Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
ВІДОБРАЖЕННЯ РУХУ ГРОШОВИХ КОШТІВ НА ПОТОЧНОМУ РАХУНКУ В НАЦЮНАЛЬНІЙ ВАЛЮТІ : Фінансовий облік-1 : Бібліотека для студентів

ВІДОБРАЖЕННЯ РУХУ ГРОШОВИХ КОШТІВ НА ПОТОЧНОМУ РАХУНКУ В НАЦЮНАЛЬНІЙ ВАЛЮТІ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 

Загрузка...

 

№ з/п  Зміст господарських операцій (фактів, подій)       Проводка

 

           

            Дебет  Кредит

Надходження грошей          

1          Надходження коштів від покупців, за реалізацію продукції, робіт і послуг; відшкодування транспортних витрат і вартості тари          311      361

2          Отримано позики від дебіторів       311      377

3          Надходження коштів, які на початок місяця знаходилися «в дорозі»     311      333

4          Повернуто невикористаний акредитив або його залишок         311      331

5          Отримано кошти на цільове фінансування           311      48

6          Отримано для фінансування науково-дослідних робіт, на соціальний захист громадян, які потерпіли від аварії на Чорнобильській АЕС, допомогу на ді-тей тощо            311      48

7          Зараховано кошти, внесені з каси підприємства  311      301

8          Отримано від реалізації цінних паперів на фондовій біржі та на нефондово-му ринку           311      71

9          Отримано від реалізованої іноземної валюти       311      711

10        Отримано в погашення дебіторської заборгованості, яка раніше була списа-на на збитки    311      719

11        Отримано вклади (депозити) банків          311      35

12        Отримано в результаті повернення авансу           311      371

13        Надійшли суми для погашення претензій  311      374

 

14        Отримано від дебіторів на погашення відшкодування завданих збитків           311      375

15        Отримано від засновників, які раніше підписалися на акції        311      46

16        Отримано від орендарів плату за оренду, за виконавчими лислами     311      377

17        Надходження від своїх підрозділів, виділених на окремі баланси          311      683

18        Зараховано пені, штрафи, неустойки         311      715

19        Надійшло в рахунок майбутніх періодів (оренда, квартирна плата, комуна-льні послуги)     311      69

20        Надійшла спонсорська допомога від організацій та осіб  311      745

21        Отримано позики банку: довгострокову, короткострокову        311      501,601

Списання грошей

22        Перераховано постачальникам за основні засоби, нематеріальні активи         631      311

23        Перераховано інвестиції (грошові кошти) на території України 141—143        311

24        Перераховано підрядникам кошти на фінансування капітального будівницт-ва для власних потреб            151      311

25        Перераховано за придбане устаткування, будівельні матеріали 631      311

26        Перераховано аванс за проектні роботи, послуги            371      311

27        Перераховано за інформаційні послуги     377      311

28        Перераховано митний збір  377      311

29        Перераховано постачальникам за придбані запаси (матеріали, тару, паливо, запасні частини, малоцінні та швидкозношувані предмети тощо)        631      311

30        Перераховано транспортним організаціям за перевезення вантажів    631      311

31        Видано на заробітну плату, премії, відрядження та ін.    зо        311

32        Оплачено відсотки за оренду          684      311

33        Погашено позики банку: довгострокові, короткострокові           50,60   311

Закінчення табл. 2.2

 

№ з/п  Зміст господарських операцій (фактів, подій)       Проводка

 

           

            Дебет  Кредит

34        Оплачено за придбані акції інших підприємств    142      311

35        Перераховано аванси постачальникам за матеріали       681      311

36        Погашення довгострокового векселя         511      311

37        Погашення (викуп) облігацій          521      31

38        Погашено заборгованість із довгострокової оренди         53        31

39        Оплачено короткострокові векселі 621      31

40        Сплачено податок на додану вартість       641      31

41        Перераховано до бюджету суми недоїмки, пені та фінансової санації   641      311

42        Оплачено адміністративні штрафи 685      311

43        Перераховано до бюджету прибутковий податок            641      311

44        Перераховано в Пенсійний фонд   651      311

45        Перераховано збір на соціальне страхування       652      311

46        Перераховано збір до фонду зайнятості     653      311

47        Оплачено за розрахунково-касове обслуговування         92        311

48        Перераховано орендну плату орендодавцю         685      311

49        Перерахування засновникам дивідендів    671      311

50        Перераховано в погашення кредиторської заборгованості         68        311

51        Оплачено витрати, пов'язані зі збутом продукції 93        311

52        Оплачено за рахунок коштів цільового фінансування      48        311

Аналітичні рахунки відкриваються з такою установкою, щоб можна було забезпечити дані про залишки і рух коштів за кож-ною валютою окремо (валютні рахунки в доларах США, англій-ських фунтах стерлінгів, індійських рупіях, китайських юанях, євро тощо). Записи на рахунку 312 «Поточні рахунки в іноземній валюті» здійснюються на підставі виписок банку та доданих до них розрахунково-платіжних документів:

― технічної документації — паспортів на машини й устатку-вання, інструкцій з монтажу;

― товарно-супровідної документації — сертифікатів якості, пакувальних листів, комплектуючих відомостей;

― транспортної, експедиторської та страхової документацій — залізничних накладних, коносаментів, накладних повітряного, морсь-кого, авіаційного та автомобільного транспорту, страхових полісів;

― складської документації — приймальних актів порту, доко-вих розписок про приймання товарів тощо;

― митної документації — вантажних митних декларацій, до-відок про сплату мита і зборів, податку на додану вартість;

― розрахункової документації — рахунків-фактур, розрахунко-вих специфікацій, перевідних векселів; банківської документації — доручення на оплату, відкриття акредитивів, чекових книжок тощо.

При обробленні первинних документів необхідно їх вартісні пока-зники, що наведені в іноземній валюті, перерахувати в національну валюту України за курсом Національного банку України на дату здій-снення операцій (виписки доручення на перерахування коштів інозе-мному партнеру, виписка прибуткових чи видаткових касових орде-рів, митного оформлення експортно-імпортних операцій та ін.). У регістрах бухгалтерського обліку записи робляться одночасно в іно-земній валюті та в гривнях (у чисельнику зазначається іноземна валю-та, а в знаменнику — гривні за курсом на день здійснення операції).