Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
ЛЕКЦІЯ 3 ОБЛІК ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 1. Економічна суть і значення інвестиційної діяльності підприємств, установ та організацій : Фінансовий облік-1 : Бібліотека для студентів

ЛЕКЦІЯ 3 ОБЛІК ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 1. Економічна суть і значення інвестиційної діяльності підприємств, установ та організацій


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 

Загрузка...

У розвитку економіки будь-якої країни, галузі чи окремого підприємства важливого значення набувають фінансові (та інші види) інвестиції. Їхня економічна суть зводиться до тако-го. Інвестиціями називаються вкладення в підприємницьку та ін-ші види діяльності грошових, майнових та інтелектуальних цін-ностей з метою отримання прибутку чи досягнення соціального ефекту, а також капітальні вкладення в розвиток виробництва і невиробничої сфери.

Інвестування має вирішальний вплив на життєдіяльність під-приємства. Так, помилкові інвестиційні рішення (недооцінка не-обхідності виділення коштів на розширення, реконструкцію, придбання сучасного устаткування, вибір невдалих проектів, за-тягування строків будівництва тощо) можуть призвести до витіс-нення з ринку, загрожувати існуванню підприємства та ін.

Оскільки інвестиційні рішення пов’язані з вкладенням капіта-лу в засоби довготривалого існування і вони розраховані на три-валий час експлуатації, то виникає необхідність зважувати ризик методом усебічного аналізу ситуації. Зокрема, використовується дисконтування майбутніх доходів та порівняння дисконтованого прибутку з обсягом інвестицій.

При виборі рішення про інвестування треба аналізувати й си-туацію, виходячи з необхідності й можливості інвестування, вра-ховуючи свої сильні та слабкі сторони, ступінь ризику та можли-ві випадковості, внутрішні та зовнішні фактори розвитку бізнесу. На рішення про інвестиції вирішальний вплив мають два факто-ри — період окупності та розмір очікуваного прибутку. Окремі рішення не повинні суперечити інвестиційній політиці, яка є час-тиною загальної фінансової політики щодо вибору і реалізації найвигідніших шляхів розширення і оновлення активів підприєм-ства для забезпечення його економічного розвитку. Інвестиційна політика передбачає такі види інвестицій.

Капітальні інвестиції пов’язані з новим будівництвом; розширен-ням, реконструкцією, модернізацією існуючих об’єктів; придбанням і створенням основних засобів, інших необоротних матеріальних ак-тивів та нематеріальних активів. До капітальних інвестицій відно-сяться також витрати на поліпшення основних засобів, інших необо-ротних матеріальних активів та нематеріальних активів.

Фінансові інвестиції пов’язані з вкладенням коштів та інших активів у цінні папери суб’єктів господарської діяльності з метою отримання в майбутньому прибутку, обміну вільних грошових коштів на високоліквідні цінні папери, які приносять дивіденди, встановлення контролю над підприємством-емітентом у випадку придбання контрольного пакета.

Фінансові інвестиції поділяються на довгострокові (на період, більший від одного року) і поточні (до одного року).

Довгострокові інвестиції поділяються на групи: інвестиції, що утримуються до їх погашення (облігації); інвестиції в асоційовані та дочірні підприємства; інвестиції у спільну діяльність; інші фі-нансові інвестиції.

Поточні інвестиції поділяються на групи: еквіваленти грошо-вих коштів (вільно конвертуються у гроші, мають короткий тер-мін погашення — до 3-х місяців); інші поточні фінансові інвес-тиції (інвестиції у дочірні, асоційовані та спільні підприємства з метою їх продажу протягом 12-ти місяців).

Фінансові інвестиції поділяються за правом, власності на па-йові та боргові. Пайові інвестиції надають право власності (част-ка у статутному капіталі емітента корпоративних прав, пайові цінні папери), а боргові не надають права власності (мають бор-гову природу, встановлений термін обороту).

За характером участі інвестиції поділяються на прямі (внесен-ня коштів чи майна до статутного капіталу юридичної особи в обмін на емітовані корпоративні права) та портфельні (придбання цінних паперів на біржовому ринку).

За формою власності інвестиції поділяються на приватні (ін-вестиції юридичних і фізичних осіб, які діють на основі приват-ної і колективної форми власності), державні, спільні (засновані на власності громадян та юридичних осіб України та інших дер-жав) та іноземні. За регіональною ознакою інвестиції поділяють-ся на внутрішні та зовнішні (здійснюються на території України і за її межами).

За ступенем ризику інвестиції бувають безризикові (вкладення на короткий термін в облігації провідних країн світу) і ризикові (ступінь ризику невизначений).