Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ВІДОБРАЖЕННЯ ОБЛІКУ ОБЛІГАЦІЙ ВЛАСНОЇ ЕМІСІЇ БУХГАЛТЕРСЬКИМИ ПРОВОДКАМИ : Фінансовий облік-1 : Бібліотека для студентів

ВІДОБРАЖЕННЯ ОБЛІКУ ОБЛІГАЦІЙ ВЛАСНОЇ ЕМІСІЇ БУХГАЛТЕРСЬКИМИ ПРОВОДКАМИ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 

магниевый скраб beletage

Проводка Зміст господарських операцій (фактів, подій)

Дебет Кредит

 

1          Випущені облігації з дисконтом: на продажну ва-ртість випущених облігацій (/номінальна вар-тість — дисконт/ помножити на кількість обліга-цій); на загальну вартість дисконту (розмір дисконту, помножений на кількість облігацій)    301,     521

2          Нараховані відсотки на облігації з дисконтом       952      684

3          Відображено списання (амортизація) дисконту (одночасно з нарахуванням відсотків)         952      523

4          Сплачені відсотки за облігаціями з дисконтом     684      311

5          Випущені облігації з премією: на номінальну вар-тість випущених облігацій (номінальна вартість, помножена на їх кількість); на загальну вартість премії (розмір премії, помножений на кількість облігацій)            301,     521

522

6          Нараховані відсотки на облігації з премією: за ра-хунок амортизації премії; за рахунок фінансових витрат періоду           522 952           684 684

7          Сплачені відсотки за облігаціями з премією         684      311

8          Погашені облігації за номінальною вартістю (піс-ля повної амортизації премії або дисконт) 521            301,31

2. Короткостро кові (термін обігу — м е н ш е ніж один рік)

1          Випущені облігації з премією: на номінальну вар-тість облігацій; на вартість премії   311      685

733

2          Нараховано відсотки за облігаціями з премією     952      684

3          Погашено відсотки за облігаціями  684      311

4          Погашено короткострокові облігації з премією     685      311

5          Випущено облігації з дисконтом на продажну ва-ртість облігацій; на суму дисконту 952      685

6          Погашено облігації з дисконтом      685      311

Ощадні сертифікати. Зручною формою зберігання вільних коштів є депонування грошей на ощадних сертифікатах, які обігу не підлягають, а їх продаж (відчуження) іншим особам недійс-ний. Доход виплачується власнику ощадного сертифіката після його пред’явлення банку-емітенту. Якщо власникові вимагає по-вернення коштів раніше за вказаний в ощадному сертифікаті те-рмін, то йому виплачується нижчий відсоток, ніж той, що визна-чений під час оформлення депозиту.

Ощадний сертифікат ~ це письмове свідоцтво банку-емітента про депонування грошовій коштів, яке засвідчує право вкладника чи його правонаступника на одержання після закінчення встано-вленого терміну суми депозиту і відсотків за ним.

Ощадні сертифікати видаються строкові (під договірний від-сотокна визначений строк) або до запитання, іменні та на пред’явника. Іменні сертифікати обігу не підлягають, а їхній про-даж (відчуження) іншим особам недійсний.

Доход за ощадними сертифікатами виплачується при пред’яв-ленні їх до оплати в банк, який випустив їх.

Доходи від іменних сертифікатів звільняються від оподатку-вання, а з доходів від неіменних сертифікатів відділенням банку утримується прибутковий податок у розмірі 20 % і перерахову-ється до бюджету.

Приватизаційні папери. Щоб виконати державну програму приватизації майна державних підприємств, ЗУ «Про приватиза-ційні папери» та забезпечення участі громадян України в прива-тизації з використанням приватизаційних чеків підприємства за-лучають до роботи посередників, які виконують свої функції на основі затвердженої Інструкції про умови та правила здійснення посередницької діяльності з приватизаційними паперами і конт-ролю за їх додержанням.

Приватизаційна діяльність із приватизаційними паперами здійснюється шляхом їх обміну на паї, акції і проводиться посе-редником від свого імені, за дорученням, за рахунок і на ім’я вла-сника приватизаційних паперів.

Посередницька діяльність із приватизаційними паперами здій-снюється тільки за наявності ліцензії Фонду державного майна України.

Посередницьку діяльність із приватизаційними паперами ма-ють право здійснювати фізичні та юридичні особи, у майні кот-рих державна частка не перевищує 25 %. Посередники мають право здійснювати посередницьку діяльність з приватизаційними паперами на всій території України з моменту видачі дозволу (ліцензії) протягом трьох років. Посередники-громадяни для такої діяльності повинні відкрити особовий рахунок в установі комер-ційного банку і скласти з ним договір на відкриття забалансових рахунків для посередника та обслуговування операцій з привати-заційними паперами.

Посередники—юридичні особи мають право займатися відпо-відною діяльністю за наявності договору з комерційним банком на обслуговування операцій з приватизаційними паперами. При цьому вони здійснюють посередницьку діяльність у розмірі, що не перевищує розміру їх зареєстрованого статутного фонду, й одержують не менше 50 % прибутку від діяльності з цінними па-перами.

Посередники-громадяни здійснюють посередництво щодо приватизаційних паперів у розмірі особового рахунка в установі банку. Посередницькі операції з приватизаційними паперами здійснюються виключно за наявності з клієнтом договору, який повинен містити положення про предмет договору, реквізити сторін.

Забалансові рахунки в комерційному банку на обслуговування власників приватизаційних паперів відкриваються за наявності відповідної ліцензії Фонду державного майна України. Контроль за додержанням посередниками умов та правил здійснення посе-редницької діяльності з приватизаційними паперами здійснюєть-ся Фондом держаного майна України та Антимонопольним комі-тетом України.

Вексель. Вексельний обіг в Україні здійснювався до кредитної реформи 1930—1932 рр., а після незначної перерви було затвер-джено положення про переказний та звичайний вексель від 7 серпня 1937 р. № 104/1341, проте у внутрішньому обороті він практично не використовувався. Відновлення вексельного оборо-ту в Україні почалося в 1992 р., коли було прийнято Постанову Верховної ради України «Про використання векселів у господар-ському обігу України» від 17 червня 1992 р., ЗУ «Про цінні папе-ри і фондову біржу» від 18 червня 1992 р., лист Міністерства фі-нансів України «Про бухгалтерський облік вексельного обігу» № 18-4116 від 12 серпня 1992 р.

Вексель — це цінний папір, який засвідчує безумовне грошове зобов’язання векселедавця (боржника) сплатити після настання строку платежу певну суму грошей власникові векселя (векселе-тримачу).

Особливості векселя: відсутність у ньому причин виникнення боргу; безперечність оплати у визначений строк. Векселі бувають

прості і переказні. Звичайний (простий) вексель виписує і підпи-сує боржник, а переказний (тратту) — кредитор (трасант). Век-сель є наказом боржникові (трасату) оплатити у визначений строк певну суму третій особі. Для того щоб наказ кредитора-трасанта мав силу, боржник-трасат повинен підтвердити свою згоду здійснити платіж у певний строк. Така згода в письмовій формі на титульній стороні векселя називається акцептом. Акцеп-тант переказного векселя, як і векселедавець звичайного, є голо-вним вексельним боржником, або «боржником першого порядку».

Вексельний бланк має розмір 105 × 297 мм і виготовляється методом офсетного або високого друку; скріпляється в блоки по 25 або 50 примірників. Після виписування векселя він засвідчу-ється керівником і головним бухгалтером юридичної особи і за-віряється печаткою. На відміну від звичайного векселя, переказ-ний обов’язково акцептується.

Будь-який вексель можна передати шляхом передавального напису-індосаменту на зворотному боці векселя. Наприклад: «Замість мене заплатіть комерційному банку..., що розмішений за адресою...», «Замість мене заплатіть пред’явникові цього вексе-ля» та ін.

Платіж за переказним векселем можна гарантувати за допомо-гою аваля. Аваль — це вексельна запорука, на підставі якої ава-ліст (як правило — банк) гарантує оплату в строк методом запису на векселі. Вексель може видаватися на різні строки: до пред’явлення, на конкретний день після пред’явлення, на відпо-відний день після виписування, на конкретну дату. При відмові заплатити в обумовлений строк векселетримач повинен заявити протест, що означає офіційне засвідчення факту відмови від оплати.

Перевага вексельної форми розрахунків перед іншими полягає в тому, що посилюється мобільність і гнучкість грошового обо-роту, розширюється можливість кредитування шляхом комерцій-ного кредиту.