум (кредит 372); прийняття робіт і послуг зі сторони (кредит 372); списання витрат майбутніх періодів (кредит 39); прийняття вартості устаткування, що не по-требує монтажу і вартості робіт, виконаних сторонніми організа-ціями (кредит 63); нарахування заробітної плати будівельному персоналу /робітникам/ (кредит 66); нарахування на соціальні за-ходи (кредит 65); прийнято рахунок за оренду нематеріальних активів (кредит 68); доход від курсових різниць (кредит 744); лишки устаткування, виявлені при інвентаризації (кредит 746); інші операції. Кореспонденція рахунків із капітальних інвестицій наводиться у табл. 3.1.

Таблиця 3.1