Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ВІДОБРАЖЕННЯ РУХУ ІНШИХ ГРОШОВИХ КОШТІВ БУХГАЛТЕРСЬКИМИ ПРОВОДКАМИ : Фінансовий облік-1 : Бібліотека для студентів

ВІДОБРАЖЕННЯ РУХУ ІНШИХ ГРОШОВИХ КОШТІВ БУХГАЛТЕРСЬКИМИ ПРОВОДКАМИ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 

магниевый скраб beletage

 

№ з/п  Зміст господарських операцій (фаюів, подій)        Проводка

 

           

            Дебет  Кредит

1          Надходження банківського кредиту, оформленою у вигляді строкових зо-бов'язань для проведення розрахунків чеками, акредитивами та іншими грошовими документами         331      501

2          Надходження від небанківських кредитних установ зобов'язань, чеків тощо   331      505

3          Отримання банківського кредиту для проведення міжнародних розрахун-ків (чеків, акредитивів тощо)            332      502

4          Отримання від небанківських кредитних установ зобов'язань, чеків та ін-ших документів в іноземній валюті 332      506

56        Погашено заборгованість із фінансової оренди для зарахування грошових коштів у національній валюті            333      16

            Погашено заборгованість із фінансової оренди для зарахування грошових коштів в іноземній валюті            334      16

7          Виставлено акредитив у відділенні банку, що обслуговує постачальника: а) за рахунок власних коштів; б) за рахунок короткотермінових позик     331 331           311, 601

            Отримано в банку розрахункову чекову книжку  331      311

9          Оплачено постачальнику за рахунок виставленого акредитива            63        331

Закінчення табл. 2.3

 

№ з/п  Зміст господарських операцій (фаюів, подій)        Проводка

 

           

            Дебет  Кредит

10        Оплачено чеком за перевезення продукції, що відшкодовано покупцем          36        331

11        Оплачено чеком за доставку запасів, МПІП         20,22   331

12        Зараховано невикористаний залишок акредитива          311      331

13        Погашено кредит за рахунок залишку акредитива           601      331

14        Зараховано кошти, що знаходились у дорозі: а) в національній валюті; б) в іноземній валюті          311 311      333, 334

15        Викуплено власні акції в акціонерів           331      301

16        Надійшли путівки санаторно-курортних установ 331      311

17        Видано санаторно-курортні путівки працівникам: а) за рахунок підприєм-ства; б) за рахунок працівників.   949, 301          331

18        Анульовані викуплені підприємством власні акції           40        331

19        Зараховано на валютний рахунок іноземну валюту ($1000), придбану за гривні (курс НБУ на час придбання 5,5 грн за 1 долар СПІА, курс купів-лі — 5,6 грн) на 5500 грн       312      333

20        Курсова різниця між курсом купівлі та валютним курсом на момент зара-хування валюти — 100 грн            949      333

В обігу можуть знаходитися похідні цінних паперів (форвард-ні та ф’ючерсні контракти, опціони тощо), цінні папери інозем-них інвесторів, які допущені до обігу на території України. Випу-ском цінних паперів займається емітент — юридична особа, яка від свого імені продає цінні папери і виконує обов’язки, що ви-пливають з умов їхнього випуску. Емітент повинен виконувати всі зобов’язання, що виникають у зв’язку з випуском цінних па-перів, у строки і в порядку, які передбачені ЗУ «Про цінні папери та фондову біржу» та іншими нормативними документами.

За видами сплати доходу цінні папери можна поділити на дві категорії: цінні папери з визначеним прибутком, які дають відсо-тковий доход (купонні цінні папери) або не дають (цінні папери з нульовим купоном). Відсоткова ставка за цінними паперами мо-же бути постійною або індексованою на показник інфляції; цінні папери з невизначним прибутком, до яких належать акції та па-пери, які засвідчують право на акції. До цієї категорії також на-лежать інші цінні папери з невизначеним прибутком, які не від-повідають характеристиці, визначеній першим підпунктом.

Випуск облігацій підприємств для формування і поповнення ста-тутного фонду емітентів, а також для покриття збитків, пов’язаних із їх господарською діяльністю, не допускається. Облігації усіх ви-дів громадяни отримують лише за рахунок їх особистих коштів. Доход від облігацій усіх видів виплачується відповідно до умов їх виписку. Доход від облігацій цільових позик (безвідсоткових) не виплачується. Власникові такої облігації надається право на при-дбання відповідних товарів або послуг, під які випущено позики.

З облігацій підприємств доходи виплачуються за рахунок ко-штів, що залишаються після розрахунків з бюджетом і сплати інших обов’язкових платежів. Порядок викупу облігацій усіх ви-дів, крім цільових, визначається при їх випуску.

Бланки акцій та облігацій підприємства зберігаються й облі-ковуються як бланки суворої звітності. На всі бланки цінних па-перів складаються списки, в яких вказується вид цінних паперів, номер, серія, номінальна вартість і строк погашення. При пога-шенні цінних паперів у списку роблять відмітку про дату випис-ки банку або іншого документа, на основі якого оприбутковано гроші. Якщо придбані цінні папери здаються в банк на зберіган-ня, то в реєстрах аналітичного обліку роблять посилання на до-кумент, одержаний від банку.

Акція — цінний папір без визначеного терміну обігу, засвідчує певну участь його власника в статутному капіталі акціонерного товариства. Акція дасть право на участь в управлінні товариством, одержання частини прибутку у вигляді дивідендів, на участь у розподілі майна при ліквідації акціонерного товариства.

Акції можуть бути іменними та на пред’явника, привілейовані чи прості. Власники привілейованих акцій мають переважне пра-во на отримання дивідендів та розподіл майна акціонерного то-вариства при його ліквідації, але не мають права брати участь в управлінні товариством.

Привілейовані акції можуть випускатися з фіксованими (у % до номінальної вартості) щорічно виплачуваними дивідендами. Якщо акціонер із будь-яких причин хоче позбутися своїх акцій, то може повернути їх товариству за плату або продати на ринку цінних паперів. На акції вказується її номінальна вартість, а при продажу визначається її курс — продажна вартість.

Випускаються також акції трудового колективу, які є іменними емітованими підприємством (організацією, установою) для поши-рення лише серед членів трудового колективу. Такі акції не зміню-ють організаційної форми та форми власності. За своєю суттю вони подібні до облігацій і є засобом залучення додаткового капіталу.

Випуск (емісія) акцій здійснюється акціонерним товариством у розмірі його статутного капіталу або в розмірі вартості приватизова-ного державного підприємства (переведення його на акціонерне то-вариство). Додаткова емісія акцій можлива, якщо всі раніше випуще-ні акції повністю оплачені не нижче від їхньої номінальної вартості.

Реєстрація випуску акцій відкритим акціонерним товариством у процесі приватизації здійснюється державною комісією з цін-них паперів і фондового ринку (при випуску акцій на суму біль-шу ніж 21,5 млн грн) або територіальними відділами цієї комісії (при випуску акцій на суму меншу ніж 21,5 млн грн).

Придбання акцій здійснюється товариством тільки за рахунок сум, що перевищують розмір статутного капіталу, а термін опла-ти визначається загальними зборами товариства. При продажу вартість цінних паперів визначається за їх справедливою вартіс-тю (поточна ринкова вартість на фондовому ринку) або за експе-ртною оцінкою, якщо поточна ринкова вартість не встановлена. Витрати на емісію акцій підприємства (замовлення у встановле-ному порядку бланків, комісійна винагорода, підписка на акції та ін.) здійснюються за рахунок емітента складанням проводки:

—        Дт 952 «Інші фінансові витрати»:

—        Кт 31 «Рахунки в банках». На суму емісії акцій при створенні акціонерного товариства та

оголошену підписку на акції (номінальна вартість):

—        Дт 46 «Неоплачений капітал»;

—        Кт 40 «Статутний капітал» (не більше вартості статутного

капіталу).

Після закінчення підписки на акції отриманий емісійний до-ход відображається:

—        Дт 46 «Неоплачений капітал»;

—        Кт 421 «Емісійний доход». Оприбуткування коштів з погашення підписки на акції іншим

майном акціонерів:

—        Дт 30 «Каса»; Дт 31 «Рахунки в банках»;

—        Дт 20 «Виробничі запаси»;

—        Дт 12 «Нематеріальні активи»;

—        Дт 10 «Основні засоби»;

—        Кт 46 «Неоплачений капітал».

Викуплено акції як за номінальною вартістю, так і за ринко-вою (нижчою чи вищою від номінальної):

—        Дт 451 «Вилучені акції»;

—        Кт 30 «Каса» та 31 «Рахунки в банках». Анульовано акції, які викуплені товариством:

—        Дт 40 «Статутний капітал» (на номінальну вартість акцій);

 

—        Дт 421 «Емісійний доход» (продано акції за ціною нижчою від номінальної);

—        Кт 451 «Вилучені акції».

Нарахування дивідендів здійснюється два рази на рік за раху-нок прибутку.

—        Дт 443 «Прибуток, використаний у звітному періоді»;

—        Кт 67 «Розрахунки з учасниками».

Підприємство-емітент після прийняття рішення про нараху-вання дивідендів акціонерам повинно нарахувати й утримати по-даток у розмірі 30 % від загальної суми дивідендів. Із суми диві-дендів не утримується прибутковий податок і не робляться відрахування на соціальні заходи.

Облігації. Цінні папери, які засвідчують внесення певних коштів і підтверджують зобов’язання емітента відшкодувати пред’явникові номінальну вартість цього папера в указаний в ньому термін із ви-платою фіксованого відсотка, називаються облігаціями.

Облігації можуть випускатися державою (державна позика), підприємствами, організаціями, установами або їх об’єднаннями з метою залучення коштів. Облігації є однією з форм кредиту-вання емітентів покупцями цінних паперів.

Акціонерні товариства можуть випускати облігації на суму, що не повинна перевищувати 25 % статутного капіталу. Операції щодо обліку облігацій власної емісії в бухгалтерському обліку відображаються в табл. 2.4.

Таблиця 2.4