Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ : Фінансовий облік-1 : Бібліотека для студентів

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 

Загрузка...

1.         Антони Р. Основы бухгалтерского учета: Пер. с англ. — М.: СП «Триада НТТ» совместно с Центром внедрения рыночных отноше-ний Корпорации «Монтажспецстрой», 1992. — 318 с.

2.         Батура О., Корягіна Т. Корпоративні відносини в сучасних умо-вах господарювання // Економіка України. — 2004. — № 10. — С. 50—57.

3.         Білуха М. Бухгалтерський облік у системі економічних наук // Бу-хгалтерський облік і аудит. — 2005. — № 12. — С. 30—33.

4.         Білуха М. Т. Теорія бухгалтерського обліку. — К., 2000. — 690 с.

5.         Бланк І. О., Гуляєва Н. М. Інвестиційний менеджмент. — К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т., 2003. — 393 с.

6.         Бланк И. А. Основы финансового менеджмента. Т. 2. — К.: Ника-Центр, 2000. — 512 с.

7.         Бутинець Ф. Ф. Теорія бухгалтерського обліку. — Житомир: ПП «РУТА», 2000. — 637 с.

8.         Бутинець Ф. Ф., Чижевська Л. В., Герасимчук Н. В. Бухгалтерсь-кий управлінський облік. — Житомир: ПП «Рута», 2000. — 445 с.

9.         Бутинець Ф. Ф., Шатило Н. В. Податковий облік в Україні. — Житомир, 1998. — 914 с.

225

10.       Бутинець Ф., Івахненков С. Інформаційні системи бухгалтерсько-го обліку. — Житомир, 1997. — 303 с.

11.       Бутинець Ф. Ф. Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах. — Житомир: ПП «Рута», 2002. — 544 с.

12.       Бутко А., Бакун Ю. Критична оцінка методів детермінованого факторного аналізу // Вісник ЖІТІ». — 2000. — № 11. — С. 44—46.

13.       Бутко А., Бакун Ю. Облік, аналіз та контроль фінансових резуль-татів на підприємствах торгівлі // Зб. наук. праць «Сучасні економічні проблеми розвитку підприємництва». — 2000. — С. 289—297.

14.       Бутко А., Бакун Ю. Становлення нової системи обліку в Україні // Вісник ЖІТІ. — 1998. — № 8. — С. 48—54.

15.       Бутко А., Бакун Ю. Шляхи реформування вітчизняної систе-ми бухгалтерського обліку // Фінанси України — 1999. — № 12. — С. 15—21.

16.       Бухгалтерський облік в Україні. Навч. посібник / За ред. Р. Л. Хом’яка. — 3-тє вид., доп. і перероб. — Львів: Нац. ун-т «Львівсь-ка політехніка» (Інформаційно-видавничий центр «ІНТЕЛЕКТ+» Інсти-туту післядипломної освіти), «Інтелект — Захід», 2004. — 912 с.

17.       Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні: Навч.-практич. посібник / За ред. С. Ф. Голова. — Дніпропетровськ, ТОВ «Баланс-Клуб», 2000. — 768 с.

18.       Бухгалтерский учет в Украине / Под. ред. А. Н. Коваленко. — Днепропетровск: Баланс-Клуб, 2003. — 528 с.

19.       Бухгалтерський словник / За ред. проф. Ф. Ф. Бутинця. — Жи-томир: ПП «Рута», 2001 — 224 с.

20.       Бухгалтерський фінансовий облік / За ред. Ф. Ф. Бутинця. — Житомир: ПП «Рута», 2000. — 607 с.

21.       Бухгалтерський фінансовий та внутрішньогосподарський облік у галузях системи переробної промисловості АПК (на основі національ-них стандартів) / За ред. проф. д-ра. екон. наук В. В. Сопка та О. В. Бойка — К.: Фенікс, 2001 — 468 с.

22.       Мазаракі А. А., Лігоненко Л. О., Ушакова Н. М. Економіка тор-говельного підприємства. — К.: Хрещатик, 1999. — 800 с.

23.       Мус Г., Ханшманн Р. Бухгалтерский учет: основы — задания — решения: Пер. с нем. — К.: КНЭУ, 2000. — 368 с.

24.       Пархоменко В. Бухгалтерський облік операцій в іноземній валю-ті // Бухгалтерський облік і аудит. — 2000. — № 8. — С. 13—16.

25.       Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Баланс», за-тверджене наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. за № 87, зі змінами та доповненнями.

26.       Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 «Виправлення по-милок і зміни у фінансових звітах», затверджено наказом Міністерства фі-нансів України від 28 травня 1999 року № 137, зі змінами та доповненнями.

27.       Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», за-тверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 1999 р. за № 318, зі змінами та доповненнями.

28.       Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 21 «Вплив змін валютних курсів», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 10 серпня 2000 р. за № 193, зі змінами та доповненнями.

29.       Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід», за-тверджене наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 1999 р. за № 290, зі змінами та доповненнями.

30.       Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимо-ги до фінансової звітності», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 24 лютого 2000 р. за № 37, зі змінами та доповненнями.

31.       Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси», за-тверджене наказом Міністерства фінансів України від 20 жовтня 1999 р. за № 246, зі змінами та доповненнями.

32.       Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 «Звіт про влас-ний капітал», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. за № 87, зі змінами та доповненнями.

33.       Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 «Звіт про рух грошових коштів», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. за № 87, зі змінами та доповненнями.

34.       Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фі-нансові результати», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. за № 87, зі змінами та доповненнями.

35.       Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засо-би», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 27 квітня 2000 р. за № 92, зі змінами та доповненнями.

36.       Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 «Податок на прибуток», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 28 грудня 2000 р. за № 353, зі змінами та доповненнями.

37.       Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 24 «Прибуток на акцію», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 16 ли-пня 2001 р. за № 334, зі змінами та доповненнями.

38.       Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 13 «Фінансові ін-струменти», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 2001 р. за № 559, зі змінами та доповненнями.

 

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

ВОЛКОВА Ірина Анатоліївна

ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК – 1

Навчальний посібник

Керівник видавничих проектів – Б.А.Сладкевич

Друкується в авторській редакції

Дизайн обкладинки – О.С. Молчанова

Підписано до друку 29.12.2007. Формат 60x84 1/16.

Друк офсетний. Гарнітура PetersburgC.

Умовн. друк. арк. 14,25.

Наклад – 1000 прим.

Видавництво “Центр учбової літератури”

вул. Електриків, 23

м. Київ, 04176

тел./факс 425-01-34, тел. 451-65-95, 425-04-47, 425-20-63

8-800-501-68-00 (безкоштовно в межах України)

e-mail: office@uabook.com

сайт: WWW.CUL.COM.UA

Свідоцтво ДК №2458 від 30.03.2006