Анотація


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 

Загрузка...

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ВОЛИНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ

І.А. Волкова

ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК – 1

Рекомендовано

Міністерством освіти і науки України

як навчальний посібник для студентів

вищих навчальних закладів

Київ

«Центр учбової літератури»

2ББК 65.052я73

В 67 УДК 657(075.8)

Гриф надано

Міністерством освіти і науки України

(Лист №1.4/18-Г-1796 від 24.10.2007 р.)

Затверджено до друку Вченою Радою ВІЕМ Протокол №1 від 27.09.2007 року

Рецензенти:

Липчук В.В. – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри сатисти-ки та аналізу ЛДАУ;

Пересада А.А. – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедрибанк-івських інвестицій КНЕУ ім.Вадима Гетьмана.

Волкова І.А. В 67 Фінансовий облік-1. Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літера-тури, 2008. – 228 с.

ISBN 978-966-364-640-4

Навчальний посібник «Фінансовий облік-1», написаний відповідно до нової про-грами Міністерства освіти і науки України, містить системний виклад організації та методології бухгалтерського фінансового обліку.

При викладенні матеріалу основна увага приділена практиці відображень на рахунках бухгалтерського обліку різноманітних господарських операцій пов’язаних з організацією фінансового обліку.

Навчальний посібник призначений для студентів, які вивчають фінансовий облік у вищих навчальних закладах. Він може бути корисним бухгалтерам-практи-кам, аудиторам, фінансистам, підприємцям і слухачам, які одержують другу еконо-мічну освіту на базі вишої, а також усім, хто цікавиться фінансовим обліком.

ISBN 978-966-364-640-4     © Волкова І.А., 2008

© Центр учбової літератури, 2ЗМІСТ